Advanced

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS 13

Friggerdal, Ida LU ; Dudarenko, Casper LU and Selsmark, Alexander LU (2018) FEKH69 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS13 Seminariedatum: 1 juni 2018.
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 15 HP.
Författare: Alexander Selsmark, Casper Dudarenko och Ida Friggerdal.
Handledare: Kristina Artsberg.
Nyckelord: Tillförlitlighet, IFRS 13, IAS 40, verkligt värde, förvaltningsfastigheter.
Syfte: Syftet med studien är undersöka om tillförlitligheten skiljer sig mellan svenska börsnoterade fastighetsbolag som använder sig av intern kontra extern värdering vid värdering till verkligt värde.
Metod: I studien har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats eftersom data från årsredovisningar ligger till grund för jämförelsen av... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS13 Seminariedatum: 1 juni 2018.
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 15 HP.
Författare: Alexander Selsmark, Casper Dudarenko och Ida Friggerdal.
Handledare: Kristina Artsberg.
Nyckelord: Tillförlitlighet, IFRS 13, IAS 40, verkligt värde, förvaltningsfastigheter.
Syfte: Syftet med studien är undersöka om tillförlitligheten skiljer sig mellan svenska börsnoterade fastighetsbolag som använder sig av intern kontra extern värdering vid värdering till verkligt värde.
Metod: I studien har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats eftersom data från årsredovisningar ligger till grund för jämförelsen av tillförlitligheten. Vidare har studien ett deduktivt angreppssätt eftersom tidigare forskning inom redovisning till verklig värde, värderingsprinciper och modeller har varit utgångspunkten för det teoretiska underlaget. Institutionalia och teoretiska perspektiv: Studien baseras på tidigare forskning om tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde, redovisningsstandarderna IFRS 13 samt IAS 40, värderingstekniker, IASBs föreställningsram, agentteorin och intressentmodellen. Empiri: Det empiriska materialet som presenteras är direkt hämtat från de 19 börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar och presenteras i form av en hypotesprövning, diagram samt förklaringar av värderingsprocessen.
Slutsats: Studiens resultat visar att det inte förekommer en statistiskt säkerställd skillnad i tillförlitligheten mellan att använda sig utav intern eller extern värdering. Faktorer som kan förklara resultatet av studien är manipulering av värderingsprocessen och svårigheter att värdera med nivå 3 i värderingshierarkin. Vidare resulterade studien i att fastighetsbolagen oftare undervärderar än övervärderar fastighetsbeståndet samt att medelavvikelsen i tillförlitlighet varierar kraftigt mellan samtliga företag i studien.
3
Abstract:
Title: Valuation of investment property using fair value according to IFRS 13
Seminar date: 1 June 2018
Course: FEKH69, Bachelor Degree Project in Accounting, Undergraduate level, 15 credit points
Authors: Alexander Selsmark, Ida Friggerdal och Casper Dudarenko
Advisor: Kristina Artsberg
Key words: Reliability, IFRS 13, IAS 40, fair value, investment property
Purpose: The study aims to investigate whether the reliability in valuations to fair values differ by comparing internal versus external valuation at Swedish investment property companies.
Methodology: A quantitative research method has been used in the study. Data from 19 annual financial statements constitute the basis for the comparison. Furthermore, the study has a deductive approach, since previous research in the field of fair value accounting, valuation principles and models has been the starting point for the theoretical basis. Institutionalis and theoretical perspectives: This study is based on previous research in the area focusing on reliability using fair value as basis for valuations, the accounting standards IFRS 13 and IAS 40, valuation techniques, IASB qualitative characteristics, principal-agent theory and stakeholder theory.
Empirical foundation: The empirical material presented is taken directly from the 19 property companies’ annual reports and presented in the form of a hypothesis, diagrams as well as explanations regarding the valuation process.
Conclusion: We found that there is no statistical significance in the difference in reliability in valuation between using internal or external valuation. The underlying elements that seek to explain the outcome of the study consists of manipulation of the valuation process and valuation difficulties at level 3. In addition, the study concluded that investment property companies regularly undervalued rather than overvalued and that the average deviation in reliability varies considerably between all companies. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med studien är att undersöka om tillförlitligheten skiljer sig mellan svenska börsnoterade fastighetsbolag som använder sig av intern kontra extern värdering vid värdering till verkligt värde.
