Advanced

Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

Cosgrove, Micaela Jennifer LU and Sati, Kamya LU (2019) In Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science MESM02 20191
LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Abstract (Swedish)
En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana
hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. Mat är ett viktigt element för att möta dessa mål, och det urbana jordbruket med dess multifunktionalitet har mycket att erbjuda. Uppställningen syftar på att undersöka bidrag från urbana jordbruk för att främja hållbarhet i Malmö och undersöka hur kommunen kan stödja utvecklingen av urbant jordbruk utöver som en nisch. För att uppnå detta har analysdokument av policyer och föreskrifter angående urbant jordbruk genomförts. Även halvstrukturerade intervjuer med relevanta... (More)
En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana
hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. Mat är ett viktigt element för att möta dessa mål, och det urbana jordbruket med dess multifunktionalitet har mycket att erbjuda. Uppställningen syftar på att undersöka bidrag från urbana jordbruk för att främja hållbarhet i Malmö och undersöka hur kommunen kan stödja utvecklingen av urbant jordbruk utöver som en nisch. För att uppnå detta har analysdokument av policyer och föreskrifter angående urbant jordbruk genomförts. Även halvstrukturerade intervjuer med relevanta utövare av urbant jordbruk utövare och tjänstemän i kommunen genomfördes. Resultaten identifierade ekonomiska, sociala, kulturella och miljöbidrag från urbant jordbruk till stadshållbarheten i Malmö. Bekymmer angående varaktigheten av urbana jordbruksprojekt har etablerats som det centrala temat. Brist på tillgång till långfristig finansiering och markanvändningsavtal skapar osäkerhet om framtiden av dessa projekt. Det är förbjudet att generera vinst på urbant jordbruk på offentliga marker då det måste följa kommunens föreskrifter. Medans kommunen föredrar en bottom-up-strategi för att säkerställa projektets långsiktiga överlevnad, förväntar vissa föreningar på allmän mark sig att få mer stöd därför att de är oförmögen att ekonomiskt uppehålla sig. Det hoppas att den nybildade paraplyföreningen STAM hjälper till att lindra dessa problem genom att effektivisera kommunikationen mellan kommunen och föreningar avseende urbant jordbruk. Trots att Malmö kommun är investerad och stöder urbana jordbruksprojekt behöver man legitimera och institutionalisera urbana jordbruksprojekt. Det behöver innefattas i policyn för att maximera sina bidrag till stadshållbarheten genom att säkerställa dess varaktighet.

