Advanced

Framtidsfullmakt - Möjligheter till och begränsningar av självbestämmande inför framtida kognitiva nedsättningar

Englund, Celia LU (2018) JURM02 20182
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, dess bakgrund, innehåll och verkningar. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att stärka den enskildes möjligheter att styra över sin framtid i fall av försämrad mental kapacitet. Upprättandet av en framtidsfullmakt ska ske då den enskilde har beslutskompetens men träder i kraft först efter att denna kapacitet har gått förlorad till följd av sjukdom eller försämrad hälsa. Systemet med framtidsfullmakt är en helt ny form av ställföreträdarskap och ett komplement till god man och förvaltare. Framtidsfullmakten är tänkt att stärka individens autonomi och skapa trygghet inför framtiden för den enskilde och dennes närstående. Det förenklar till viss del för samhällets företrädare, att... (More)
Uppsatsen behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, dess bakgrund, innehåll och verkningar. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att stärka den enskildes möjligheter att styra över sin framtid i fall av försämrad mental kapacitet. Upprättandet av en framtidsfullmakt ska ske då den enskilde har beslutskompetens men träder i kraft först efter att denna kapacitet har gått förlorad till följd av sjukdom eller försämrad hälsa. Systemet med framtidsfullmakt är en helt ny form av ställföreträdarskap och ett komplement till god man och förvaltare. Framtidsfullmakten är tänkt att stärka individens autonomi och skapa trygghet inför framtiden för den enskilde och dennes närstående. Det förenklar till viss del för samhällets företrädare, att få kännedom om vad en individ önskade när denne var beslutskapabel, men det skapar även frågeställningar, framförallt vid vård och omsorg. Det saknas möjligheter för en person att agera ställföreträdare för annan vid insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och detta gäller även för en framtidsfullmaktshavare. Denna gränsdragning är tydlig eftersom området uttryckligen undantas i lagen om framtidsfullmakter, tillsammans med tandvård och frågor av utpräglat personlig karaktär. Lagstiftaren ger ingen uttömmande uppräkning av vad som avses med frågor av utpräglat personlig karaktär, utan här finns ett tolkningsutrymme. I samma utsträckning som en framtidsfullmaktshavare saknar behörighet att agera i nämnda frågor saknar även god man och förvaltare denna behörighet. För att ställföreträdarskapsrätten ska fungera optimalt är det av vikt att gränserna för behörigheten klargörs. Socialtjänstens verksamhet bygger precis som hälso- och sjukvården på samtycke och delaktighet. Betänkligheter kan uppstå angående en framtidsfullmaktshavares behörighet att företräda fullmaktsgivaren i kontakten med socialtjänsten då denna verksamhet rör sig i området kring högst personliga angelägenheter, exempelvis i form av boendefrågor och personlig omvårdnad. I uppsatsen konstateras att rättsläget är oklart avseende gränsdragningen mellan personliga och högst personliga angelägenheter. Systemet med framtidsfullmakter har använts i andra länder innan det inrättades i Sverige och i uppsatsen lämnas en redogörelse för norsk och dansk lagstiftning och görs även en jämförelse med den svenska lagen. (Less)
Abstract
This thesis revolves around the law (2017: 310) on continuing powers of attorney; its background, content and effects. The continuing power of attorney is intended to strengthen an individual's ability to control their future in cases of impaired mental capacity. In order to establish a continuing power of attorney, the individual must hold a decision-making competence. However, the act only comes into force after this capacity has been lost as a result of illness or deteriorated health. The system of continuing powers of attorney is a completely new form of representation and a complement to god man and förvaltare. The continuing power of attorney is intended to strengthen the individual's autonomy and to create safety for the future of... (More)
This thesis revolves around the law (2017: 310) on continuing powers of attorney; its background, content and effects. The continuing power of attorney is intended to strengthen an individual's ability to control their future in cases of impaired mental capacity. In order to establish a continuing power of attorney, the individual must hold a decision-making competence. However, the act only comes into force after this capacity has been lost as a result of illness or deteriorated health. The system of continuing powers of attorney is a completely new form of representation and a complement to god man and förvaltare. The continuing power of attorney is intended to strengthen the individual's autonomy and to create safety for the future of the individual and ones close to them. It simplifies, to some extent, in order for public officials, to gain knowledge of what an individual wished for while having the ability to decide; but it also leads to questions, especially on healthcare and social care. It is not possible for a person to act as a deputy for another in the case of healthcare according to the Health and Medical Services Act (2017: 30) and this also applies to a holder of continuing power of attorney. This limit is clear since the area is explicitly excluded in the Act on continuing powers of attorney, along with dental care and issues of distinct personal character. The legislator does not provide a complete list of what is to be included in the concept of issues of a distinct personal character, which creates room for interpretation. To the same extent that a holder of continuing power of attorney does not have the authority to act on said issues, god man and förvaltare also lack this authority. In order for the law concerning deputies to function at its best, it is important that the limits of competence be clarified.
