Advanced

"Vi bygger en stad": En studie om kulturella föreställningar i stadsplaneringen

Okhnich, Vladimir LU (2018) TKAM02 20181
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. Ambitionen är att genom intervjuer med dem få kunskap om de kulturella föreställningar om trygghet och ordning i stadsplaneringen som ligger till grund för deras arbete samt hur detta påverkar den fysiska utformningen av stadsrummet. I min analys utgår jag från Mary Douglas teorier i boken Renhet och fara som handlar om människans uppfattning om avvikelser, faror och trygghet. Jag använder även Jürgen Habermas bok Borgerlig offentlighet i vilken han diskuterar hur kategorier som privat och offentligt... (More)
I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. Ambitionen är att genom intervjuer med dem få kunskap om de kulturella föreställningar om trygghet och ordning i stadsplaneringen som ligger till grund för deras arbete samt hur detta påverkar den fysiska utformningen av stadsrummet. I min analys utgår jag från Mary Douglas teorier i boken Renhet och fara som handlar om människans uppfattning om avvikelser, faror och trygghet. Jag använder även Jürgen Habermas bok Borgerlig offentlighet i vilken han diskuterar hur kategorier som privat och offentligt påverkar ordningen i samhället.
Jag har identifierat tre ordningskapande strategier hos mina intervjupersoner på Stockholms stad. Begreppet strategi använder jag för att beskriva kombinationen av olika metoder för att skapa en tryggare stadsmiljö som nämndes av mina intervjupersoner. Ordning i staden kan skapas genom att eliminera det som benämns som störande moment från stadsrummet, genom att programmera platser med tillhörighetsmarkörer och funktioner samt att skapa mötesplatser och synliggöra människor. Jag undersöker dessutom hur stadsplanerare tillämpar de tre strategierna för att integrera natur i staden.
Föreställningar om trygghet och ordning kan skifta. Dessa föreställningar är beroende av vilka grupper som befinner sig i sociala och kulturella maktpositioner som ger möjligheter att definiera vad som är rätt normer och värderingar och vad som, i det här fallet, är tryggt och ordnat. Det vill säga de grupper i samhället som har tolkningsföreträde. Vid stadsplanering är det Stockholms stad och dess stadsplanerare som har ett sådant tolkningsföreträde. Detta innebär att det sker konflikter mellan stadsplanerare och stadens invånare. Det kan även förekomma konflikter mellan olika grupper av invånare eftersom de kan ha olika föreställningar om ordning och trygghet. För att få med invånarnas perspektiv i planeringen av staden använder stadsplanerare sig av barn- och sociala konsekvensanalyser (BKA och SKA). Jag påstår att kulturella föreställningar om trygghet och ordning genomsyrar ovan nämnda analysmodellerna och att stadsplanerare kan använda sig av analysen av kulturella föreställningar i arbete med BKA och SKA.
Stockholms stad arbetar med att ta fram en ny analysmodell som heter sociala värdeskapande analyser (SVA). Detta innebär att det sker en förändring i de befintliga analysmodellerna, BKA och SKA. Tanken med den nya analysmodellen SVA är att undersökningen av det som är socialt värdefullt genomförs tidigt i planeringsprocessen, tas med i arbetet och följs upp med hjälp av BKA och SKA. Jag kommer fram till att analyser av kulturella föreställningar om trygghet och ordning kan vara till nytta i planeringsprocessen, och bidra till att skapa en mer hållbar stad. (Less)
Popular Abstract
In this cultural analytical study, I am investigating cultural concepts of security and order in the city planning. My analysis is based on Mary Douglas's theory that describes human perception of deviations, dangers and security presented in the book Purity and Danger. In addition, I use Jürgen Habermas' book The Structural Transformation of the Public Sphere, in which he explores how the categories private and public affect order in the society.
I have identified three strategies to create order used my interviewees at Stockholm municipality. In this thesis, I use the term strategy to describe the combination of different methods mentioned by my interviewees to create a safer city environment.
Order in the city can be created by... (More)
In this cultural analytical study, I am investigating cultural concepts of security and order in the city planning. My analysis is based on Mary Douglas's theory that describes human perception of deviations, dangers and security presented in the book Purity and Danger. In addition, I use Jürgen Habermas' book The Structural Transformation of the Public Sphere, in which he explores how the categories private and public affect order in the society.
I have identified three strategies to create order used my interviewees at Stockholm municipality. In this thesis, I use the term strategy to describe the combination of different methods mentioned by my interviewees to create a safer city environment.