Nyckelord: urbant jordbruk, stadsodling, styrelse, urban hållbarhet, jordbruksprojekt, finansiering, Malmö (Less)
Abstract
An increasing migration to cities had led to the recognition of the need for conceptualising urban
sustainability strategies. These strategies are developed contextually according to the needs of the city. The city Malmö is known for setting ambitious sustainable development goals and strategies. Food is a crucial element to meet these goals, and urban agriculture with its multifunctionality has much to offer. This thesis aims to examine the contributions of urban agriculture in promoting sustainability in Malmö and investigate how the municipality can support the development of urban agriculture beyond a niche. To accomplish this, a document analyses of policies and regulations regarding urban agriculture were conducted. Also,... (More)
An increasing migration to cities had led to the recognition of the need for conceptualising urban
sustainability strategies. These strategies are developed contextually according to the needs of the city. The city Malmö is known for setting ambitious sustainable development goals and strategies. Food is a crucial element to meet these goals, and urban agriculture with its multifunctionality has much to offer. This thesis aims to examine the contributions of urban agriculture in promoting sustainability in Malmö and investigate how the municipality can support the development of urban agriculture beyond a niche. To accomplish this, a document analyses of policies and regulations regarding urban agriculture were conducted. Also, semi-structured interviews with relevant urban agriculture practitioners and municipality officials were carried out. The findings identified environmental, economic, social and cultural contributions of urban agriculture to urban sustainability in Malmö. Concerns regarding the longevity of urban agriculture projects were established as the central theme. Lack of access to long term funding and land use agreements creates uncertainty regarding the future of these projects. Urban agriculture on public lands is prohibited from generating a profit as they must adhere to the municipality's regulations. While the municipality favours of a bottom-up approach to ensure the long-term survival of projects, some associations on public lands expect more support as they are unable to sustain themselves financially. It is hoped that the newly formed umbrella association, STAM will help alleviate these issues by streamlining communication between the municipality and associations regarding urban agriculture. While Malmö municipality is invested and supports urban agriculture projects, there is a need to legitimise and institutionalise urban agriculture projects while including it in policy in order to maximise its contributions to urban sustainability by ensuring its longevity. (Less)
Abstract (Uncoded languages)
Een toenemende migratie naar steden toe heeft geleid tot de erkenning van de behoefte aan conceptualisering van de duurzaamheidsstrategieën van de stad. Deze strategieën worden contextueel ontwikkeld volgens de behoeften van de stad. De stad Malmö staat bekend om het stellen van ambitieuze doelstellingen en strategieën voor een duurzame ontwikkeling. Voedsel is een cruciaal element om deze doelen te bereiken, en stedelijke landbouw met zijn multifunctionaliteit heeft veel aan te bieden. Deze stelling streeft de bijdrages van stedelijke landbouw te bekijken om duurzaamheid in Malmö te bevorderen, en te onderzoeken hoe het gemeentebestuur de ontwikkeling van stedelijke landbouw verder dan als een niche. Om dit te bereiken werden er... (More)
Een toenemende migratie naar steden toe heeft geleid tot de erkenning van de behoefte aan conceptualisering van de duurzaamheidsstrategieën van de stad. Deze strategieën worden contextueel ontwikkeld volgens de behoeften van de stad. De stad Malmö staat bekend om het stellen van ambitieuze doelstellingen en strategieën voor een duurzame ontwikkeling. Voedsel is een cruciaal element om deze doelen te bereiken, en stedelijke landbouw met zijn multifunctionaliteit heeft veel aan te bieden. Deze stelling streeft de bijdrages van stedelijke landbouw te bekijken om duurzaamheid in Malmö te bevorderen, en te onderzoeken hoe het gemeentebestuur de ontwikkeling van stedelijke landbouw verder dan als een niche. Om dit te bereiken werden er document-analyses uitgevoerd over de beleidsregels en voorschriften met betrekking tot stedelijke landbouw. Ook werden er semi-gestructureerde interviews met relevante stadslandbouwuitvoerders en gemeenteambtenaren uitgevoerd. De vondsten identificeerden economische, sociale, culturele, en milieubijdrages van stadslandbouw aan stedelijke duurzaamheid in Malmö. Bezorgdheden over de levensduur van stedelijke landbouwprojecten werd als centraal thema vastgesteld. Gebrek aan toegang tot langetermijnsfinanciëring en aan overeenkomsten inzake landgebruik leidt tot onzekerheid over de toekomst van deze projecten. Het is onwettelijk om van stedelijke landbouw op openbare grond winst te maken, daar ze zich aan de gemeentelijke voorschriften moeten houden. Hoewel de gemeente voorstander is van een bottom-up benadering voor het lange-termijn voortbestaan van projecten, verwachten sommige verenigingen op openbare grond meer steun omdat ze zichzelf financiëel niet kunnen onderhouden. Er wordt gehoopt dat de nieuwgevormde overkoepelende vereniging STAM zal helpen deze problemen te verlichten door de communicatie te vereenvoudigen tussen de gemeente en verenigingen betrokken met stadslandbouw. Hoewel de gemeente Malmö geïnvesteerd is en stedelijke landbouwprojecten ondersteunt, is er een nood aan om stedelijke landbouwprojecten te legitimeren en te institutionaliseren. Het moet meegerekend worden in het beleid door hun lange levensduur te verzekeren om de bijdrages aan de stedelijke duurzaamheid te maximaliseren.

Sleutelwoorden: stadslandbouw, bestuur, duurzaamheid in de stad, stedelijke landsbouw, financiering, Malmö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cosgrove, Micaela Jennifer LU and Sati, Kamya LU
supervisor
organization
course
MESM02 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
urban agriculture, governance, urban sustainability, longevity, funding, sustainability science, Malmö
publication/series
Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science
report number
No 2019:008
language
English
id
8979132
date added to LUP
2019-06-05 09:09:14
date last changed
2019-06-05 09:09:14
@misc{8979132,
 abstract   = {An increasing migration to cities had led to the recognition of the need for conceptualising urban
sustainability strategies. These strategies are developed contextually according to the needs of the city. The city Malmö is known for setting ambitious sustainable development goals and strategies. Food is a crucial element to meet these goals, and urban agriculture with its multifunctionality has much to offer. This thesis aims to examine the contributions of urban agriculture in promoting sustainability in Malmö and investigate how the municipality can support the development of urban agriculture beyond a niche. To accomplish this, a document analyses of policies and regulations regarding urban agriculture were conducted. Also, semi-structured interviews with relevant urban agriculture practitioners and municipality officials were carried out. The findings identified environmental, economic, social and cultural contributions of urban agriculture to urban sustainability in Malmö. Concerns regarding the longevity of urban agriculture projects were established as the central theme. Lack of access to long term funding and land use agreements creates uncertainty regarding the future of these projects. Urban agriculture on public lands is prohibited from generating a profit as they must adhere to the municipality's regulations. While the municipality favours of a bottom-up approach to ensure the long-term survival of projects, some associations on public lands expect more support as they are unable to sustain themselves financially. It is hoped that the newly formed umbrella association, STAM will help alleviate these issues by streamlining communication between the municipality and associations regarding urban agriculture. While Malmö municipality is invested and supports urban agriculture projects, there is a need to legitimise and institutionalise urban agriculture projects while including it in policy in order to maximise its contributions to urban sustainability by ensuring its longevity.},
 author    = {Cosgrove, Micaela Jennifer and Sati, Kamya},
 keyword   = {urban agriculture,governance,urban sustainability,longevity,funding,sustainability science,Malmö},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Master Thesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science},
 title    = {Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.},
 year     = {2019},
}