Advanced

Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

Marberg, Hanna LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. Some information and knowledge constitute trade secrets and therefore obtain protection against unlawful use and disclosure according to the Swedish law on trade secrets .

Trade secrets often represent considerable values within businesses. A strong protection of trade secrets is therefore important, especially from a competitive point of view. Furthermore, protection of trade secrets is considered necessary for innovation. However, an opposing interest is the freedom of... (More)
When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. Some information and knowledge constitute trade secrets and therefore obtain protection against unlawful use and disclosure according to the Swedish law on trade secrets .

Trade secrets often represent considerable values within businesses. A strong protection of trade secrets is therefore important, especially from a competitive point of view. Furthermore, protection of trade secrets is considered necessary for innovation. However, an opposing interest is the freedom of movement for workers and their opportunity to utilize their acquired skills. Extensive protection of trade secrets impedes employment mobility. The primary purpose of this thesis is to examine the balance between the two opposing interests, according to Swedish law on trade secrets.

According to the Swedish law on trade secrets an employee can become liable for unlawful use or disclosure of a trade secret belonging to his or her employer. However, special reasons are required in order to impose liability for an employee after termination of employment. Moreover, the definition of a trade secret does not include experiences and skills gained by employees in the normal course of their employment. However, the experience and skill must be drawn from the employee´s memory. In addition to the Swedish regulation on trade secrets, conditions regarding confidentiality and competition are applicable in individual agreements.

Regarding the balance of interests between the two opposing interests; companies’ ability to protect their trade secrets and employees’ ability to freely change workplaces and utilizing their skills, the Swedish law on trade secrets is considered more favorable from an employee perspective. However, the question of whether the balance of interests is balanced or not depends on how strong the employee is in the labor market compared to the employer. Therefore, the lack of clarification as to how far the confidentiality is allowed to extend in individual agreements is a problem. Especially regarding the limitation of freedom of movement for workers and their use of personal skills, experience and knowledge. For innovative companies, which are dependent on unique competence, the protection offered in the Swedish law on trade secrets is not considered strong enough. In order to meet the purpose of the Swedish law on trade secrets, confidentiality and competition agreements should be allowed to a greater extent in certain industries. (Less)
Abstract (Swedish)
Många arbetstagare som byter arbetsplats börjar i en konkurrerande verksamhet inom samma bransch. Frågan vad en arbetstagare får ta med sig från den tidigare arbetsgivaren och använda i en ny verksamhet blir då högst relevant. En del kunskap och information utgör företagshemligheter och erhåller ett skydd mot obehöriga angrepp enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter.

Inom näringslivet representerar företagshemligheter många gånger mycket stora värden. Det är därför ur ett konkurrenshänseende viktigt med ett starkt skydd för företagshemligheter. Vidare bedöms skyddet vara nödvändigt för nyskapande och innovation. Ett motstående intresse till skyddet för företagshemligheter är dock arbetstagares möjlighet att fritt röra sig på... (More)
Många arbetstagare som byter arbetsplats börjar i en konkurrerande verksamhet inom samma bransch. Frågan vad en arbetstagare får ta med sig från den tidigare arbetsgivaren och använda i en ny verksamhet blir då högst relevant. En del kunskap och information utgör företagshemligheter och erhåller ett skydd mot obehöriga angrepp enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter.

