Advanced

Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

Håkansdotter, Sofia LU and Gustafsson, Victoria LU (2019) MTTM05 20182
Engineering Logistics
Abstract
Title:
Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne

Authors:
Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter

Supervisor LTH:
Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University

Supervisor Region Skåne:
Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and
Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne

Background:
Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home... (More)
Title:
Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne

Authors:
Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter

Supervisor LTH:
Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University

Supervisor Region Skåne:
Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and
Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne

Background:
Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. Home based care however puts high demands on distribution, an evaluation of different distribution alternatives is hence necessary.

Purpose:
Based on trends in home based care and distribution, evaluate possible solutions for a distribution network for Region Skåne, focusing on the period between year 2018 and 2040.

Research questions:
R1: What trends will mainly affect home based care and distribution within home based care until year 2040?
R2: What criterias should be used to evaluate a distribution network within home based care until year 2040?
R3: Evaluate the suggested distribution networks from the perspective of year 2040.

Area of reference:
Supply chains in the healthcare sector operate under dynamic conditions and become increasingly complex, which separates them from commercial supply chains. With the right management, an effective supply chain can reduce the risk of errors, reduce waiting time as well as time spent in healthcare facilities, and reduce operational costs.
To study the future, multidisciplinary methods are often used to review change mechanisms and seek a wide range of opportunities. This is often done by developing different scenarios.

Method:
The study is based on a method for designing and evaluating distribution networks in five steps. Within this method a literature review and a mapping of Region Skåne’s current distribution within home based care was conducted. In addition to this a survey was sent out to 107 respondents, of which 31 answered, and a workshop with 12 experts was conducted.

Conclusion:
The five identified trend areas; Technologies for information and communication, Customer/patient focus, Technologies for process efficiency, Sustainable logistics and Strategies for business development, will all affect Home based care and its distribution. The most important thing for Region Skåne in the future is to work with cooperation and coordination. The issues of future Home based care does not solely lie in the physical flow but the question must be raised to supply chain management. (Less)
Abstract (Swedish)
Titel:
Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

Författare:
Victoria Gustafsson och Sofia Håkansdotter

Handledare LTH:
Andreas Norrman, Professor vid Teknisk logistik, Lunds Tekniska Högskola (LTH) vid Lunds Universitet

Handledare Region Skåne:
Helena Rappe, Produktionsanalytiker, Måltider, Textil, Bårhus, Lager & Distribution, Regionservice, Region Skåne och
Henrik Sevandersson, Projektledare, Måltider, Textil, Bårhus, Lager, Distribution, Regionservice, Region Skåne

Bakgrund:
Sverige upplever idag stora demografiska förändringar med en befolkning som snabbt ökar i antal och där andelen äldre personer blir allt större. Detta ställer höga krav på sjukvården och... (More)
Titel:
Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

Författare:
Victoria Gustafsson och Sofia Håkansdotter

Handledare LTH:
Andreas Norrman, Professor vid Teknisk logistik, Lunds Tekniska Högskola (LTH) vid Lunds Universitet

Handledare Region Skåne:
Helena Rappe, Produktionsanalytiker, Måltider, Textil, Bårhus, Lager & Distribution, Regionservice, Region Skåne och
Henrik Sevandersson, Projektledare, Måltider, Textil, Bårhus, Lager, Distribution, Regionservice, Region Skåne

Bakgrund:
Sverige upplever idag stora demografiska förändringar med en befolkning som snabbt ökar i antal och där andelen äldre personer blir allt större. Detta ställer höga krav på sjukvården och hemsjukvård har identifierats som en lösning för att minska bristen av vårdplatser på sjukhusen. Hemsjukvård ställer dock höga krav på distribution, en utvärdering av olika distributionsalternativ är därför nödvändig.

Syfte:
Med utgångspunkt i trender inom hemsjukvård och distribution utvärdera möjliga lösningar på distributionsnätverk för Region Skåne, med fokus på tidsperioden 2018 till 2040. 

