Advanced

Trafikantbeteenden när övergångsställe saknas

Esmail, Sibär LU (2019) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. Syftet med studien är att undersöka trafikanters beteende vid interaktion när övergångsställe saknas, vilka kriterier som kommunen har för att anlägga ett övergångsställe och även om det bör anläggas ett övergångsställe istället för den befintliga gångpassagen.

Litteraturstudier gjordes för att få en djupare förståelse för trafikanternas beteende vid övergångsställen och gångpassage. Litteraturstudien består av... (More)
Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. Syftet med studien är att undersöka trafikanters beteende vid interaktion när övergångsställe saknas, vilka kriterier som kommunen har för att anlägga ett övergångsställe och även om det bör anläggas ett övergångsställe istället för den befintliga gångpassagen.

Litteraturstudier gjordes för att få en djupare förståelse för trafikanternas beteende vid övergångsställen och gångpassage. Litteraturstudien består av svensk forskning för att få kunskap om gångpassage, övergångsställe och även trafiksäkerhet, trygghet, framkomlighet, de trafikregler som gäller och Helsingborgs trafikprogram. En enkät skickades till Helsingborg kommuns stadsbyggnadsförvaltning, där frågorna rörde gångpassagen och kriterier för att anlägga övergångsställe. Videofilmning gjordes för att fånga de konflikter som uppstod i korsningen, beräkna trafikanternas flöden samt hastigheten på fordonen. Information från STRADA användes för att avgöra tillsammans med beteendeobservationen hur trafikanterna beter sig vid konflikter.

Kommunen har kriterier för var det är lämpligt att anlägga övergångsställe och var det inte är lämpligt. Gångpassagen i det studerade fallet uppfyller inte alla kraven som krävs för att anlägga övergångsställe. Under de senaste 9 åren har det inträffat 3 olyckor på gångpassagen. Resultatet från beteendeobservationen visade att det var ett stort flöde av oskyddade trafikanter som använder sig av gångpassagen och att fordonen håller en hög hastighet. Det kan anses finnas en överenskommelse mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Det är fordonen som har företräde, gående och cyklister är de som väjer. Anledningen kan vara att det saknas övergångsställe och fordonsförare inte känner sig skyldiga att stanna. De oskyddade trafikanterna är vaksamma och passerar ej förrän det är fritt. Avslutningsvis tycker jag att ett övergångsställe bör anläggas men att det ska göras i samband med en ombyggnation av hela korsningen. (Less)
Popular Abstract
The traffic situation at the intersection Carl Krooks gatan - Furutorpsgatan in Helsingborg is complicated due to the turning main road and the large flow of road-users. The turning main road has received a lot of criticism because there is a large flow of unprotected road-users who have to cross the street without a pedestrian crossing. The purpose of the study is to investigate the behavior of road users during interaction when there is no pedestrian crossing, what criteria the municipality has for establishing a pedestrian crossing and if it´s appropriate with a pedestrian crossing.

Literature studies were made to gain a deeper understanding of road users behavior at pedestrian crossing and none marked pedestrian crossing. The... (More)
The traffic situation at the intersection Carl Krooks gatan - Furutorpsgatan in Helsingborg is complicated due to the turning main road and the large flow of road-users. The turning main road has received a lot of criticism because there is a large flow of unprotected road-users who have to cross the street without a pedestrian crossing. The purpose of the study is to investigate the behavior of road users during interaction when there is no pedestrian crossing, what criteria the municipality has for establishing a pedestrian crossing and if it´s appropriate with a pedestrian crossing.

Literature studies were made to gain a deeper understanding of road users behavior at pedestrian crossing and none marked pedestrian crossing. The literature study consists of Swedish research in order to gain knowledge about pedestrian crossing, none marked pedestrian crossing and also road safety, security, accessibility, the traffic rules that apply and Helsingborg’s traffic program. A survey was sent to the municipality of Helsingborg, where the questions concerned the none marked pedestrian crossing and criteria for establishing a pedestrian crossing. Video footage is taken to capture the conflicts that arise at the crossing, calculate the flow of road users and the speed of the vehicles. Information from STRADA will be used to determine together with the conflict study how road users behave in conflicts.

The municipality has criteria’s for where it is appropriate to establish a pedestrian crossing and where it is not appropriate. The none marked pedestrian crossing in the studied case does not meet the requirements required to establish a pedestrian crossing. In the past 9 years, there have been 3 accidents occurred across the none marked pedestrian crossing. The result of the behavioral study showed that there was a large flow of unprotected road users who use the none marked pedestrian crossing and that the vehicles are holding a high speed. It is considered to be an agreement between protected and unprotected road users. It is the vehicles that have priority, pedestrian and cyclists are the ones who give way. The reason may be that there is no marked pedestrian crossing and motorists do not feel obliged to stop. The unprotected road users are vigilant and do not pass until it is free. Finally, I think that a pedestrian crossing should be built, but that it should be done in conjunction with a reconstruction of the entire intersection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Esmail, Sibär LU
supervisor
organization
alternative title
Road users' behavior when there is no pedestrian crossing
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
gångpassage, övergångsställe, beteendeobservation, STRADA, trafiksäkerhet, framkomlighet
report number
ISRN LUTHBG/THID-19/5577
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
8983201
date added to LUP
2019-06-13 16:30:31
date last changed
2019-08-05 13:54:56
@misc{8983201,
 abstract   = {Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. Syftet med studien är att undersöka trafikanters beteende vid interaktion när övergångsställe saknas, vilka kriterier som kommunen har för att anlägga ett övergångsställe och även om det bör anläggas ett övergångsställe istället för den befintliga gångpassagen. 

Litteraturstudier gjordes för att få en djupare förståelse för trafikanternas beteende vid övergångsställen och gångpassage. Litteraturstudien består av svensk forskning för att få kunskap om gångpassage, övergångsställe och även trafiksäkerhet, trygghet, framkomlighet, de trafikregler som gäller och Helsingborgs trafikprogram. En enkät skickades till Helsingborg kommuns stadsbyggnadsförvaltning, där frågorna rörde gångpassagen och kriterier för att anlägga övergångsställe. Videofilmning gjordes för att fånga de konflikter som uppstod i korsningen, beräkna trafikanternas flöden samt hastigheten på fordonen. Information från STRADA användes för att avgöra tillsammans med beteendeobservationen hur trafikanterna beter sig vid konflikter.

Kommunen har kriterier för var det är lämpligt att anlägga övergångsställe och var det inte är lämpligt. Gångpassagen i det studerade fallet uppfyller inte alla kraven som krävs för att anlägga övergångsställe. Under de senaste 9 åren har det inträffat 3 olyckor på gångpassagen. Resultatet från beteendeobservationen visade att det var ett stort flöde av oskyddade trafikanter som använder sig av gångpassagen och att fordonen håller en hög hastighet. Det kan anses finnas en överenskommelse mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Det är fordonen som har företräde, gående och cyklister är de som väjer. Anledningen kan vara att det saknas övergångsställe och fordonsförare inte känner sig skyldiga att stanna. De oskyddade trafikanterna är vaksamma och passerar ej förrän det är fritt. Avslutningsvis tycker jag att ett övergångsställe bör anläggas men att det ska göras i samband med en ombyggnation av hela korsningen.},
 author    = {Esmail, Sibär},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {gångpassage,övergångsställe,beteendeobservation,STRADA,trafiksäkerhet,framkomlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trafikantbeteenden när övergångsställe saknas},
 year     = {2019},
}