Order in the city can be created by eliminating disturbing elements from the city space, programming places with belonging markers and functions, as well as creating meeting places and making people visible. I also explore how urban planners apply these three strategies together to introduce nature in the city.
Concepts of security and order can vary depending on which group has prerogative to decide. It is here where conflicts between city planners and residents, as well as different groups of residents, tend to happen, as any of these groups can have different concepts of order and security. In order to get the residents’ perspective in the planning process, urban planners use child and social impact assessments (CIA and SIA). I argue that cultural concepts of security and order permeate the above-mentioned assessment models and that city planners can benefit from the analysis of cultural concepts in their work with CIA and SIA.
Stockholm municipality is developing a new analysis model called social value creating assessment (SVCA), which causes a change in the existing assessment models, child consequence analysis and social consequence analysis. The idea behind the new assessment model SVCA is that the examination of socially valuable aspects is conducted early in the planning process, taken into account, and followed up by CIA and SIA. I conclude that analyses of cultural concepts of safety and order can be useful in the planning process and contribute to creation of a more sustainable city. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Okhnich, Vladimir LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
trygghet, ordning, offentligt rum, barnkonsekvensanalyser, sociala konsekvensanalyser, socialt värdeskapande analyser, BKA, SKA, SVA, MACA
language
Swedish
id
8954410
date added to LUP
2018-07-20 11:57:57
date last changed
2018-07-20 11:57:57
@misc{8954410,
 abstract   = {I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. Ambitionen är att genom intervjuer med dem få kunskap om de kulturella föreställningar om trygghet och ordning i stadsplaneringen som ligger till grund för deras arbete samt hur detta påverkar den fysiska utformningen av stadsrummet. I min analys utgår jag från Mary Douglas teorier i boken Renhet och fara som handlar om människans uppfattning om avvikelser, faror och trygghet. Jag använder även Jürgen Habermas bok Borgerlig offentlighet i vilken han diskuterar hur kategorier som privat och offentligt påverkar ordningen i samhället. 
Jag har identifierat tre ordningskapande strategier hos mina intervjupersoner på Stockholms stad. Begreppet strategi använder jag för att beskriva kombinationen av olika metoder för att skapa en tryggare stadsmiljö som nämndes av mina intervjupersoner. Ordning i staden kan skapas genom att eliminera det som benämns som störande moment från stadsrummet, genom att programmera platser med tillhörighetsmarkörer och funktioner samt att skapa mötesplatser och synliggöra människor. Jag undersöker dessutom hur stadsplanerare tillämpar de tre strategierna för att integrera natur i staden.
Föreställningar om trygghet och ordning kan skifta. Dessa föreställningar är beroende av vilka grupper som befinner sig i sociala och kulturella maktpositioner som ger möjligheter att definiera vad som är rätt normer och värderingar och vad som, i det här fallet, är tryggt och ordnat. Det vill säga de grupper i samhället som har tolkningsföreträde. Vid stadsplanering är det Stockholms stad och dess stadsplanerare som har ett sådant tolkningsföreträde. Detta innebär att det sker konflikter mellan stadsplanerare och stadens invånare. Det kan även förekomma konflikter mellan olika grupper av invånare eftersom de kan ha olika föreställningar om ordning och trygghet. För att få med invånarnas perspektiv i planeringen av staden använder stadsplanerare sig av barn- och sociala konsekvensanalyser (BKA och SKA). Jag påstår att kulturella föreställningar om trygghet och ordning genomsyrar ovan nämnda analysmodellerna och att stadsplanerare kan använda sig av analysen av kulturella föreställningar i arbete med BKA och SKA.
Stockholms stad arbetar med att ta fram en ny analysmodell som heter sociala värdeskapande analyser (SVA). Detta innebär att det sker en förändring i de befintliga analysmodellerna, BKA och SKA. Tanken med den nya analysmodellen SVA är att undersökningen av det som är socialt värdefullt genomförs tidigt i planeringsprocessen, tas med i arbetet och följs upp med hjälp av BKA och SKA. Jag kommer fram till att analyser av kulturella föreställningar om trygghet och ordning kan vara till nytta i planeringsprocessen, och bidra till att skapa en mer hållbar stad.},
 author    = {Okhnich, Vladimir},
 keyword   = {trygghet,ordning,offentligt rum,barnkonsekvensanalyser,sociala konsekvensanalyser,socialt värdeskapande analyser,BKA,SKA,SVA,MACA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vi bygger en stad": En studie om kulturella föreställningar i stadsplaneringen},
 year     = {2018},
}