Inom näringslivet representerar företagshemligheter många gånger mycket stora värden. Det är därför ur ett konkurrenshänseende viktigt med ett starkt skydd för företagshemligheter. Vidare bedöms skyddet vara nödvändigt för nyskapande och innovation. Ett motstående intresse till skyddet för företagshemligheter är dock arbetstagares möjlighet att fritt röra sig på arbetsmarknaden och i samband med det utnyttja sin kompetens. Ett långtgående skydd för företagshemligheter hämmar arbetstagarmobiliteten. Uppsatsens primära syfte är att undersöka balansen mellan de två motstående intressena, enligt lagen om företagshemligheter.
Enligt lagen om företagshemligheter kan en arbetstagare belastas med skadeståndsansvar för obehöriga angrepp på sin arbetsgivares företagshemligheter. För att ålägga en tidigare arbetstagare skadeståndsansvar efter avslutad anställning krävs dock synnerliga skäl. Vidare undantas arbetstagares erfarenhet och färdighet som erhållits vid normal yrkesutövning från definitionen av företagshemlighet. Ett krav för undantagets tillämplighet är dock att informationen eller kunskapen finns i arbetstagarens minne. Jämte bestämmelserna i LFH tillämpas sekretess- och konkurrensklausuler i enskilda avtal.
Avseende intresseavvägningen mellan de två motstående intressena; företags möjlighet att skydda sina företagshemligheter och arbetstagares möjlighet att fritt byta arbetsplats och utnyttja sin kompetens anses bestämmelserna i LFH mer gynnsamma ur ett arbetstagarperspektiv. Beträffande frågan om intresseavvägningen är balanserad beror svaret på hur ”maktförhållandet” ser ut mellan arbetstagaren och arbetsgivare på arbetsmarknaden. Därför är det problematiskt att det saknas ett tydliggörande av hur långtgående tystnadsplikten tillåts att sträcka sig i enskilda avtal. Särskilt avseende begränsningen av arbetstagares frihet att utnyttja personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap. För kunskapsföretag som är beroende av unik kompetens och individburen kunskap anses skyddet för företagshemligheter i LFH inte tillräckligt starkt. För att syftet med LFH ska tillgodoses bör därför sekretess- och konkurrensbestämmelser tillåtas i vidare omfattning i de kunskapsintensiva företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marberg, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
The art of keeping a secret.
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, företagshemlighet
language
Swedish
id
8977151
date added to LUP
2019-06-17 14:41:59
date last changed
2019-06-17 14:41:59
@misc{8977151,
 abstract   = {When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. Some information and knowledge constitute trade secrets and therefore obtain protection against unlawful use and disclosure according to the Swedish law on trade secrets .

Trade secrets often represent considerable values within businesses. A strong protection of trade secrets is therefore important, especially from a competitive point of view. Furthermore, protection of trade secrets is considered necessary for innovation. However, an opposing interest is the freedom of movement for workers and their opportunity to utilize their acquired skills. Extensive protection of trade secrets impedes employment mobility. The primary purpose of this thesis is to examine the balance between the two opposing interests, according to Swedish law on trade secrets. 

According to the Swedish law on trade secrets an employee can become liable for unlawful use or disclosure of a trade secret belonging to his or her employer. However, special reasons are required in order to impose liability for an employee after termination of employment. Moreover, the definition of a trade secret does not include experiences and skills gained by employees in the normal course of their employment. However, the experience and skill must be drawn from the employee´s memory. In addition to the Swedish regulation on trade secrets, conditions regarding confidentiality and competition are applicable in individual agreements. 

Regarding the balance of interests between the two opposing interests; companies’ ability to protect their trade secrets and employees’ ability to freely change workplaces and utilizing their skills, the Swedish law on trade secrets is considered more favorable from an employee perspective. However, the question of whether the balance of interests is balanced or not depends on how strong the employee is in the labor market compared to the employer. Therefore, the lack of clarification as to how far the confidentiality is allowed to extend in individual agreements is a problem. Especially regarding the limitation of freedom of movement for workers and their use of personal skills, experience and knowledge. For innovative companies, which are dependent on unique competence, the protection offered in the Swedish law on trade secrets is not considered strong enough. In order to meet the purpose of the Swedish law on trade secrets, confidentiality and competition agreements should be allowed to a greater extent in certain industries.},
 author    = {Marberg, Hanna},
 keyword   = {arbetsrätt,företagshemlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens},
 year     = {2019},
}