Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Indiska undervisningsmetoder i svenska klassrum - Fyra pedagogers reflektioner kring autenticitet, tradition och rytm

Andersson, Charlotta LU (2019) LIMP32 20182
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om den sydindiska rytmmetoden Solkattu. Syftet med studien är att ta reda på hur informanterna fått kunskaper och färdigheter, hur de ser på Solkattu i jämförelse med svensk och västerländsk rytmundervisning, hur de ser på att lära sig Solkattu som musikalisk tradition och hur Solkattu kan implementeras i svensk och västerländsk rytmundervisning. Syftet med denna studie är också att inspirera musiker och musiklärare till hur de kan arbeta med rytm i deras undervisning. Studien är kvalitativ och metoden som använts är intervju.
Analysen av intervjutranskriptionerna visar att rytmmetoden Solkattu är musikaliskt avgörande för informanterna, det är en viktig del i deras musikundervisning och musikerskap. Intervjuerna och... (More)
Denna studie handlar om den sydindiska rytmmetoden Solkattu. Syftet med studien är att ta reda på hur informanterna fått kunskaper och färdigheter, hur de ser på Solkattu i jämförelse med svensk och västerländsk rytmundervisning, hur de ser på att lära sig Solkattu som musikalisk tradition och hur Solkattu kan implementeras i svensk och västerländsk rytmundervisning. Syftet med denna studie är också att inspirera musiker och musiklärare till hur de kan arbeta med rytm i deras undervisning. Studien är kvalitativ och metoden som använts är intervju.
Analysen av intervjutranskriptionerna visar att rytmmetoden Solkattu är musikaliskt avgörande för informanterna, det är en viktig del i deras musikundervisning och musikerskap. Intervjuerna och tidigare forskning visar att Solkattu som rytmmetod är en beprövad och tillförlitlig metod i jämförelse med påhittade metoder i stunden. Solkattu visar på positiva effekter: hur stavelserna i Solkattu fungerar med kroppen fysionomiskt, det är ett portabelt och tillgängligt verktyg och det är musikaliskt. Resultatet visar också att Solkattu skapar en större musikalisk förståelse som skapar en känsla av frihet i musik. Att lära sig och förstå Solkattu sker enligt informanterna genom att lära sig grunden: stavelserna och handrörelserna. Hälften av informanterna menar på att man gärna ska sträva efter autenticitet - ett omstritt begrepp - kopplat till hur man ska lära sig Solkattu, då det är en muntlig tradition.
Studien lyfter fram vikten av rytmisk undervisning, att se helheten och samspelet mellan olika förhållningssätt i tradition, autenticitet, formell- och informell undervisning. Att man kan inspireras av Solkattu som rytmisk metod och överföra det till den egna undervisningen. (Less)
Abstract
This study is about the South Indian rhythm method Solkattu. The purpose of the study is to find out how the informants gained knowledge and skills about Solkattu, how they think of Solkattu in comparison with Swedish and Western rhythm education, how they look at Solkattu as a musical tradition and how Solkattu can be imparted in Swedish and Western rhythm education. The purpose of this study is also to inspire musicians and music teachers how to work with rhythm in their teaching. The study is qualitative and the method used is interview. The analysis of the transcriptions of interviews shows that the rhythm method Solkattu is musically crucial for the informants, it is an important part of their teaching profession and work as... (More)
This study is about the South Indian rhythm method Solkattu. The purpose of the study is to find out how the informants gained knowledge and skills about Solkattu, how they think of Solkattu in comparison with Swedish and Western rhythm education, how they look at Solkattu as a musical tradition and how Solkattu can be imparted in Swedish and Western rhythm education. The purpose of this study is also to inspire musicians and music teachers how to work with rhythm in their teaching. The study is qualitative and the method used is interview. The analysis of the transcriptions of interviews shows that the rhythm method Solkattu is musically crucial for the informants, it is an important part of their teaching profession and work as musicians. The interviews and previous research show that Solkattu as a rhythm method is a proven and reliable method in comparison with other methods. Solkattu shows positive effects: how the syllables in Solkattu work physically with the body, it is a portable and accessible tool and it is musical. The result also shows that Solkattu creates a greater musical understanding that creates a sense of freedom in music. Learning and understanding Solkattu takes place according to the informants by learning the foundation: the syllables and hand movements. Half of the informants argue that one would like to strive for authenticity - a controversial concept - linked to how to learn Solkattu, as it is an oral tradition.
The study shows the importance of understanding rhythmic teaching, look at the continuum and the interaction between different approaches in tradition, authenticity, formal and informal teaching. You can then be inspired by Solkattu as a rhythmic method and transfer it to your own teaching. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Charlotta LU
supervisor
organization
alternative title
Indian teaching methods in Swedish classrooms. Four educators’ reflecions on authenticity, tradition and rhythm
course
LIMP32 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Autenticitet, konokol, metrik, musikpedagogik, solkattu, tradition, utbildningsvetenskap, authenticity, metrics, music education, educational science
language
Swedish
id
8971384
date added to LUP
2019-03-07 13:20:02
date last changed
2019-03-07 13:20:02
@misc{8971384,
 abstract   = {This study is about the South Indian rhythm method Solkattu. The purpose of the study is to find out how the informants gained knowledge and skills about Solkattu, how they think of Solkattu in comparison with Swedish and Western rhythm education, how they look at Solkattu as a musical tradition and how Solkattu can be imparted in Swedish and Western rhythm education. The purpose of this study is also to inspire musicians and music teachers how to work with rhythm in their teaching. The study is qualitative and the method used is interview. The analysis of the transcriptions of interviews shows that the rhythm method Solkattu is musically crucial for the informants, it is an important part of their teaching profession and work as musicians. The interviews and previous research show that Solkattu as a rhythm method is a proven and reliable method in comparison with other methods. Solkattu shows positive effects: how the syllables in Solkattu work physically with the body, it is a portable and accessible tool and it is musical. The result also shows that Solkattu creates a greater musical understanding that creates a sense of freedom in music. Learning and understanding Solkattu takes place according to the informants by learning the foundation: the syllables and hand movements. Half of the informants argue that one would like to strive for authenticity - a controversial concept - linked to how to learn Solkattu, as it is an oral tradition.
The study shows the importance of understanding rhythmic teaching, look at the continuum and the interaction between different approaches in tradition, authenticity, formal and informal teaching. You can then be inspired by Solkattu as a rhythmic method and transfer it to your own teaching.},
 author    = {Andersson, Charlotta},
 keyword   = {Autenticitet,konokol,metrik,musikpedagogik,solkattu,tradition,utbildningsvetenskap,authenticity,metrics,music education,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Indiska undervisningsmetoder i svenska klassrum - Fyra pedagogers reflektioner kring autenticitet, tradition och rytm},
 year     = {2019},
}