Advanced

Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan

Ahl, Olivia LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken (1949:381) är självklara, ändå far barn illa varje år i Sverige.

Antalet barn som lever under våldsamma förhållanden, under förhållanden där de blir utsatta för sexuella övergrepp eller där en förälder missbrukar är stort. Det är sällan barnet som uppmärksammar en vuxen på sin situation. Ett barn väntar sig att en vuxen ska se och förstå samt göra något åt det. Samhället har här ett... (More)
Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken (1949:381) är självklara, ändå far barn illa varje år i Sverige.

Antalet barn som lever under våldsamma förhållanden, under förhållanden där de blir utsatta för sexuella övergrepp eller där en förälder missbrukar är stort. Det är sällan barnet som uppmärksammar en vuxen på sin situation. Ett barn väntar sig att en vuxen ska se och förstå samt göra något åt det. Samhället har här ett ansvar att se barnen och se till att dessa barnen får växa upp i en trygg och säker miljö. Barnkonventionen ställer tillsammans med den svenska lagstiftningen upp krav på vad som ska göras för att säkerställa att barnets bästa tillgodoses i beslut som rör barnet. I praxis specificeras vidare vad barnets bästa innebär samt situationer då barnets bästa inte tillgodoses.

I Sverige råder idag, till stora delar, en formell jämställdhet. Lagtext är könsneutral och alla ska dömas med likhet inför lagen. Däremot råder ännu inte reell jämställdhet. Förutfattade meningar om vad som är manligt och kvinnligt samt vilket kön den bäst lämpade föräldern bör ha finns fortfarande kvar.

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och redogöra för vad som är barnets bästa i fall där det förekommer våld, sexuella övergrepp och missbruk inom familjen. Redogörelsen tar sitt avstamp ur lagtext, förarbeten och praxis. Vidare är syftet att undersöka om det görs någon skillnad i bedömningen av mammor och pappor när det kommer till anklagelser om våld, sexuella övergrepp och missbruk inom familjen. Uppsatsen behandlar hur vårdnadsansvaret är uppbyggt i svensk rätt, vad som bedöms vara barnets bästa med stöd av praxis samt hur barnets bästa står i relation med situationer där det förekommer våld, sexuella övergrepp och missbruk inom familjen. Vidare görs en rättsfallsstudie av fall där det förekommer påståenden om våld, sexuella övergrepp och missbruk inom familjen.

Efter analysen kan slutsatsen dras att det inte är förenligt med barnets bästa att växa upp i en miljö där de utsätts för våld, sexuella övergrepp eller missbruk. Vidare är det inte heller förenligt med barnets bästa att en förälder enkelt bedöms vara olämplig som vårdnadshavare. Slutligen råder fortfarande en ovisshet gällande om mammor och pappor bedöms lika inför lagen i fall om vårdnad. (Less)
Abstract
By law, a child has the right to nursing, security and a good upbringing. Children should be treated with respect for their person and individuality and may not be subjected to physical punishment or other offensive treatment. It may seem that these basic thoughts on the rights of the child, as laid down in the introductory provisions of chapter 6 in the Parental Code (1949: 381), is self-evident, yet children suffer severely in Sweden every year.

The number of children living in violent conditions, under conditions where they are exposed to sexual abuse or where a parent abuses is high. It is rarely the child who draws attention to an adult on his / her situation. A child expects an adult to see and understand and do something about... (More)
By law, a child has the right to nursing, security and a good upbringing. Children should be treated with respect for their person and individuality and may not be subjected to physical punishment or other offensive treatment. It may seem that these basic thoughts on the rights of the child, as laid down in the introductory provisions of chapter 6 in the Parental Code (1949: 381), is self-evident, yet children suffer severely in Sweden every year.

