Advanced

Skadelidande parts möjlighet att erhålla skadestånd som överstiger ett avtalat vitesbelopp

Frisk, Ellen LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättsdogmatisk metod klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, det är möjligt för en skadelidande avtalspart att erhålla skadestånd som överstiger ett vitesbelopp som ska utgå vid motpartens avtalsbrott. Av HD:s senare praxis framgår att det inte finns någon generell hjälpregel för att avgöra om en vitesklausul är exklusiv eller icke-exklusiv i förhållande till skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Istället måste klausulen i första hand tolkas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Några särskilda tolkningsregler för vitesklausuler kan dock urskiljas av rättsfall som nyligen har avgjorts av HD, varav det särskilda tydlighetskravet för överraskande och... (More)
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättsdogmatisk metod klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, det är möjligt för en skadelidande avtalspart att erhålla skadestånd som överstiger ett vitesbelopp som ska utgå vid motpartens avtalsbrott. Av HD:s senare praxis framgår att det inte finns någon generell hjälpregel för att avgöra om en vitesklausul är exklusiv eller icke-exklusiv i förhållande till skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Istället måste klausulen i första hand tolkas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Några särskilda tolkningsregler för vitesklausuler kan dock urskiljas av rättsfall som nyligen har avgjorts av HD, varav det särskilda tydlighetskravet för överraskande och tyngande klausuler ofta torde vara gällande för exklusiva vitesklausuler. Av NJA 2014 s. 960 torde vidare följa att en vitesklausul som sista utväg, om det inte går att hitta något stöd för exklusivitet under den generella avtalstolkningen, ska tolkas som icke-exklusiv.

Om vitesklausulen tolkas som en exklusiv reglering av skadelidande parts rätt till ersättning är det möjligt för skadelidande att erhålla en större ersättning än vitesklausulen föreskriver genom att hävda att det avtalade vitesbeloppet är oskäligt lågt och därför ska jämkas till ett högre belopp. Vid oskälighetsbedömningen är avvikelsen mellan skadelidande parts faktiska skada och vitesbeloppet samt vitesklausulens syfte av stor betydelse. (Less)
Abstract
The main purpose of this essay is to, by using a legal dogmatic method, determine under what circumstances it is possible for an injured contract party to obtain damages that is higher than the amount stipulated as liquidated damages. The Supreme Court has lately established that a general legal rule concluding whether a liquidated damages clause is exclusive or non-exclusive in relation to damages in accordance with contract law principles does not exist. Instead, the clause shall be interpreted in accordance with the circumstances in each individual case. However, some peculiar principles regarding interpretation of liquidated damages clauses can be distinguished by the Supreme Court’s recent precedents, including the specific... (More)
The main purpose of this essay is to, by using a legal dogmatic method, determine under what circumstances it is possible for an injured contract party to obtain damages that is higher than the amount stipulated as liquidated damages. The Supreme Court has lately established that a general legal rule concluding whether a liquidated damages clause is exclusive or non-exclusive in relation to damages in accordance with contract law principles does not exist. Instead, the clause shall be interpreted in accordance with the circumstances in each individual case. However, some peculiar principles regarding interpretation of liquidated damages clauses can be distinguished by the Supreme Court’s recent precedents, including the specific requirement of clarity for surprising and burdensome clauses which often ought to be applicable when interpreting liquidated damages clauses. Furthermore, NJA 2014 s. 960 ought to imply that a liquidated damages clause ultimately, if during the interpretation no indication for the clause to be exclusive is found, shall be interpreted as non-exclusive.

If the clause is interpreted to exclusively regulate the injured party’s right to damages, the injured party might be able to obtain a higher amount of damages by claiming that the liquidated damages are unreasonably low and therefore shall be modified to a higher amount. The discrepancy between the injured party’s actual injury and the stipulated liquidated damages as well as the clause’s purpose are of great importance when determining whether it is to be considered as unreasonable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frisk, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Injured party's opportunity to obtain compensation exceeding liquidated damages
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, civilrätt, förmögenhetsrätt, vitesklausuler, jämkning
language
Swedish
id
8977526
date added to LUP
2019-06-22 12:21:22
date last changed
2019-06-22 12:21:22
@misc{8977526,
 abstract   = {The main purpose of this essay is to, by using a legal dogmatic method, determine under what circumstances it is possible for an injured contract party to obtain damages that is higher than the amount stipulated as liquidated damages. The Supreme Court has lately established that a general legal rule concluding whether a liquidated damages clause is exclusive or non-exclusive in relation to damages in accordance with contract law principles does not exist. Instead, the clause shall be interpreted in accordance with the circumstances in each individual case. However, some peculiar principles regarding interpretation of liquidated damages clauses can be distinguished by the Supreme Court’s recent precedents, including the specific requirement of clarity for surprising and burdensome clauses which often ought to be applicable when interpreting liquidated damages clauses. Furthermore, NJA 2014 s. 960 ought to imply that a liquidated damages clause ultimately, if during the interpretation no indication for the clause to be exclusive is found, shall be interpreted as non-exclusive. 

If the clause is interpreted to exclusively regulate the injured party’s right to damages, the injured party might be able to obtain a higher amount of damages by claiming that the liquidated damages are unreasonably low and therefore shall be modified to a higher amount. The discrepancy between the injured party’s actual injury and the stipulated liquidated damages as well as the clause’s purpose are of great importance when determining whether it is to be considered as unreasonable.},
 author    = {Frisk, Ellen},
 keyword   = {avtalsrätt,civilrätt,förmögenhetsrätt,vitesklausuler,jämkning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skadelidande parts möjlighet att erhålla skadestånd som överstiger ett avtalat vitesbelopp},
 year     = {2019},
}