Advanced

Laddstationer i gemensamhetsanläggningar

Kullgren, Emma LU (2019) VFTM01 20182
Real Estate Science
Abstract
The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. Different types of charging stations are thereby built in residential areas. Problems usually do not occur in privately managed parking spots, but the situation is more problematic in places where the shared parking areas have combined management.

The aim of the study is to investigate whether charging stations can be compatible with the stated purpose of an existing or a newly formed joint facility and thereby be compatible with the stated... (More)
The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. Different types of charging stations are thereby built in residential areas. Problems usually do not occur in privately managed parking spots, but the situation is more problematic in places where the shared parking areas have combined management.

The aim of the study is to investigate whether charging stations can be compatible with the stated purpose of an existing or a newly formed joint facility and thereby be compatible with the stated purpose of a joint property association. In addition, the aim is to investigate the handling of charging stations in practice by joint property associations and other organizations and authorities. Juridical queries exist for joint property associations that want to build charging stations within combined managed parking areas. It is not stated whether a construction of a charging station meets the conditions in the Joint Facilities Act (1973:1149) and it causes problems for joint property associations that want to invest in climate actions.

The thesis study concludes that a joint property association that wants to build charging stations has two alternatives, either by taking a decision in the association or by applying for a cadastral procedure. If the purpose of the joint facility is parking, it is not likely that a decision of building a charging station would be consistent with legislation. Therefore, this alternative is not recommended. A realization of a cadastral procedure is only possible if an agreement of the members exists, because of the conditions for a formation of a joint facility.

However, the study states that EU-directives and goals set by the Swedish government shows that there is an aim for a development of an electrified transport sector, which by itself should fulfill the conditions for a formation of a joint facility. Maybe it is just a matter of time before statute or other statutory instruments will express this development. (Less)
Abstract (Swedish)
Att vårt klimat är i förändring och att valen vi gör måste förändras blir allt mer påtagligt. Våra transportsystem är i omställning mot mer förnybara drivmedel och ett val som många idag gör är att skaffa sig en elbil. Elbilarna behöver framförallt kunna laddas från elnätet vid förarens bostad, där bilen oftast står parkerad under natten. Olika typer av laddstationer uppförs därför i bostadsmiljöer och vid en enskild förvaltning uppstår oftast inga större problem. Däremot är läget problematiskt i situationer där förvaltningen av parkeringsområden är gemensam.

En del juridiska frågetecken finns för samfällighetsföreningar som vill uppföra laddstationer på gemensamt förvaltade parkeringar. Det är inte fastställt huruvida ändamålet... (More)
Att vårt klimat är i förändring och att valen vi gör måste förändras blir allt mer påtagligt. Våra transportsystem är i omställning mot mer förnybara drivmedel och ett val som många idag gör är att skaffa sig en elbil. Elbilarna behöver framförallt kunna laddas från elnätet vid förarens bostad, där bilen oftast står parkerad under natten. Olika typer av laddstationer uppförs därför i bostadsmiljöer och vid en enskild förvaltning uppstår oftast inga större problem. Däremot är läget problematiskt i situationer där förvaltningen av parkeringsområden är gemensam.

En del juridiska frågetecken finns för samfällighetsföreningar som vill uppföra laddstationer på gemensamt förvaltade parkeringar. Det är inte fastställt huruvida ändamålet laddstation uppfyller krav på stadigvarande och väsentlig betydelse, vilket är huvudförutsättningarna för ett inrättande av en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Det är inte heller fastställt om ändamålet laddstation kan rymmas inom en befintlig gemensamhetsanläggnings ändamål och det skapar problem för samfällighetsföreningar som vill investera i klimatåtgärder.

Syftet med studien är att undersöka om laddstationer kan anses vara förenligt med en samfällighetsförenings ändamål, samt om det kan anses vara inom ramen för en nybildad eller befintlig gemensamhetsanläggning. Syftet är också att undersöka hur frågan om laddstationer hanteras i praktiken av samfällighetsföreningar, myndigheter och organisationer.

