Advanced

Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

Viberud, Fredrik LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. In addition to this, the Swedish Insurance Contracts Act (FAL 2005:104), contains mandatory rules about “secondary obligations”, imposed on the policy holder and other insured. If someone obliged to follow instead violates them, the compensation can be reduced. In the assessment of if the “secondary obligations” are fulfilled, the identification issue is raised. Who, with a connection to the insured, can violate the “secondary obligations” so that the compensation is reduced? Identification... (More)
Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. In addition to this, the Swedish Insurance Contracts Act (FAL 2005:104), contains mandatory rules about “secondary obligations”, imposed on the policy holder and other insured. If someone obliged to follow instead violates them, the compensation can be reduced. In the assessment of if the “secondary obligations” are fulfilled, the identification issue is raised. Who, with a connection to the insured, can violate the “secondary obligations” so that the compensation is reduced? Identification is relevant especially for company insurances because the insured is a legal person, who is represented by the company organ and also hires employees and service providers.

For safety regulations FAL 8 chapter. 12 § 1 part. 2 sentence. is applicable and for the obligations not to cause an insurance case and to fulfill the rescue obligation FAL 8 chapter. 14 § is applicable. By the use of a legal dogmatic method, this essay examines how the rules about identi¬fication in FAL should be applied and how the prevention purpose, which is the goal of identification, is best fulfilled. The purpose is also to investigate whether the identification terms of Swedish insurance companies are in accordance with FAL.

Largely a conclusion, applicable for all the “secondary obligations” is that only the employees and service providers hired by the insured company can be identified with it. The conditions for identification with these groups for each “secondary obligation” are different. Also, regarding FAL 8 chapter. 12 § 1 part. 2 sentence. the conclusion is that only hired employees and service providers with “supervisory responsibility” for the compliance of the safety regulation can be identified with the insured company. If the paragraph is applied based on that the supervisory responsibility can be imposed only on hired employees and service providers that have “actual influence over the risk of injury”, the application is compatible with the purpose of prevention.

The conclusion regarding FAL 8 chapter. 14 § is that, if the insurances terms don’t regulate the identification, persons with leading positions in the company or on the place where the work is performed, e.g. CEO, local manager or someone in a management position, can be identified with the insured company. This is compatible with the purpose of prevention because people in leading positions have true influence over the injury risk. However, the insurance terms can also state that service providers as well as employees and service providers without leading positions can be identified with the insured company. That persons without leading positions can be identified is hardly compatible with the purpose of prevention.

Furthermore, the conclusion is that Swedish insurance companies, most likely have identification terms that are in accordance with FAL. However, regarding safety regulations, this depends on how the supervisory responsibility is imposed. (Less)
Abstract (Swedish)
Försäkringsavtal ingås mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Tecknas försäkringen till förmån för försäkringstagaren och denne uppfyller sin huvudförpliktelse, betalning av försäkringspremien, är denne ersättnings¬¬berättigad vid ett försäkringsfall. Därtill innehåller FAL tvingande regler, som ålägger försäkringstagaren och andra försäkrade, så kallade bi-förpliktelser. Skyldigheten att följa säkerhetsföreskrifter åläggs dock genom försäkringsavtalet. Om någon med skyldighet att följa bi¬förpliktelserna istället bryter mot dem kan ¬ersättningen reduceras. I be¬dömningen av om bi¬för¬pliktelserna är uppfyllda aktualiseras frågan om identifikation. Frågan är vem, med anknytning till den försäkrade, som kan åsidosätta... (More)
Försäkringsavtal ingås mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Tecknas försäkringen till förmån för försäkringstagaren och denne uppfyller sin huvudförpliktelse, betalning av försäkringspremien, är denne ersättnings¬¬berättigad vid ett försäkringsfall. Därtill innehåller FAL tvingande regler, som ålägger försäkringstagaren och andra försäkrade, så kallade bi-förpliktelser. Skyldigheten att följa säkerhetsföreskrifter åläggs dock genom försäkringsavtalet. Om någon med skyldighet att följa bi¬förpliktelserna istället bryter mot dem kan ¬ersättningen reduceras. I be¬dömningen av om bi¬för¬pliktelserna är uppfyllda aktualiseras frågan om identifikation. Frågan är vem, med anknytning till den försäkrade, som kan åsidosätta biförpliktelserna så att påföljderna inträder för den försäkrade. Identifikation är extra relevant vid företags¬försäkring eftersom den försäkrade är en juridisk person, som företräds av bolagsorganen och anlitar anställda och uppdrags¬tagare.