The number of children living in violent conditions, under conditions where they are exposed to sexual abuse or where a parent abuses is high. It is rarely the child who draws attention to an adult on his / her situation. A child expects an adult to see and understand and do something about it. The society here has a responsibility to see the children and ensure that these children grow up in a safe and secure environment. The Convention on the Rights of the Child, together with the Swedish legislation, sets requirements for what must be done to ensure that the child's best interests are met in decisions concerning the child. In practice, it is further specified what the child's best interests are and situations where the child's best interests are not met.

In Sweden today, to a large extent, there is a formal gender equality. The laws are gender neutral and everyone should be judged equally before the law. However, real gender equality is not yet achieved. Preconceived notions of what is male and female and which gender the best suited parents should have still exist.

The overall purpose of the thesis is to investigate and describe what is the child's best interests in cases where violence, sexual abuse and abuse within the family occur. The report takes its starting point from legislations, preliminary works and practice. Furthermore, the purpose is to investigate whether there are any difference in the assessment of mothers and fathers when it comes to accusations of violence, sexual abuse and abuse within the family. The essay deals with how the custody responsibility is built up in Swedish law, what is deemed to be the child’s best interests with the support of practice, and how the child's best interests are in relation to situations where violence, sexual abuse and abuse within the family occur. Furthermore, a case study is made of cases where there are allegations of violence, sexual abuse and abuse within the family.

After the analysis, it can be concluded that it is not consistent with the child's best interests to grow up in an environment where they are subjected to violence, sexual abuse or abuse. Furthermore, it is also not consistent with the child's best interests that a parent is easily deemed to be inappropriate as a guardian. Finally, there is still an uncertainty about whether mothers and fathers are judged equally before the law in child custody cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahl, Olivia LU
supervisor
organization
alternative title
Custody disputes - A case analysis of how the parent's gender affects the court's assessment in the custody issue
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt
language
Swedish
id
8976757
date added to LUP
2019-06-05 09:42:11
date last changed
2019-06-10 11:02:45
@misc{8976757,
 abstract   = {By law, a child has the right to nursing, security and a good upbringing. Children should be treated with respect for their person and individuality and may not be subjected to physical punishment or other offensive treatment. It may seem that these basic thoughts on the rights of the child, as laid down in the introductory provisions of chapter 6 in the Parental Code (1949: 381), is self-evident, yet children suffer severely in Sweden every year.

The number of children living in violent conditions, under conditions where they are exposed to sexual abuse or where a parent abuses is high. It is rarely the child who draws attention to an adult on his / her situation. A child expects an adult to see and understand and do something about it. The society here has a responsibility to see the children and ensure that these children grow up in a safe and secure environment. The Convention on the Rights of the Child, together with the Swedish legislation, sets requirements for what must be done to ensure that the child's best interests are met in decisions concerning the child. In practice, it is further specified what the child's best interests are and situations where the child's best interests are not met.

In Sweden today, to a large extent, there is a formal gender equality. The laws are gender neutral and everyone should be judged equally before the law. However, real gender equality is not yet achieved. Preconceived notions of what is male and female and which gender the best suited parents should have still exist.

The overall purpose of the thesis is to investigate and describe what is the child's best interests in cases where violence, sexual abuse and abuse within the family occur. The report takes its starting point from legislations, preliminary works and practice. Furthermore, the purpose is to investigate whether there are any difference in the assessment of mothers and fathers when it comes to accusations of violence, sexual abuse and abuse within the family. The essay deals with how the custody responsibility is built up in Swedish law, what is deemed to be the child’s best interests with the support of practice, and how the child's best interests are in relation to situations where violence, sexual abuse and abuse within the family occur. Furthermore, a case study is made of cases where there are allegations of violence, sexual abuse and abuse within the family.

After the analysis, it can be concluded that it is not consistent with the child's best interests to grow up in an environment where they are subjected to violence, sexual abuse or abuse. Furthermore, it is also not consistent with the child's best interests that a parent is easily deemed to be inappropriate as a guardian. Finally, there is still an uncertainty about whether mothers and fathers are judged equally before the law in child custody cases.},
 author    = {Ahl, Olivia},
 keyword   = {familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan},
 year     = {2019},
}