Advanced

Användningen av ICE som arbetssätt - En utvärdering av mötesmetoden i projekteringsstadiet

Gustafson, Johan LU and Montebovi, Antonio LU (2019) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
För att effektivare nå uppställda mål och för att skapa en snabbare projekteringsprocess så har ett antal forskare på CIFE (Center for Facility Engineering) tagit fram en mötesmetodik de har benämnt ICE. ICE kännetecknas av stora möten där fler teknikområden representeras för att driva projektet framåt. Sweco, det studerade företaget, har som första svenska konsultföretag inom anläggningsbranschen valt att certifiera sig inom VDC, som bland annat innefattar ICE. Detta gör de för att de vill kunna genomföra tvärdisciplinära uppdrag med kortare ledtid och samtidigt säkerställa att kvalitén blir som utlovad.

Syftet med studien är att undersöka och utvärdera användningen av ICE-metoden i anläggningsprojekt. Den har som mål att undersöka och... (More)
För att effektivare nå uppställda mål och för att skapa en snabbare projekteringsprocess så har ett antal forskare på CIFE (Center for Facility Engineering) tagit fram en mötesmetodik de har benämnt ICE. ICE kännetecknas av stora möten där fler teknikområden representeras för att driva projektet framåt. Sweco, det studerade företaget, har som första svenska konsultföretag inom anläggningsbranschen valt att certifiera sig inom VDC, som bland annat innefattar ICE. Detta gör de för att de vill kunna genomföra tvärdisciplinära uppdrag med kortare ledtid och samtidigt säkerställa att kvalitén blir som utlovad.

Syftet med studien är att undersöka och utvärdera användningen av ICE-metoden i anläggningsprojekt. Den har som mål att undersöka och beskriva ICE-metodik, skapa en uppfattning kring hur den används och identifiera de faktorer som visat sig vara nyckeldelar i användningen av metoden. Detta görs genom att utföra en fallstudie på Sweco innehållande en intervjustudie med nio medarbetare på olika bolag inom företaget som respondenter.

Resultatet visar att det inom flera områden finns mycket att tjäna på att jobba enligt ICE-metodiken. Det är dock viktigt att mötena är noga planerade, att tillräckligt med kunskap om begreppet och stödfunktioner kopplat till mötet finns, för att kunna få handledning och hjälp där det behövs. Intervjustudien har också påvisat att det är viktigt med en entydig definition av vad ett ICE-möte innebär och ska utbringa. För att undvika detta behöver tydliga agendor förklara vad som behöver göras innan, under och ibland även efter mötet.

Slutsatsen av studien blev att för att kunna genomföra ICE-mötena och nå de korta ledtiderna och säkerställa kvalitén så behövs utbildning för medarbetarna, det krävs personer med praktisk erfarenhet av ICE-möten och noga planering. Det krävs också att moderatorerna som driver mötena styr mötet åt rätt håll och skapar en möteskultur där alla känner sig delaktiga. Lyckas detta så finns det flera effekter att uppnå har studien visat. Bland annat så skapas en större förståelse för hela uppdraget för de inblandade, det möjliggör för snabbare beslutsvägar som i sin tur leder till snabbare projektering. Den samlade kompetensen hos deltagarna bidrar till att fel undviks. Då de flesta som är engagerade i projektet samlas på mötet så minskas också övrig tid som läggs på samordning, i form av av mejl och skype-möten. (Less)
Popular Abstract
With the aim to reach goals in a more efficient way and to create a faster process for projects scientists in CIFE (Center for Facility Engineerig) developed a method for meetings they call ICE. ICE is known as a bigger form of meeting where many technique-areas gather to make the project move forward. Sweco, the company where the study took place, is the first Swedish consulting company to certify their colleagues in VDC, where ICE is included. They want to use ICE to be able to accomplish cross-disciplinary projects with short lead times and at the same time ensure the quality of the product.

The purpose of the study is to examine and evaluate the usage of the ICE-method in construction projects. The study aims to examine and describe... (More)
With the aim to reach goals in a more efficient way and to create a faster process for projects scientists in CIFE (Center for Facility Engineerig) developed a method for meetings they call ICE. ICE is known as a bigger form of meeting where many technique-areas gather to make the project move forward. Sweco, the company where the study took place, is the first Swedish consulting company to certify their colleagues in VDC, where ICE is included. They want to use ICE to be able to accomplish cross-disciplinary projects with short lead times and at the same time ensure the quality of the product.