Metoden som använts i den här studien är att undersöka genomförda förrättningar med ändamål laddstation, analysera rättsfall, undersöka gemensamhetsanläggningar i Lund, samt att sammanställa vad myndigheter, organisationer och företag anser om laddstationer i gemensamhetsanläggningar.

I examensarbetet konstateras att en samfällighetsförening som vill skaffa laddstationer i dagsläget i princip har två alternativ, att införa laddstationer genom att ta ett beslut på en föreningsstämma eller att ansöka om anläggningsförrättning. Om gemensamhetsanläggningen har ändamålet parkering är det dock svårt att se att ett beslut på föreningsstämma om att sätta upp laddstationer skulle vara förenligt med ändamålet och därmed med 18 § SFL. Ett sådant beslut är därför inte att rekommendera eftersom de juridiska osäkerheterna är alldeles för stora. Om gemensamhetsanläggning istället inrättas med ändamål laddstationer är det endast genomförbart om en överenskommelse har nåtts eftersom det finns delade meningar angående om det kan anses av stadigvarande och väsentlig betydelse.

Det som i huvudsak talar mot att det inte skulle vara av stadigvarande och väsentlig betydelse är att användningen av elbilar inte är tillräckligt utbredd. Men slutsatsen som dras i den här rapporten är att den svenska myndighetsprövningen måste vara i linje med EU-direktiv och de mål som beslutats av regeringen om användningen ens ska ha en chans att bli utbredd. Enligt EU-direktiv och svenska mål sker en utveckling mot en elektrifierad transportsektor och på sikt ska alla nybyggnadsprojekt för flerbostadshus dra fram ledningsinfrastruktur som möjliggör laddning. Att laddstationer inte skulle vara av stadigvarande och väsentlig betydelse är därför i sammanhanget otänkbart och slutsatsen som dras är därför att en anläggningsförrättning är möjlig att genomföra. Det är alltså av stadigvarande och väsentlig betydelse för en fastighet som ingår i en gemensamhetsanläggning att ha tillgång till laddstation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kullgren, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Charging stations in joint facilities
course
VFTM01 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening, laddstation, elbil.
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/18/5438 SE
language
Swedish
id
8973534
date added to LUP
2019-03-27 15:04:02
date last changed
2019-03-29 13:02:12
@misc{8973534,
 abstract   = {The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. Different types of charging stations are thereby built in residential areas. Problems usually do not occur in privately managed parking spots, but the situation is more problematic in places where the shared parking areas have combined management.

The aim of the study is to investigate whether charging stations can be compatible with the stated purpose of an existing or a newly formed joint facility and thereby be compatible with the stated purpose of a joint property association. In addition, the aim is to investigate the handling of charging stations in practice by joint property associations and other organizations and authorities. Juridical queries exist for joint property associations that want to build charging stations within combined managed parking areas. It is not stated whether a construction of a charging station meets the conditions in the Joint Facilities Act (1973:1149) and it causes problems for joint property associations that want to invest in climate actions.

The thesis study concludes that a joint property association that wants to build charging stations has two alternatives, either by taking a decision in the association or by applying for a cadastral procedure. If the purpose of the joint facility is parking, it is not likely that a decision of building a charging station would be consistent with legislation. Therefore, this alternative is not recommended. A realization of a cadastral procedure is only possible if an agreement of the members exists, because of the conditions for a formation of a joint facility.

However, the study states that EU-directives and goals set by the Swedish government shows that there is an aim for a development of an electrified transport sector, which by itself should fulfill the conditions for a formation of a joint facility. Maybe it is just a matter of time before statute or other statutory instruments will express this development.},
 author    = {Kullgren, Emma},
 keyword   = {Gemensamhetsanläggning,samfällighetsförening,laddstation,elbil.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laddstationer i gemensamhetsanläggningar},
 year     = {2019},
}