Advanced

Fallgropar i samverkansprojekt

Nordling Israelsson, Hardy LU and Forsberg, Felix LU (2019) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Titel: Fallgropar i samverkansprojekt
Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling
Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola.
Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg
Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?
Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?
Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. Även att undersöka vilka upphandlingsstrategier som används och hur de påverkar samverkansprojekt.
Metod: Huvuddelen av studien... (More)
Titel: Fallgropar i samverkansprojekt
Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling
Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola.
Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg
Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?
Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?
Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. Även att undersöka vilka upphandlingsstrategier som används och hur de påverkar samverkansprojekt.
Metod: Huvuddelen av studien genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ arbetsmetodik. För att förankra kunskap om samverkan i byggbranschen samt för att tolka tidigare studerade ämnen inom området inleddes studien med en litteraturstudie. Genom en dokumentstudie introducerades sedan fallstudien. Dokumentstudien låg till grund för de fem semistrukturerade intervjuerna med respondenter från entreprenörs- och beställarledet. Resultatet kopplades till sist samman med litteraturen i en analys med efterföljande slutsatser.
Slutsatser: För att undvika många av de fallgropar som lokaliserats i samverkansprojekt gäller det först och främst att veta vad syftet med samverkan är. Därtill är det viktigt att se samverkan som ett förhållningssätt. Där inte bara viljan att samverka finns utan även att roller och kompetenser återspeglar varandra.
Förtroende är en grundpelare i samverkan. Enligt fallstudien har bakomliggande faktorer som: riskfördelning, kontraktsutformning, organisation och hur ersättning regleras visat sig ha en stor betydelse för att bygga förtroende.
Gällande samverkansprojekts upphandlingsstrategi är det återigen viktigt att veta vad målet med samverkan är samt vilken utgångspunkt man har för att utvärdera projektet. Detta för att kunna förstå konsekvenserna av de ingående komponenterna och hur de förhåller sig till varandra. Ytterligare en förutsättning för
att förstå upphandlingsstrategins påverkan på projektet är att bägge parter kan och förstår kontraktet.
Avslutningsvis handlar många av de problem som kan uppstå i samverkansprojekt om individens inställning och agerande i det aktuella samverkansprojektet. (Less)
Popular Abstract
Title: Pitfalls in partnering projects
Authors: Felix Forsberg & Hardy Nordling
Supervisors: Mikael Thulin, NCC Infrastructure in Helsingborg
Stefan Olander, Division of Construction Management, Lund Institute of Technology
Examiner: Sven Agardh, Division of Traffic and Road, Lund Institute of Technology and Society
Problem formulation: Which pitfalls can be located in partnering projects?
How does the chosen procurement strategy affect a partnering project?
Purpose: The purpose of the study is to seek answers to how partnering is used in the industry and focus on what the main problems are. Furthermore, examine which procurement strategies are used and how they affect partnering projects.
Method: Most of the study was conducted as... (More)
Title: Pitfalls in partnering projects
Authors: Felix Forsberg & Hardy Nordling
Supervisors: Mikael Thulin, NCC Infrastructure in Helsingborg
Stefan Olander, Division of Construction Management, Lund Institute of Technology
Examiner: Sven Agardh, Division of Traffic and Road, Lund Institute of Technology and Society
Problem formulation: Which pitfalls can be located in partnering projects?
How does the chosen procurement strategy affect a partnering project?
Purpose: The purpose of the study is to seek answers to how partnering is used in the industry and focus on what the main problems are. Furthermore, examine which procurement strategies are used and how they affect partnering projects.
Method: Most of the study was conducted as a case study with a qualitative work methodology. In order to anchor knowledge about collaboration in the construction industry and to account for previously studied subjects in the field, the study was initiated with a literature study. The case study was introduced by a documentary study. The documentary study was the basis for the five semi-structured interviews with respondents being contractors and clients. The result was finally linked to the literature in an analysis with trailing conclusions.
Conclusions: To avoid many of the pitfalls found to be associated with partnering projects it is first and foremost important to know the purpose of the collaboration. In addition, it is important to see partnering as an approach. Where not only the desire to cooperate is present but also that roles and competencies reflect each other.
Trust is a cornerstone of partnering projects. According to the case study, underlying factors such as: risk distribution, contract design, organization and how terms of cost is regulated has proven to be important in order to increase the trust between the parties.
Regarding the partnering project's procurement strategy, it is again important to know what the goal of the collaboration is and what starting point one has to evaluate the project. This to enable an understanding of the consequences of the constituent
components and how they relate to each other. Another prerequisite for understanding the impact of the procurement strategy on the project is that both parties know and understand the contract.
In summary, many of the problems that may arise in partnering projects are about the individual's attitude and behavior in the current collaboration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordling Israelsson, Hardy LU and Forsberg, Felix LU
supervisor
organization
alternative title
Pitfalls in partnering projects
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Samverkan, upphandling, upphandlingsstrategi, gemensamma mål, gemensam organisation, gemensam ekonomi, öppenhet, tillit, förtroende.
report number
ISRN LUTHBG/THID-19/5583
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
8987170
date added to LUP
2019-08-08 13:10:18
date last changed
2019-08-15 12:45:13
@misc{8987170,
 abstract   = {Titel: Fallgropar i samverkansprojekt
Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling
Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola.
Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg
Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?
Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?
Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. Även att undersöka vilka upphandlingsstrategier som används och hur de påverkar samverkansprojekt.
Metod: Huvuddelen av studien genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ arbetsmetodik. För att förankra kunskap om samverkan i byggbranschen samt för att tolka tidigare studerade ämnen inom området inleddes studien med en litteraturstudie. Genom en dokumentstudie introducerades sedan fallstudien. Dokumentstudien låg till grund för de fem semistrukturerade intervjuerna med respondenter från entreprenörs- och beställarledet. Resultatet kopplades till sist samman med litteraturen i en analys med efterföljande slutsatser.
Slutsatser: För att undvika många av de fallgropar som lokaliserats i samverkansprojekt gäller det först och främst att veta vad syftet med samverkan är. Därtill är det viktigt att se samverkan som ett förhållningssätt. Där inte bara viljan att samverka finns utan även att roller och kompetenser återspeglar varandra.
Förtroende är en grundpelare i samverkan. Enligt fallstudien har bakomliggande faktorer som: riskfördelning, kontraktsutformning, organisation och hur ersättning regleras visat sig ha en stor betydelse för att bygga förtroende.
Gällande samverkansprojekts upphandlingsstrategi är det återigen viktigt att veta vad målet med samverkan är samt vilken utgångspunkt man har för att utvärdera projektet. Detta för att kunna förstå konsekvenserna av de ingående komponenterna och hur de förhåller sig till varandra. Ytterligare en förutsättning för
att förstå upphandlingsstrategins påverkan på projektet är att bägge parter kan och förstår kontraktet.
Avslutningsvis handlar många av de problem som kan uppstå i samverkansprojekt om individens inställning och agerande i det aktuella samverkansprojektet.},
 author    = {Nordling Israelsson, Hardy and Forsberg, Felix},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {Samverkan,upphandling,upphandlingsstrategi,gemensamma mål,gemensam organisation,gemensam ekonomi,öppenhet,tillit,förtroende.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fallgropar i samverkansprojekt},
 year     = {2019},
}