The purpose of the study is to examine and evaluate the usage of the ICE-method in construction projects. The study aims to examine and describe the factors that have proven to be key components in the use of the method. This is done by a case study containing an interview series with nine colleagues in different branches at Sweco.

There are several areas that has a lot to gain from working according to the ICE-method the result shows. However, it is important that the meetings are carefully planned, that sufficient knowledge of the concept and support functions associated with the meeting exists, in order to be able to receive supervision and help where needed. The interview study has also shown that it is important to have a distinct definition of what an ICE meeting entails and should deliver. To avoid this, clear agendas need to explain what needs to be done before, during and sometimes even after the meeting.

The conclusion of the study was that, in order to be able to carry out the ICE meetings and reach the short lead times and ensure the quality, training for the employees is needed. It requires people with practical experience of ICE meetings and careful planning. It is also required that the moderators who run the meetings to guide the meeting in the right direction and create a meeting culture where everyone feels involved. If this is succeeded, as the study shows, there are many achieved effects. Among other things, it will create a greater understanding of the entire mission for the people involved, it allows for faster decision-making, which in turn leads to faster project planning. The overall competence of the participants contributes to avoiding errors. As most of the people involved in the project gather at the meeting, other time spent on coordination is reduced, in the form of e-mails and skype meetings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafson, Johan LU and Montebovi, Antonio LU
supervisor
organization
alternative title
The usage of ICE - An evaluation of the meeting method in the design stage
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
VDC, Virtual Design and Construction, ICE, Integrated Concurrent Engineering, Effektivisering
report number
ISRN LUTHBG/THID-19/5575
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
8981871
date added to LUP
2019-06-13 08:43:49
date last changed
2019-08-05 13:53:55
@misc{8981871,
 abstract   = {För att effektivare nå uppställda mål och för att skapa en snabbare projekteringsprocess så har ett antal forskare på CIFE (Center for Facility Engineering) tagit fram en mötesmetodik de har benämnt ICE. ICE kännetecknas av stora möten där fler teknikområden representeras för att driva projektet framåt. Sweco, det studerade företaget, har som första svenska konsultföretag inom anläggningsbranschen valt att certifiera sig inom VDC, som bland annat innefattar ICE. Detta gör de för att de vill kunna genomföra tvärdisciplinära uppdrag med kortare ledtid och samtidigt säkerställa att kvalitén blir som utlovad.

Syftet med studien är att undersöka och utvärdera användningen av ICE-metoden i anläggningsprojekt. Den har som mål att undersöka och beskriva ICE-metodik, skapa en uppfattning kring hur den används och identifiera de faktorer som visat sig vara nyckeldelar i användningen av metoden. Detta görs genom att utföra en fallstudie på Sweco innehållande en intervjustudie med nio medarbetare på olika bolag inom företaget som respondenter.

Resultatet visar att det inom flera områden finns mycket att tjäna på att jobba enligt ICE-metodiken. Det är dock viktigt att mötena är noga planerade, att tillräckligt med kunskap om begreppet och stödfunktioner kopplat till mötet finns, för att kunna få handledning och hjälp där det behövs. Intervjustudien har också påvisat att det är viktigt med en entydig definition av vad ett ICE-möte innebär och ska utbringa. För att undvika detta behöver tydliga agendor förklara vad som behöver göras innan, under och ibland även efter mötet.

Slutsatsen av studien blev att för att kunna genomföra ICE-mötena och nå de korta ledtiderna och säkerställa kvalitén så behövs utbildning för medarbetarna, det krävs personer med praktisk erfarenhet av ICE-möten och noga planering. Det krävs också att moderatorerna som driver mötena styr mötet åt rätt håll och skapar en möteskultur där alla känner sig delaktiga. Lyckas detta så finns det flera effekter att uppnå har studien visat. Bland annat så skapas en större förståelse för hela uppdraget för de inblandade, det möjliggör för snabbare beslutsvägar som i sin tur leder till snabbare projektering. Den samlade kompetensen hos deltagarna bidrar till att fel undviks. Då de flesta som är engagerade i projektet samlas på mötet så minskas också övrig tid som läggs på samordning, i form av av mejl och skype-möten.},
 author    = {Gustafson, Johan and Montebovi, Antonio},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {VDC,Virtual Design and Construction,ICE,Integrated Concurrent Engineering,Effektivisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användningen av ICE som arbetssätt - En utvärdering av mötesmetoden i projekteringsstadiet},
 year     = {2019},
}