Forskningsfrågor:
F1: Vilka trender kommer i huvudsak att påverka hemsjukvård och distribution inom hemsjukvård fram till år 2040?
F2: Vilka kriterier bör användas för att utvärdera ett distributionsnätverk inom hemsjukvården fram till år 2040? 
F3: Utvärdera de framtagna distributionsnätverken utifrån år 2040.

Referensram:
Dagens sjukvård lider av ineffektivitet och bör ses över. Försörjningskedjor inom sjukvården verkar under dynamiska förhållanden och blir med tiden allt mer komplexa, något som skiljer dem från kommersiella försörjningskedjor. Med rätt styrning kan en effektiv försörjningskedja minska risken för fel, reducera vårdköer och vistelsetid på vårdinrättningar samt minska de operationella kostnaderna.
För att studera framtiden används ofta tvärvetenskapliga arbetssätt för att granska förändringsmekanismer och söka igenom ett stort antal möjligheter. Detta görs ofta genom att utveckla olika scenarion.

Metod:
Studien bygger på en metod i fem steg för att ta fram och utvärdera distributionsnätverk. Inom ramarna för denna metod gjordes en litteraturstudie och en kartläggning av Region Skånes nuvarande distribution inom Vård i hemmet. Dessutom skickades en enkät ut till 107 respondenter varav 31 svarade och en workshop med 12 experter hölls.

Slutsats:
De fem trendområdena Teknologier för information och kommunikation, Kund-/patientfokus, Teknologier för processeffektivisering, Hållbar logistik samt Strategier för verksamhetsutveckling kommer att påverka Vård i hemmet och dess distribution. Viktigast för Region Skåne framöver är att jobba med samverkan och samordning. Problematiken kring framtidens Vård i hemmet samt dess distribution ligger inte enbart i det fysiska flödet av material utan frågan måste lyftas till styrning av försörjningskedjor. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kontrolltorn, drönare och smarta klockor - Sjukvården med framtiden i sikte

Victoria Gustafsson och Sofia Håkansdotter
Industriell Ekonomi, Lunds universitet
Avdelningen för Teknisk Logistik

Originalrubrik: Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne


Året är 2040 och Lena, 85 år, får en stroke. I ögonblicket som hennes värden förändras sänds en signal via hennes smarta klocka till närmaste kontrolltorn, det som år 2018 benämndes som en vårdcentral. Genast notifieras jourhavande läkare samtidigt som ett materialkit sänds ut med drönare till Lenas hem.

Detta är en utopisk bild av hur Region Skånes sjukvård kan se ut om drygt 20 år. Innan dess är det emellertid ett antal områden... (More)
Kontrolltorn, drönare och smarta klockor - Sjukvården med framtiden i sikte

Victoria Gustafsson och Sofia Håkansdotter
Industriell Ekonomi, Lunds universitet
Avdelningen för Teknisk Logistik

Originalrubrik: Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne


Året är 2040 och Lena, 85 år, får en stroke. I ögonblicket som hennes värden förändras sänds en signal via hennes smarta klocka till närmaste kontrolltorn, det som år 2018 benämndes som en vårdcentral. Genast notifieras jourhavande läkare samtidigt som ett materialkit sänds ut med drönare till Lenas hem.

Detta är en utopisk bild av hur Region Skånes sjukvård kan se ut om drygt 20 år. Innan dess är det emellertid ett antal områden som måste falla på plats. Dagens sjukvårdslogistik är komplex, med flera aktörer och tydliga begränsningar från lagstiftning. (Rego och Sousa, 2009 refererat av AbuKhousa et al., 2014)

Frågorna som måste besvaras är; Hur patientdata ska koordineras mellan olika regioner, vem ansvarar för de olika delarna av en varas transportflöde och hur ska den offentliga sektorns olika enheter dra nytta av varandras samt privata aktörers kompetens?

Vi lever redan idag i en värld som influeras av teknikens utveckling. År 2040 kommer denna påverkan vara än mer påtaglig. Sjukvården och logistiken kommer uppleva förändringar inte minst i form av effektivitetshöjande teknik i form av ökad informationsdelning och ökad spårbarhet. Utvecklingen drivs till stor del av ett ökat kundfokus.

