Advanced

Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken

Barle, Caroline LU ; Delshammar, Johanna LU and Hänström, Julia LU (2019) FEKH19 20182
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken
Seminariedatum:​ 2019-01-17
Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP.
Författare: ​Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström
Handledare:​ Merle Jacob
Fem nyckelord:V​instandelsstiftelse,Oktogonen,Målsättningsteori,Förväntansteori, Organisationsattraktivitet.
Syfte: S​yftetmedstudienärattundersökahurettincitamentsprogramkanpåverka humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations organisationsattraktivitet.
Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Data samlades in genom att ett webbaserat frågeformulär sändes ut... (More)
Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken
Seminariedatum:​ 2019-01-17
Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP.
Författare: ​Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström
Handledare:​ Merle Jacob
Fem nyckelord:V​instandelsstiftelse,Oktogonen,Målsättningsteori,Förväntansteori, Organisationsattraktivitet.
Syfte: S​yftetmedstudienärattundersökahurettincitamentsprogramkanpåverka humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations organisationsattraktivitet.
Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Data samlades in genom att ett webbaserat frågeformulär sändes ut till medarbetare på Svenska Handelsbanken. Enkätsvaren användes sedan för att mäta faktorerna motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet. Statistiska analyser genomfördes i SPSS.
Teoretiska perspektiv: S​tudiensutgångspunktliggeriförväntansteorin,målsättningsteorin och agentteorin. Förväntansteorin förklarar att en mindre attraktiv och sannolik belöning leder till en lägre ansträngningsnivå. Målsättningsteorin kompletterar denna genom att beskriva ytterligare fyra kriterier för att en anställd ska vara motiverad. Agentteorin förklarar att orsaken till implementeringen av incitamentsprogram är för att målkongruens ​mellan agent och principal ska kunna uppnås.
Empiri: Studiens empiriska objekt är Svenska Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen. Ett webbaserat formulär sändes ut till 500 anställda på 21 olika kontor i södra Sverige. Av dessa erhölls 193 fullständiga svar vilka utgjorde studiens primärdata.
Resultat: Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan olika respondentgrupper vad gäller Oktogonens påverkan på arbetsmotivation och lojalitet. Överlag har Oktogonen ingen stor påverkan på variablerna motivation och lojalitet, men påverkar direkt eller indirekt de båda positivt. Vidare gynnas organisationsattraktiviteten av detta då medarbetare speglar detta utåt och vilket kan medföra ett positivt rykte. (Less)
Popular Abstract
Title:​ Profit-sharing foundations’ impact on organizational attractiveness - A study on the relationship within Svenska Handelsbanken
Seminar date:​ 2019-01-17
Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 University Credits Points
Authors:​ Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström Advisor:​ Merle Jacob
Five key words: ​Profit-sharing foundation, The Oktogon, Goal-setting theory, Expectancy theory, Organizational attractiveness.
Purpose: The purpose of this study is to examine how an incentive program can affect human capital in a company, and how this affect the organizational attractiveness.
Methodology: The study is based on a quantitative study with a... (More)
Title:​ Profit-sharing foundations’ impact on organizational attractiveness - A study on the relationship within Svenska Handelsbanken
Seminar date:​ 2019-01-17
Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 University Credits Points
Authors:​ Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström Advisor:​ Merle Jacob
Five key words: ​Profit-sharing foundation, The Oktogon, Goal-setting theory, Expectancy theory, Organizational attractiveness.
Purpose: The purpose of this study is to examine how an incentive program can affect human capital in a company, and how this affect the organizational attractiveness.
Methodology: The study is based on a quantitative study with a deductive approach. Data were collected through a web-based questionnaire sent to employees at Svenska Handelsbanken. The responses were then used to measure the variables of motivation, loyalty and organizational attractiveness. Statistical analyzes were performed in SPSS.
Theoretical perspectives: The expectancy theory explains a less attractive and probable reward leads to lead to a lower level of effort. The goal-setting theory complements it by describing four additional criterion for an employee to be motivated. The agent theory indicates the reason for incentives being implemented to reach target congruence between agent and principal.
Empirical foundation: ​The empirical object of the study is Svenska Handelsbanken's profit-sharing foundation Oktogonen. A web-based form was sent to 500 employees at 21 local branches in southern Sweden. Consequently, 193 complete responses were obtained, which constitute the study’s primary data.
Conclusions: ​The result demonstrates a significant difference between different respondent groups regarding the Oktogon's influence on work motivation, loyalty and organizational attractiveness. Overall, the Oktogon does not have a major impact on the variables of motivation and loyalty, however it either directly or indirectly affects both of them positively. Furthermore, the organizational attractiveness is favored as employees can reflect their loyalty and motivation outwards, hence influencing the reputation positively. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Barle, Caroline LU ; Delshammar, Johanna LU and Hänström, Julia LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8970001
date added to LUP
2019-02-11 14:19:38
date last changed
2019-02-11 14:19:38
@misc{8970001,
 abstract   = {Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken
Seminariedatum:​ 2019-01-17
Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP.
Författare: ​Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström
Handledare:​ Merle Jacob
Fem nyckelord:V​instandelsstiftelse,Oktogonen,Målsättningsteori,Förväntansteori, Organisationsattraktivitet.
Syfte: S​yftetmedstudienärattundersökahurettincitamentsprogramkanpåverka humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations organisationsattraktivitet.
Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Data samlades in genom att ett webbaserat frågeformulär sändes ut till medarbetare på Svenska Handelsbanken. Enkätsvaren användes sedan för att mäta faktorerna motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet. Statistiska analyser genomfördes i SPSS.
Teoretiska perspektiv: S​tudiensutgångspunktliggeriförväntansteorin,målsättningsteorin och agentteorin. Förväntansteorin förklarar att en mindre attraktiv och sannolik belöning leder till en lägre ansträngningsnivå. Målsättningsteorin kompletterar denna genom att beskriva ytterligare fyra kriterier för att en anställd ska vara motiverad. Agentteorin förklarar att orsaken till implementeringen av incitamentsprogram är för att målkongruens ​mellan agent och principal ska kunna uppnås.
Empiri: Studiens empiriska objekt är Svenska Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen. Ett webbaserat formulär sändes ut till 500 anställda på 21 olika kontor i södra Sverige. Av dessa erhölls 193 fullständiga svar vilka utgjorde studiens primärdata.
Resultat: Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan olika respondentgrupper vad gäller Oktogonens påverkan på arbetsmotivation och lojalitet. Överlag har Oktogonen ingen stor påverkan på variablerna motivation och lojalitet, men påverkar direkt eller indirekt de båda positivt. Vidare gynnas organisationsattraktiviteten av detta då medarbetare speglar detta utåt och vilket kan medföra ett positivt rykte.},
 author    = {Barle, Caroline and Delshammar, Johanna and Hänström, Julia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken},
 year     = {2019},
}