Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

Schellenberg, Matilda LU (2018) LAGF03 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. Perspektivet breddas genom att undersöka tre begrepp som innebär att moderbolag kan åläggas ansvar för vad som generellt är dotterbolagets ansvar. Syftet med framställningen nås genom att besvara om begreppen ekonomisk enhet i konkurrensrätten, verksamhetsutövare i miljörätten och kontrollerande företag i lagen om företagsråd är ansvarsgenombrott. Ett ansvarsgenombrott är ett undantag från principen i 1 kap 3 § aktiebolagslagen. Paragrafen föreskriver att... (More)
Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. Perspektivet breddas genom att undersöka tre begrepp som innebär att moderbolag kan åläggas ansvar för vad som generellt är dotterbolagets ansvar. Syftet med framställningen nås genom att besvara om begreppen ekonomisk enhet i konkurrensrätten, verksamhetsutövare i miljörätten och kontrollerande företag i lagen om företagsråd är ansvarsgenombrott. Ett ansvarsgenombrott är ett undantag från principen i 1 kap 3 § aktiebolagslagen. Paragrafen föreskriver att aktieägare har frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Framställningen besvarar även vilka skillnader som finns mellan begreppen och vilka syften som ligger till grund för den vida tolkningen av begreppen. De valda perspektiven är att undersöka EU-rättens inverkan och en intern komparation.

Sammanfattningsvis har begreppen gemensamt att moderbolag inkluderas i kretsen ansvariga när ett bestämmande inflytande kan konstateras i förhållande till dess dotterbolag eller dotterbolagets verksamhet. Inom konkurrensrätten och miljörätten har utvidgningen av ansvariga skett genom praxis, medan i EWC-lagstiftningen har en legaldefinition av begreppet skett. Vilket ansvar som det kontrollerade företaget är skyldigt att iaktta har också definierats i lagstiftningen.

Framställningen belyser ett område där aktiebolagsformen inte fungerar som det är avsett. Genom tolkningen av begreppen undviker domstolarna att avgöra om det är ett undantag från principen i 1 kap 3 § ABL då förpliktelsen direkt läggs på moderbolaget. Samtidigt är tillämpningen av begreppen ett undantag från den generella synen inom respektive område. Tolkningen av begreppen kan dock inte kallas ett ansvarsgenombrott. EU har inte varit framgångsrik med att reglera koncerner på bolagsrättens område. Genom begreppen har EU kunnat göra små förändringar, utan att behöva ändra bolagsrätten i grunden. Vidare visas genom undersökningen av de tre begreppen att det begränsade ansvaret i aktiebolag inte är lika orubblig i förhållande till koncerner. (Less)
Abstract
This essay examines two opposing interests: the need of well-functioning rules of liability and the limited liability for shareholders in companies. The purpose of this essay is to portray the principle of shareholders’ limited liability in a broad perspective. The essay widens the scope by examining three concepts that declares that parent companies can be responsible for what is generally the subsidiary company’s responsibility. The purpose of the essay is achieved by answering if the concepts economic unit in competition law, operator in environmental law and controlling undertaking in the legislation of European Works Councils is piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil is an exception to the principle in chapter 1, § 3... (More)
This essay examines two opposing interests: the need of well-functioning rules of liability and the limited liability for shareholders in companies. The purpose of this essay is to portray the principle of shareholders’ limited liability in a broad perspective. The essay widens the scope by examining three concepts that declares that parent companies can be responsible for what is generally the subsidiary company’s responsibility. The purpose of the essay is achieved by answering if the concepts economic unit in competition law, operator in environmental law and controlling undertaking in the legislation of European Works Councils is piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil is an exception to the principle in chapter 1, § 3 in the Swedish Companies’ Act. The article states that shareholders enjoy freedom from personal responsibility for the company’s obligations. Furthermore, the essay answers what differences exists between the concepts and what purposes the concepts have. The chosen perspective is the influence of European Union and an internal comparison within the judicial system.

In summary the concepts have in common that the parent company is included in the responsible group when a decisive influence over the subsidiary company or the subsidiary company’s business can be determined. With regards of competition law and environmental law the widening of the concepts has been made through custom of court, whereas in the legislation of European Works Councils a legal definition has been made of the concept controlling undertaking. The content of the responsibility for the controlling undertaking has also been determined through legislation.

The essay illustrates a field where limited companies do not work as intended. With the interpretation of the concepts the courts avoid the question of piercing the corporate veil by obliging the parent company directly. However, the application of the concepts construes an exception from the general view of responsibility in the respective field. Nevertheless, the interpretation of the concepts cannot be called piercing the corporate veil. The European Union has not been successful with regulating corporate groups in the area of company law. Through the examined concepts the EU has been able to do small changes, without having to change company law in its foundation. By examining these three concepts it is shown that the limited responsibility is not as unwavering in relation to corporate groups. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schellenberg, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, Konkurrensrätt, Arbetsrätt, Labour Law, Miljörätt
language
Swedish
id
8965571
date added to LUP
2019-03-11 11:18:38
date last changed
2019-03-11 11:18:38
@misc{8965571,
 abstract   = {{This essay examines two opposing interests: the need of well-functioning rules of liability and the limited liability for shareholders in companies. The purpose of this essay is to portray the principle of shareholders’ limited liability in a broad perspective. The essay widens the scope by examining three concepts that declares that parent companies can be responsible for what is generally the subsidiary company’s responsibility. The purpose of the essay is achieved by answering if the concepts economic unit in competition law, operator in environmental law and controlling undertaking in the legislation of European Works Councils is piercing the corporate veil. Piercing the corporate veil is an exception to the principle in chapter 1, § 3 in the Swedish Companies’ Act. The article states that shareholders enjoy freedom from personal responsibility for the company’s obligations. Furthermore, the essay answers what differences exists between the concepts and what purposes the concepts have. The chosen perspective is the influence of European Union and an internal comparison within the judicial system. 

In summary the concepts have in common that the parent company is included in the responsible group when a decisive influence over the subsidiary company or the subsidiary company’s business can be determined. With regards of competition law and environmental law the widening of the concepts has been made through custom of court, whereas in the legislation of European Works Councils a legal definition has been made of the concept controlling undertaking. The content of the responsibility for the controlling undertaking has also been determined through legislation. 

The essay illustrates a field where limited companies do not work as intended. With the interpretation of the concepts the courts avoid the question of piercing the corporate veil by obliging the parent company directly. However, the application of the concepts construes an exception from the general view of responsibility in the respective field. Nevertheless, the interpretation of the concepts cannot be called piercing the corporate veil. The European Union has not been successful with regulating corporate groups in the area of company law. Through the examined concepts the EU has been able to do small changes, without having to change company law in its foundation. By examining these three concepts it is shown that the limited responsibility is not as unwavering in relation to corporate groups.}},
 author    = {{Schellenberg, Matilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar}},
 year     = {{2018}},
}