Varför bör vi intressera oss för hur Lena, 85 år, ska få sin strokevård år 2040? Sverige står inför dramatiska demografiska förändringar. Till år 2070 förväntas en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år (SCB, 2018). Enbart i Skåne förväntas en ökning av invånarantalet på cirka 15% (Region Skåne, 2018g). För en hållbar sjukvård är därför en förändring nödvändig.
För att vården ska ha en möjlighet att möta utmaningarna som följer med det ökade invånarantalet anses hemsjukvård vara en väg att gå (Molin, 2016). Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i trender inom hemsjukvård och distribution utvärdera möjliga lösningar på distributionsnätverk för Region Skåne, med fokus på tidsperioden 2018 till 2040.

För Region Skåne utvärderas tre olika distributionsnätverk både kvantitativt och kvalitativt. Ett nätverk med utgångsläge i en 3PL-lösning, ett med en kombination av ett centrallager i Region Skånes regi samt ett antal externa distributionsflöden. Slutligen utreds ett teoretiskt underbyggt nätverk med en fullständig centrallagerlösning.

Den främsta upptäckten från studien var att problematiken för dagens sjukvårdslogistik i Sverige inte primärt ligger i de fysiska flödena. Det handlar istället om informationsflöden och samordning där frågan bör lyftas till styrning av försörjningskedjor.

Studien följer en metod i fem steg för att utvärdera distributionsnätverk inom sjukvården. Först granskas kontexten och behovet av en förändring utreds och sedan utvecklas möjliga alternativ. Efter detta tas lämpliga utvärderingskriterier fram och nätverken utvärderas till sist både kvalitativt och kvantitativt. Studien innefattar ett antal utvärderingsmetoder och inkluderar bland annat workshops med sakkunniga på området, en AHP-utvärdering samt identifiering av stora trendområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansdotter, Sofia LU and Gustafsson, Victoria LU
supervisor
organization
course
MTTM05 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vård i hemmet, Distributionsnätverk, Region Skåne, Trender, Distribution
report number
5877
language
Swedish
id
8966251
date added to LUP
2019-01-11 12:28:31
date last changed
2019-01-11 12:28:31
@misc{8966251,
 abstract   = {Title:
Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne

Authors:
Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter

Supervisor LTH:
Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University

Supervisor Region Skåne:
Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and
Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne

Background:
Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. Home based care however puts high demands on distribution, an evaluation of different distribution alternatives is hence necessary.

Purpose:
Based on trends in home based care and distribution, evaluate possible solutions for a distribution network for Region Skåne, focusing on the period between year 2018 and 2040.

Research questions:
R1: What trends will mainly affect home based care and distribution within home based care until year 2040?
R2: What criterias should be used to evaluate a distribution network within home based care until year 2040?
R3: Evaluate the suggested distribution networks from the perspective of year 2040.

Area of reference:
Supply chains in the healthcare sector operate under dynamic conditions and become increasingly complex, which separates them from commercial supply chains. With the right management, an effective supply chain can reduce the risk of errors, reduce waiting time as well as time spent in healthcare facilities, and reduce operational costs.
To study the future, multidisciplinary methods are often used to review change mechanisms and seek a wide range of opportunities. This is often done by developing different scenarios.

Method:
The study is based on a method for designing and evaluating distribution networks in five steps. Within this method a literature review and a mapping of Region Skåne’s current distribution within home based care was conducted. In addition to this a survey was sent out to 107 respondents, of which 31 answered, and a workshop with 12 experts was conducted. 

Conclusion:
The five identified trend areas; Technologies for information and communication, Customer/patient focus, Technologies for process efficiency, Sustainable logistics and Strategies for business development, will all affect Home based care and its distribution. The most important thing for Region Skåne in the future is to work with cooperation and coordination. The issues of future Home based care does not solely lie in the physical flow but the question must be raised to supply chain management.},
 author    = {Håkansdotter, Sofia and Gustafsson, Victoria},
 keyword   = {Vård i hemmet,Distributionsnätverk,Region Skåne,Trender,Distribution},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne},
 year     = {2019},
}