The social services, as well as the health and medical care, are based on consent and participation. Concerns may arise regarding the competence of a holder of continuing power of attorney, while in contact with the social services, as their activity is closely connected to ​​highly personal matters; for example, issues regarding housing and personal care.
This thesis states that the law is unclear regarding the limit between personal and highly personal matters. The system of continuing powers of attorney has been used in other countries before it was set up in Sweden and the thesis describes the Norwegian and Danish legislation and also carries out a comparison with the Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Englund, Celia LU
supervisor
organization
alternative title
Continuing power of attorney - Possibilities for and limitations of decision-making copetence regarding furture cognative impairments
course
JURM02 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
framtidsfullmakt, ställföreträdarskap, civilrätt, familjerätt, socialrätt
language
Swedish
id
8965755
date added to LUP
2019-01-30 19:37:58
date last changed
2019-01-30 19:37:58
@misc{8965755,
 abstract   = {This thesis revolves around the law (2017: 310) on continuing powers of attorney; its background, content and effects. The continuing power of attorney is intended to strengthen an individual's ability to control their future in cases of impaired mental capacity. In order to establish a continuing power of attorney, the individual must hold a decision-making competence. However, the act only comes into force after this capacity has been lost as a result of illness or deteriorated health. The system of continuing powers of attorney is a completely new form of representation and a complement to god man and förvaltare. The continuing power of attorney is intended to strengthen the individual's autonomy and to create safety for the future of the individual and ones close to them. It simplifies, to some extent, in order for public officials, to gain knowledge of what an individual wished for while having the ability to decide; but it also leads to questions, especially on healthcare and social care. It is not possible for a person to act as a deputy for another in the case of healthcare according to the Health and Medical Services Act (2017: 30) and this also applies to a holder of continuing power of attorney. This limit is clear since the area is explicitly excluded in the Act on continuing powers of attorney, along with dental care and issues of distinct personal character. The legislator does not provide a complete list of what is to be included in the concept of issues of a distinct personal character, which creates room for interpretation. To the same extent that a holder of continuing power of attorney does not have the authority to act on said issues, god man and förvaltare also lack this authority. In order for the law concerning deputies to function at its best, it is important that the limits of competence be clarified. 
The social services, as well as the health and medical care, are based on consent and participation. Concerns may arise regarding the competence of a holder of continuing power of attorney, while in contact with the social services, as their activity is closely connected to ​​highly personal matters; for example, issues regarding housing and personal care. 
This thesis states that the law is unclear regarding the limit between personal and highly personal matters. The system of continuing powers of attorney has been used in other countries before it was set up in Sweden and the thesis describes the Norwegian and Danish legislation and also carries out a comparison with the Swedish law.},
 author    = {Englund, Celia},
 keyword   = {framtidsfullmakt,ställföreträdarskap,civilrätt,familjerätt,socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtidsfullmakt - Möjligheter till och begränsningar av självbestämmande inför framtida kognitiva nedsättningar},
 year     = {2018},
}