I FAL finns två identifikationsbestämmelser gällande företagsförsäkring. Angående säkerhetsföreskrifter gäller FAL 8 kap. 12 § 1 st. 2 men. och angående skyldigheterna att inte framkalla försäkringsfallet och att iaktta räddningsplikten gäller FAL 8 kap. 14 §. Syftet med uppsatsen är att, genom rättsdogmatisk metod, undersöka hur identifikationsparagraferna ska tillämpas och hur preventions¬syftet, som är målet med identifikation, bäst tillgodoses. Vidare är syftet att undersöka om svenska försäkringsbolag har försäkringsvillkor om identifikation som är förenliga med FAL.

I stora är drag är en slutsats, gemensam för de i uppsatsen behandlade biförpliktelserna, att endast det försäkrade företagets anställda och uppdrags¬tagare, och dessutom under olika förutsättningar för respektive biförpliktelse, kan identifieras med detta företag. Slutsatsen är vidare, angående FAL 8 kap. 12 § 1 st. 2 men., att endast medhjälpare med ”tillsyns¬ansvar” för säkerhets¬föreskriftens efterlevnad kan identifieras med det försäkrade företaget. Tillämpas paragrafen utifrån att tillsynsansvaret kan åläggas medhjälpare med ”faktiskt inflytande över skaderisken”, varmed dessa identifieras med det försäkrade företaget, är tillämpningen förenlig med preventionssyftet.

Angående FAL 8 kap. 14 § är slutsatsen att, om försäkrings¬villkoren inte reglerar identifikation, ska personer i ledande ställning på företaget eller på platsen, exempelvis VD, platschef eller någon annan i chefsposition, identifieras med det försäkrade företaget. Detta är förenligt med preventions¬syftet eftersom personer i ledande ställning har faktiskt inflytande över skaderisken. Däremot kan försäkrings¬villkoren ange att dels uppdrags¬tagare, dels anställda och upp¬drags-tagare utan ledande ställning, identifieras med det försäkrade företaget. Att paragrafen är dispositiv så att personer utan ledande ställning kan identifieras är knappast förenligt med preventionssyftet.

Vidare är slutsatsen att svenska försäkringsbolag sannolikt har försäkrings¬villkor om identifikation som överensstämmer med FAL. Angående säkerhets¬föreskrifter beror detta dock på vilken grund som tillämpas för ”tillsyns¬ansvaret”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viberud, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Identification in company insurances - The legal position and the identification terms' accordance with FAL
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt, Identifikation, Företagsförsäkring
language
Swedish
id
8965425
date added to LUP
2019-01-28 12:42:01
date last changed
2019-01-28 12:42:01
@misc{8965425,
 abstract   = {Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. In addition to this, the Swedish Insurance Contracts Act (FAL 2005:104), contains mandatory rules about “secondary obligations”, imposed on the policy holder and other insured. If someone obliged to follow instead violates them, the compensation can be reduced. In the assessment of if the “secondary obligations” are fulfilled, the identification issue is raised. Who, with a connection to the insured, can violate the “secondary obligations” so that the compensation is reduced? Identification is relevant especially for company insurances because the insured is a legal person, who is represented by the company organ and also hires employees and service providers. 

For safety regulations FAL 8 chapter. 12 § 1 part. 2 sentence. is applicable and for the obligations not to cause an insurance case and to fulfill the rescue obligation FAL 8 chapter. 14 § is applicable. By the use of a legal dogmatic method, this essay examines how the rules about identi¬fication in FAL should be applied and how the prevention purpose, which is the goal of identification, is best fulfilled. The purpose is also to investigate whether the identification terms of Swedish insurance companies are in accordance with FAL.

Largely a conclusion, applicable for all the “secondary obligations” is that only the employees and service providers hired by the insured company can be identified with it. The conditions for identification with these groups for each “secondary obligation” are different. Also, regarding FAL 8 chapter. 12 § 1 part. 2 sentence. the conclusion is that only hired employees and service providers with “supervisory responsibility” for the compliance of the safety regulation can be identified with the insured company. If the paragraph is applied based on that the supervisory responsibility can be imposed only on hired employees and service providers that have “actual influence over the risk of injury”, the application is compatible with the purpose of prevention.

The conclusion regarding FAL 8 chapter. 14 § is that, if the insurances terms don’t regulate the identification, persons with leading positions in the company or on the place where the work is performed, e.g. CEO, local manager or someone in a management position, can be identified with the insured company. This is compatible with the purpose of prevention because people in leading positions have true influence over the injury risk. However, the insurance terms can also state that service providers as well as employees and service providers without leading positions can be identified with the insured company. That persons without leading positions can be identified is hardly compatible with the purpose of prevention. 

Furthermore, the conclusion is that Swedish insurance companies, most likely have identification terms that are in accordance with FAL. However, regarding safety regulations, this depends on how the supervisory responsibility is imposed.},
 author    = {Viberud, Fredrik},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Försäkringsrätt,Avtalsrätt,Identifikation,Företagsförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL},
 year     = {2018},
}