Advanced

Snacket dagen efter - En enkätstudie om gymnasieelevers attityder och språkbruk kring sex och sexualitet

Viksten, Towe LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att öka förståelse om gymnasieelevers attityder och språkbruk gällande sex och sexualitet. En kvalitativ och kvantitativ analys användes på enkätundersökningen som genomfördes under våren 2019 i tre olika städer i Sverige. Detta gav möjligheten att synliggöra de rådande normerna som cirkulerar kring sex idag samt en insikt i hur eleverna kommunicerar med varandra. Det teoretiska ramverket har varit av socialkonstruktivistisk utgångspunkt med hjälp av litteraturen författad av Sally Haslanger och Karin Milles. Där språket konstruerar vår verklighet och blir vardagskunskap. Med hjälp av Haslangers begreppsdesign utökade möjligheten att undersöka språkbruket samt att utmana begreppet oskuld.

Resultatet visade... (More)
Syftet med denna studie är att öka förståelse om gymnasieelevers attityder och språkbruk gällande sex och sexualitet. En kvalitativ och kvantitativ analys användes på enkätundersökningen som genomfördes under våren 2019 i tre olika städer i Sverige. Detta gav möjligheten att synliggöra de rådande normerna som cirkulerar kring sex idag samt en insikt i hur eleverna kommunicerar med varandra. Det teoretiska ramverket har varit av socialkonstruktivistisk utgångspunkt med hjälp av litteraturen författad av Sally Haslanger och Karin Milles. Där språket konstruerar vår verklighet och blir vardagskunskap. Med hjälp av Haslangers begreppsdesign utökade möjligheten att undersöka språkbruket samt att utmana begreppet oskuld.

Resultatet visade huvudsakligen att eleverna hade en liberal ståndpunkt gällande normer och attityder om sex och sexualitet. Det visade också att tjejer i större utsträckning anser att det finns normer som påverkar deras handlingsutrymme. Det språkbruk som användes var varierande och påverkade personer olika beroende på kön och grupp. Språket bland killar antydde på att det fanns en hävdande och kaxig attityd efter att en kille hade sexdebuterat. Eleverna ansåg delvis att en person kan bli behandlad annorlunda om personen ifråga har sexdebuterat eller inte. Det betraktades som viktigt eftersom de antingen blir inkluderade eller exkluderade i gruppens samtal. Utifrån teorin skapades det en förståelse för hur attityder och språket är sammanflätade, däremot uppkom det en tvetydighet då oskulds-begreppet inte har samma negativa påverkan som den svenska kontexten antar. Trots det visade de fasta resultaten att oskulds-begreppet används flitigt oavsett kön och sexdebuts-begreppet har inte gjort tydligt avtryck bland ungdomarna. Det skiljde sig däremot när en närmare granskning av de fria svaren genomfördes, där oskulds-begreppet sammansvetsades med negativ mening. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to increase the understanding of attitudes and parlance regarding sex and sexuality practiced by high school students. A qualitative and quantitative analysis was used on the survey conducted in spring 2019 in three different cities in Sweden. This gave the opportunity to make the prevailing standards that circulate around today visible and an insight to how the students communicate with each other. The theoretical framework has been of a social constructivist starting-point with the help of Sally Haslanger and Karin Milles and their work. Where language constructs our reality, and becomes everyday knowledge. Seeking assistance in Haslanger’s concept design, the result was that it enhanced the study to... (More)
The purpose of this study is to increase the understanding of attitudes and parlance regarding sex and sexuality practiced by high school students. A qualitative and quantitative analysis was used on the survey conducted in spring 2019 in three different cities in Sweden. This gave the opportunity to make the prevailing standards that circulate around today visible and an insight to how the students communicate with each other. The theoretical framework has been of a social constructivist starting-point with the help of Sally Haslanger and Karin Milles and their work. Where language constructs our reality, and becomes everyday knowledge. Seeking assistance in Haslanger’s concept design, the result was that it enhanced the study to investigate the parlance and to challenge the concept virgin.
 
The results from the survey displayed mainly that the students had a liberal approach regarding norms and attitudes connected to sex and sexuality. It also showed that girls to a greater extent believe that there are norms that affect their liberty to act as they like. The language used by students varied and affected people differently depending on what gender the respondent had and what social group they belonged to. The language used among boys suggested that after a boy had their sex debut, their attitude tended to be assertive and confident. The students partly considered that a person may be treated differently if the person in question has sex debuted or not. It was considered important because they are either included or excluded in the group's conversation. Based on the theory, an understanding of how attitudes and language are intertwined was created, but an ambiguity arose when the virginity concept did not have the same negative impact as the Swedish context assumes. Consequently, the result was that the concept of virgin is used extensively regardless of what gender the respondent had, and that the concept ‘sexdebut’ had not yet made an impression among the students. However, this differed when a closer examination of the handwritten and self-thought answers was carried out, where the concept of virginity was welded with negative meaning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viksten, Towe LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Normer, attityder, språkbruk, socialkonstruktivism, oskuld, sex, sexualitet, gymnasieelever Norms, attitudes, language, social constructivism, virginity, sexuality, high school students
language
Swedish
id
8988918
date added to LUP
2019-08-16 13:23:51
date last changed
2019-08-16 13:23:51
@misc{8988918,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att öka förståelse om gymnasieelevers attityder och språkbruk gällande sex och sexualitet. En kvalitativ och kvantitativ analys användes på enkätundersökningen som genomfördes under våren 2019 i tre olika städer i Sverige. Detta gav möjligheten att synliggöra de rådande normerna som cirkulerar kring sex idag samt en insikt i hur eleverna kommunicerar med varandra. Det teoretiska ramverket har varit av socialkonstruktivistisk utgångspunkt med hjälp av litteraturen författad av Sally Haslanger och Karin Milles. Där språket konstruerar vår verklighet och blir vardagskunskap. Med hjälp av Haslangers begreppsdesign utökade möjligheten att undersöka språkbruket samt att utmana begreppet oskuld. 

Resultatet visade huvudsakligen att eleverna hade en liberal ståndpunkt gällande normer och attityder om sex och sexualitet. Det visade också att tjejer i större utsträckning anser att det finns normer som påverkar deras handlingsutrymme. Det språkbruk som användes var varierande och påverkade personer olika beroende på kön och grupp. Språket bland killar antydde på att det fanns en hävdande och kaxig attityd efter att en kille hade sexdebuterat. Eleverna ansåg delvis att en person kan bli behandlad annorlunda om personen ifråga har sexdebuterat eller inte. Det betraktades som viktigt eftersom de antingen blir inkluderade eller exkluderade i gruppens samtal. Utifrån teorin skapades det en förståelse för hur attityder och språket är sammanflätade, däremot uppkom det en tvetydighet då oskulds-begreppet inte har samma negativa påverkan som den svenska kontexten antar. Trots det visade de fasta resultaten att oskulds-begreppet används flitigt oavsett kön och sexdebuts-begreppet har inte gjort tydligt avtryck bland ungdomarna. Det skiljde sig däremot när en närmare granskning av de fria svaren genomfördes, där oskulds-begreppet sammansvetsades med negativ mening.},
 author    = {Viksten, Towe},
 keyword   = {Normer,attityder,språkbruk,socialkonstruktivism,oskuld,sex,sexualitet,gymnasieelever Norms,attitudes,language,social constructivism,virginity,sexuality,high school students},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Snacket dagen efter - En enkätstudie om gymnasieelevers attityder och språkbruk kring sex och sexualitet},
 year     = {2019},
}