Advanced

Vart ska fjällen bo?

Nygren, Sara LU (2019) MVEM30 20191
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. Åre är en av dessa svenska turistorter och även den största, med ett högt exploateringstryck, vilket ställer krav på hållbar bebyggelse. Problem har visat sig uppstå då turist- och semesterboenden inte utnyttjas effektivt och bidrar till negativ klimatpåverkan. Syftet med studien har således varit att undersöka hur Åre kommun arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse i Åredalen som turistort utifrån de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. Fokus har... (More)
Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. Åre är en av dessa svenska turistorter och även den största, med ett högt exploateringstryck, vilket ställer krav på hållbar bebyggelse. Problem har visat sig uppstå då turist- och semesterboenden inte utnyttjas effektivt och bidrar till negativ klimatpåverkan. Syftet med studien har således varit att undersöka hur Åre kommun arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse i Åredalen som turistort utifrån de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. Fokus har legat på att identifiera begränsningar och möjligheter i arbetet för en långsiktigt hållbar bebyggelse Åredalen, där compact housing som koncept diskuterats som möjlig lösning. Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudie kring hållbar bebyggelse, markpolitik och miljö- och klimatarbete, följt av intervjuer med nyckelaktörer verksamma inom Åredalens bebyggelseutveckling för en djupare inblick.
Åredalen består till stor del av turist- och semesterboenden som utgör en relativt yt- och resurskrävande bebyggelsestruktur. Privata företag äger majoriteten av marken i Åredalen och kommunen känner sig begränsad i sitt hållbarhetsarbete på olika sätt. Det råder till viss del delade meningar för hur exploateringen bör ske, men gemensamt för både kommun och företagare är att tillväxten bör främjas. De slutsatser som dragits är att Åre kommun aktivt arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse genom strategier och mål, med fokus på mjuka styrmedel och tekniska lösningar men att det fortfarande finns brister och begränsningar i hållbarhetsarbetet där, lagar, regler och politiken främjar ekonomisk hållbarhet framför social och ekologisk. Åre har en stor möjlighet att utnyttja sin situation och status till att ta initiativ mot mer drastiska åtgärder, som att introducera compact housing i Åredalen för att främja hållbar utveckling.
Förhoppningen är att studien ska kunna bidra till en tydligare bild av hur klimatarbetet får plats i bebyggelseutvecklingen i en turistort som Åre, där turismen är basnäring. Genom att identifiera vad som hindrar miljö- och klimatarbetet från att ta mer plats effektiva och mer strategiska beslut tas för att främja en långsiktig hållbar utveckling. (Less)
Popular Abstract
The subject regarding climate change and the need for a more sustainable development is well-known in today's society, especially in Sweden. It will for one affect the environment in the Swedish mountain areas and the resorts dependent on the tourism that these areas attract. Åre is one of these Swedish resorts and is also the biggest one with high exploitation pressure, which places demands on sustainable development. Problems have been shown to occur when tourist and holiday accommodations are not utilized efficiently and contributes to a negative environmental impact. Therefore, the purpose of the study has been to examine how Åre municipality work to establish a sustainable housing in Åredalen as a resort based on the three... (More)
The subject regarding climate change and the need for a more sustainable development is well-known in today's society, especially in Sweden. It will for one affect the environment in the Swedish mountain areas and the resorts dependent on the tourism that these areas attract. Åre is one of these Swedish resorts and is also the biggest one with high exploitation pressure, which places demands on sustainable development. Problems have been shown to occur when tourist and holiday accommodations are not utilized efficiently and contributes to a negative environmental impact. Therefore, the purpose of the study has been to examine how Åre municipality work to establish a sustainable housing in Åredalen as a resort based on the three sustainability aspects social, economic and ecological sustainability. The study has been executed through literature studies followed by interviews with key actors active in the housing development in Åredalen.
Åredalen largely consists of tourist and holiday accommodations forming a relatively surface and resource intensive housing structure. Private actors own the majority of the land in Åredalen and the municipality have expressed feeling limited regarding work within sustainability. There are, to some extent, different opinions on how the exploitation should develop, but it is agreed both from the municipality and the private actors that growth is to be promoted. The conclusions drawn are partly that Åre municipality actively strives to create a sustainable settlement through strategies and different goals, with focus on soft control means and technical solutions. Despite this there are still shortcomings and limitations in the sustainable work where laws, regulations and politics promote economic sustainability before social and ecological sustainability.
Lastly, Åre is a resort with a great opportunity to utilize its situation and status to take initiative towards more sustainable and drastic measures, such as introducing compact housing in Åredalen to promote sustainable development. On a final note, the hope is that this study could contribute to a deeper understanding of how environmental and climate related work fits in the housing development in a resort such as Åre where tourism is the main industry. By identifying what prevents the environmental and climate related work from establish, more effective and strategic decisions can be made to promote long-term sustainable development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Turismen och en långsiktigt hållbar bebyggelse i Årefjällen
course
MVEM30 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sustainablility, tourism, second homes, tiny homes
language
Swedish
id
8990812
date added to LUP
2019-10-14 08:59:02
date last changed
2019-10-14 08:59:02
@misc{8990812,
 abstract   = {Klimatförändringar och behovet av en mer hållbar samhällsutveckling är något som de flesta är medvetna om i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Det kommer bland annat att påverka klimatet i svenska fjällen och de orter som är beroende av fjällturismen. Åre är en av dessa svenska turistorter och även den största, med ett högt exploateringstryck, vilket ställer krav på hållbar bebyggelse. Problem har visat sig uppstå då turist- och semesterboenden inte utnyttjas effektivt och bidrar till negativ klimatpåverkan. Syftet med studien har således varit att undersöka hur Åre kommun arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse i Åredalen som turistort utifrån de tre hållbarhetsaspekterna social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. Fokus har legat på att identifiera begränsningar och möjligheter i arbetet för en långsiktigt hållbar bebyggelse Åredalen, där compact housing som koncept diskuterats som möjlig lösning. Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudie kring hållbar bebyggelse, markpolitik och miljö- och klimatarbete, följt av intervjuer med nyckelaktörer verksamma inom Åredalens bebyggelseutveckling för en djupare inblick.
Åredalen består till stor del av turist- och semesterboenden som utgör en relativt yt- och resurskrävande bebyggelsestruktur. Privata företag äger majoriteten av marken i Åredalen och kommunen känner sig begränsad i sitt hållbarhetsarbete på olika sätt. Det råder till viss del delade meningar för hur exploateringen bör ske, men gemensamt för både kommun och företagare är att tillväxten bör främjas. De slutsatser som dragits är att Åre kommun aktivt arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse genom strategier och mål, med fokus på mjuka styrmedel och tekniska lösningar men att det fortfarande finns brister och begränsningar i hållbarhetsarbetet där, lagar, regler och politiken främjar ekonomisk hållbarhet framför social och ekologisk. Åre har en stor möjlighet att utnyttja sin situation och status till att ta initiativ mot mer drastiska åtgärder, som att introducera compact housing i Åredalen för att främja hållbar utveckling.	
Förhoppningen är att studien ska kunna bidra till en tydligare bild av hur klimatarbetet får plats i bebyggelseutvecklingen i en turistort som Åre, där turismen är basnäring. Genom att identifiera vad som hindrar miljö- och klimatarbetet från att ta mer plats effektiva och mer strategiska beslut tas för att främja en långsiktig hållbar utveckling.},
 author    = {Nygren, Sara},
 keyword   = {Sustainablility,tourism,second homes,tiny homes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vart ska fjällen bo?},
 year     = {2019},
}