11
Frågeställningar
● Finns det någon skillnad i tillförlitligheten mellan att använda extern- kontra intern
värdering?
● Hur påverkas tillförlitligheten hos verkligt värde vid tillämpning av externa
värderingar kontra interna värderingar?
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friggerdal, Ida LU ; Dudarenko, Casper LU and Selsmark, Alexander LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8962255
date added to LUP
2018-11-05 12:23:25
date last changed
2018-11-05 12:23:25
@misc{8962255,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS13 Seminariedatum: 1 juni 2018.
Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå 15 HP.
Författare: Alexander Selsmark, Casper Dudarenko och Ida Friggerdal.
Handledare: Kristina Artsberg.
Nyckelord: Tillförlitlighet, IFRS 13, IAS 40, verkligt värde, förvaltningsfastigheter.
Syfte: Syftet med studien är undersöka om tillförlitligheten skiljer sig mellan svenska börsnoterade fastighetsbolag som använder sig av intern kontra extern värdering vid värdering till verkligt värde.
Metod: I studien har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats eftersom data från årsredovisningar ligger till grund för jämförelsen av tillförlitligheten. Vidare har studien ett deduktivt angreppssätt eftersom tidigare forskning inom redovisning till verklig värde, värderingsprinciper och modeller har varit utgångspunkten för det teoretiska underlaget. Institutionalia och teoretiska perspektiv: Studien baseras på tidigare forskning om tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde, redovisningsstandarderna IFRS 13 samt IAS 40, värderingstekniker, IASBs föreställningsram, agentteorin och intressentmodellen. Empiri: Det empiriska materialet som presenteras är direkt hämtat från de 19 börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar och presenteras i form av en hypotesprövning, diagram samt förklaringar av värderingsprocessen.
Slutsats: Studiens resultat visar att det inte förekommer en statistiskt säkerställd skillnad i tillförlitligheten mellan att använda sig utav intern eller extern värdering. Faktorer som kan förklara resultatet av studien är manipulering av värderingsprocessen och svårigheter att värdera med nivå 3 i värderingshierarkin. Vidare resulterade studien i att fastighetsbolagen oftare undervärderar än övervärderar fastighetsbeståndet samt att medelavvikelsen i tillförlitlighet varierar kraftigt mellan samtliga företag i studien.
3
Abstract:
Title: Valuation of investment property using fair value according to IFRS 13
Seminar date: 1 June 2018
Course: FEKH69, Bachelor Degree Project in Accounting, Undergraduate level, 15 credit points
Authors: Alexander Selsmark, Ida Friggerdal och Casper Dudarenko
Advisor: Kristina Artsberg
Key words: Reliability, IFRS 13, IAS 40, fair value, investment property
Purpose: The study aims to investigate whether the reliability in valuations to fair values differ by comparing internal versus external valuation at Swedish investment property companies.
Methodology: A quantitative research method has been used in the study. Data from 19 annual financial statements constitute the basis for the comparison. Furthermore, the study has a deductive approach, since previous research in the field of fair value accounting, valuation principles and models has been the starting point for the theoretical basis. Institutionalis and theoretical perspectives: This study is based on previous research in the area focusing on reliability using fair value as basis for valuations, the accounting standards IFRS 13 and IAS 40, valuation techniques, IASB qualitative characteristics, principal-agent theory and stakeholder theory.
Empirical foundation: The empirical material presented is taken directly from the 19 property companies’ annual reports and presented in the form of a hypothesis, diagrams as well as explanations regarding the valuation process.
Conclusion: We found that there is no statistical significance in the difference in reliability in valuation between using internal or external valuation. The underlying elements that seek to explain the outcome of the study consists of manipulation of the valuation process and valuation difficulties at level 3. In addition, the study concluded that investment property companies regularly undervalued rather than overvalued and that the average deviation in reliability varies considerably between all companies.},
 author    = {Friggerdal, Ida and Dudarenko, Casper and Selsmark, Alexander},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS 13},
 year     = {2018},
}