Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vart tog personen vägen som flyr på grund av socioekonomiskt berövande?

Rasmussen, Nanna LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Socioekonomiska rättigheter som skäl för flykt har en tendens att anses mindre värdefulla än civilpolitiska skäl. Studien undersöker därför om det påståendet stämmer överens med tre olika propositioner som har fokus på uppehållstillstånd med utgångspunkt att propositioner kan ha en specifik påverkan på individer. Med hjälp av Carol Bacchis policyanalys synliggörs propositionernas framställningar, prioriteringar, tystnader osv. För att på ett mer djupgående sätt undersöka om socioekonomiska skäl för flykt undermineras tillämpas Allan Gibbards och Ronald Dworkins teoretiska perspektiv om mänskliga rättigheter. Sammantaget argumenterar Gibbard och Dworkin för att individer skall följa mänskliga rättigheter som vägledande skäl och som... (More)
Socioekonomiska rättigheter som skäl för flykt har en tendens att anses mindre värdefulla än civilpolitiska skäl. Studien undersöker därför om det påståendet stämmer överens med tre olika propositioner som har fokus på uppehållstillstånd med utgångspunkt att propositioner kan ha en specifik påverkan på individer. Med hjälp av Carol Bacchis policyanalys synliggörs propositionernas framställningar, prioriteringar, tystnader osv. För att på ett mer djupgående sätt undersöka om socioekonomiska skäl för flykt undermineras tillämpas Allan Gibbards och Ronald Dworkins teoretiska perspektiv om mänskliga rättigheter. Sammantaget argumenterar Gibbard och Dworkin för att individer skall följa mänskliga rättigheter som vägledande skäl och som regelverk för att uppnå individers allmänna nytta. Tillsammans med det teoretiska och det metodiska ramverket möjliggörs en granskning utav till vilken grad personer som flyr socioekonomiskt berövande och dess skäl för flykt är en prioritet inom propositionerna.
Sammanfattningsvis finns det en hierarki av rättigheter där civilpolitiska rättig-heter framställs som viktigare än socioekonomiska rättigheter men hierarkin är mer påtaglig i vissa av propositionerna i förhållande till andra. Sålunda är personer som flyr socioekono-miskt berövande mer av en prioritet i vissa av propositionerna jämfört med andra. Det är ut-tryckligt att de diskursiva nyanser som finns i propositionerna kan ha en särskild påverkan i praktiken vilket således kan bidra till att upprätthålla hierarkin av rättigheter och därmed den bestående svårigheten för personer som flyr socioekonomiskt berövande att bli tillgodosedda skydd. (Less)
Popular Abstract
Socio-economic rights as reasons for asylum tend to be considered less valuable than civil and political rights. This essay, therefore, studies if that assumption is in line with three different policy documents that focus on resident permits, with the motivation that policy documents can have a specific impact on people. With Carol Bacchi's policy analysis, the policy documents', priorities, conceptions, silences, etc, of the policiy-documents are made visible. To examine in depth whether socio-economic rights as reasons for refugee-status are undermined, Allan Gibbard's and Ronald Dworkin's theories about human rights are applied. In short, Gibbard and Dworkin argues that in-dividuals should use human rights as a framework and as guiding... (More)
Socio-economic rights as reasons for asylum tend to be considered less valuable than civil and political rights. This essay, therefore, studies if that assumption is in line with three different policy documents that focus on resident permits, with the motivation that policy documents can have a specific impact on people. With Carol Bacchi's policy analysis, the policy documents', priorities, conceptions, silences, etc, of the policiy-documents are made visible. To examine in depth whether socio-economic rights as reasons for refugee-status are undermined, Allan Gibbard's and Ronald Dworkin's theories about human rights are applied. In short, Gibbard and Dworkin argues that in-dividuals should use human rights as a framework and as guiding reasons to achieve the general benefit of people. Together with the theoretical and methodical framework, it was possible to examine to what extent people that flee socio-economic deprivation are made a priority or are undermined in the policy documents.
In summary, there is a hierarchy of human rights present in the policy-documents that stage political rights as more important than socio-economic rights. However, the hierarchy of rights is more apparent in some of the policy-documents than other. To clarify, people that flee socio-economic deprivations are more of a priority in some of the policy-documents than others. It is distinct that the discursive shades that can be found within the policy-documents can have a particular impact on upholding the hierarchy of rights and therefore also the difficulty of individuals who flee socio-economic deprivation to get protection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmussen, Nanna LU
supervisor
organization
alternative title
En policyanalys av tre olika svenska propositioner som berör utlänningslagen
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socioekonomiskt berövande, socioekonomiska rättigheter, flykt, flyktingar, hierarki av mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
8978551
date added to LUP
2019-08-16 13:36:51
date last changed
2019-08-16 13:36:51
@misc{8978551,
 abstract   = {{Socioekonomiska rättigheter som skäl för flykt har en tendens att anses mindre värdefulla än civilpolitiska skäl. Studien undersöker därför om det påståendet stämmer överens med tre olika propositioner som har fokus på uppehållstillstånd med utgångspunkt att propositioner kan ha en specifik påverkan på individer. Med hjälp av Carol Bacchis policyanalys synliggörs propositionernas framställningar, prioriteringar, tystnader osv. För att på ett mer djupgående sätt undersöka om socioekonomiska skäl för flykt undermineras tillämpas Allan Gibbards och Ronald Dworkins teoretiska perspektiv om mänskliga rättigheter. Sammantaget argumenterar Gibbard och Dworkin för att individer skall följa mänskliga rättigheter som vägledande skäl och som regelverk för att uppnå individers allmänna nytta. Tillsammans med det teoretiska och det metodiska ramverket möjliggörs en granskning utav till vilken grad personer som flyr socioekonomiskt berövande och dess skäl för flykt är en prioritet inom propositionerna.
Sammanfattningsvis finns det en hierarki av rättigheter där civilpolitiska rättig-heter framställs som viktigare än socioekonomiska rättigheter men hierarkin är mer påtaglig i vissa av propositionerna i förhållande till andra. Sålunda är personer som flyr socioekono-miskt berövande mer av en prioritet i vissa av propositionerna jämfört med andra. Det är ut-tryckligt att de diskursiva nyanser som finns i propositionerna kan ha en särskild påverkan i praktiken vilket således kan bidra till att upprätthålla hierarkin av rättigheter och därmed den bestående svårigheten för personer som flyr socioekonomiskt berövande att bli tillgodosedda skydd.}},
 author    = {{Rasmussen, Nanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vart tog personen vägen som flyr på grund av socioekonomiskt berövande?}},
 year     = {{2019}},
}