Advanced

Låneförbudet i 21 kap ABL och dess konsekvenser

Gashi, Enis LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsatsen handlar om att undersöka vad förbudet av penninglån till aktieägare betyder samt hur låneförbudets straffrättsliga konsekvenser påverkar vårt förtagande. Uppsatsen har följande frågeställning:

1. Vad betyder förbudet av penninglån till aktieägare enligt 21 kap 1§ ABL?
2. Hur påverkar låneförbudets straffrättsliga konsekvenser vårt företagande ?


Låneförbudet blir tillämpligt i ett avtalet vid dess ingående och styrelsesuppleant kan likställas som styrelseledamot. Penninglån begreppet utreds i uppsatsen då det i lagstiftningen står väldigt lite om vad som rums i begreppet penninglån. Olika transaktioner såsom varukrediter, förskottsbetalningar, maskerade lån samt nyemissioner och kapitaltillskott analyseras och... (More)
Denna uppsatsen handlar om att undersöka vad förbudet av penninglån till aktieägare betyder samt hur låneförbudets straffrättsliga konsekvenser påverkar vårt förtagande. Uppsatsen har följande frågeställning:

1. Vad betyder förbudet av penninglån till aktieägare enligt 21 kap 1§ ABL?
2. Hur påverkar låneförbudets straffrättsliga konsekvenser vårt företagande ?


Låneförbudet blir tillämpligt i ett avtalet vid dess ingående och styrelsesuppleant kan likställas som styrelseledamot. Penninglån begreppet utreds i uppsatsen då det i lagstiftningen står väldigt lite om vad som rums i begreppet penninglån. Olika transaktioner såsom varukrediter, förskottsbetalningar, maskerade lån samt nyemissioner och kapitaltillskott analyseras och utreds om dessa kan falla inom begreppet penninglån. Uppsatsen kommer fram till att dessa kan komma att utgör en del av begreppet penninglån beroende på vissa faktorer, dessa tydliggörs i uppsatsen. I den andra frågan kommer uppsatsen fram till att tre olika konsekvenser kan tillkomma den som bryter mot låneförbudet. Den första är dem civilrättsliga konsekvenserna kommer i form av att olaglig överföring av kapital från ett bolag som medför ett omedelbart återbäringsskyldighet för mottagaren av denna överföring. Den skatterättsliga konsekvensen som kan tillkomma kommer i en form av en skattesanktion, vilket är kännbar för personen som är föremål för denna skattesanktion. Den tredje och sista konsekvensen som är dem straffrättsliga konsekvenserna vilket är böter och fängelse upp till ett år. Alla tre sanktionerna kan vara tillämpliga på en rättshandling vilket gör att om det exempelvis finns skäl att inte utge straffrättsliga konsekvenser på rättshandlingen så kan fortfarande civilrättsliga ta vid. Företagare blir påverkade av att deras flexibilitet i generationsskiften exempelvis blir mindre, samtidigt som ett rejält hot om fängelse ger staten en ett redskap att komma åt skattefusket. (Less)
Popular Abstract
This essay is about examining what the prohibition of money loans to shareholders means and how the criminal law consequences of the loan ban affect our engagement. The following questions is this essay going to examen:

1. What does the prohibition of money loans mean to shareholders according to Chapter 21, Section 1 of ABL?
2. How does the criminal law consequences of the loan ban affect our entrepreneurship?


The loan ban becomes applicable in an agreement at its initial momentents and the deputy board member can be equated as a board member. The money loan concept is main area off interest in this essay because off its lack off explanation in the legislation about what rums in the term money loan. Various transactions such as... (More)
This essay is about examining what the prohibition of money loans to shareholders means and how the criminal law consequences of the loan ban affect our engagement. The following questions is this essay going to examen:

1. What does the prohibition of money loans mean to shareholders according to Chapter 21, Section 1 of ABL?
2. How does the criminal law consequences of the loan ban affect our entrepreneurship?


The loan ban becomes applicable in an agreement at its initial momentents and the deputy board member can be equated as a board member. The money loan concept is main area off interest in this essay because off its lack off explanation in the legislation about what rums in the term money loan. Various transactions such as credit, advance payments, masked loans and new issues and capital injections are analyzed and investigated whether these can fall within the term money loan. The essay concludes that these may be part of the term money loan depending on certain factors, these factors are made clear more comprehensive in the essay. In the second question, the essay states that it exist three different consequences that may be added to the one that violates the loan ban. The first is that the civil consequences come in the form of the illegal transfer of capital from a company that imposes an immediate refund obligation on the recipient of this transfer. The tax law consequence that comes in the form of a tax sanction. The third and final consequence is their criminal consequences, which are fines and imprisonment for up to one year. All three sanctions may be applicable to a legal act, which means that if, for example, there are reasons not to impose criminal consequences on the legal action, civil law can still apply. Entrepreneurs are affected by the fact that their flexibility in the generational changes, for example, becomes smaller, while a considerable threat of imprisonment gives the state a tool to access tax fraud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gashi, Enis LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Shareholders, Loan, Ban, Entrepreneurship, taxes, Fraud.
language
Swedish
id
8980735
date added to LUP
2019-06-11 11:14:47
date last changed
2019-06-11 11:14:47
@misc{8980735,
 abstract   = {Denna uppsatsen handlar om att undersöka vad förbudet av penninglån till aktieägare betyder samt hur låneförbudets straffrättsliga konsekvenser påverkar vårt förtagande. Uppsatsen har följande frågeställning:

1. Vad betyder förbudet av penninglån till aktieägare enligt 21 kap 1§ ABL?
2. Hur påverkar låneförbudets straffrättsliga konsekvenser vårt företagande ?


Låneförbudet blir tillämpligt i ett avtalet vid dess ingående och styrelsesuppleant kan likställas som styrelseledamot. Penninglån begreppet utreds i uppsatsen då det i lagstiftningen står väldigt lite om vad som rums i begreppet penninglån. Olika transaktioner såsom varukrediter, förskottsbetalningar, maskerade lån samt nyemissioner och kapitaltillskott analyseras och utreds om dessa kan falla inom begreppet penninglån. Uppsatsen kommer fram till att dessa kan komma att utgör en del av begreppet penninglån beroende på vissa faktorer, dessa tydliggörs i uppsatsen. I den andra frågan kommer uppsatsen fram till att tre olika konsekvenser kan tillkomma den som bryter mot låneförbudet. Den första är dem civilrättsliga konsekvenserna kommer i form av att olaglig överföring av kapital från ett bolag som medför ett omedelbart återbäringsskyldighet för mottagaren av denna överföring. Den skatterättsliga konsekvensen som kan tillkomma kommer i en form av en skattesanktion, vilket är kännbar för personen som är föremål för denna skattesanktion. Den tredje och sista konsekvensen som är dem straffrättsliga konsekvenserna vilket är böter och fängelse upp till ett år. Alla tre sanktionerna kan vara tillämpliga på en rättshandling vilket gör att om det exempelvis finns skäl att inte utge straffrättsliga konsekvenser på rättshandlingen så kan fortfarande civilrättsliga ta vid. Företagare blir påverkade av att deras flexibilitet i generationsskiften exempelvis blir mindre, samtidigt som ett rejält hot om fängelse ger staten en ett redskap att komma åt skattefusket.},
 author    = {Gashi, Enis},
 keyword   = {Shareholders,Loan,Ban,Entrepreneurship,taxes,Fraud.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Låneförbudet i 21 kap ABL och dess konsekvenser},
 year     = {2019},
}