Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utmaningen med att lyckas utforma en standard för konsekvent intäktsredovisning: Effekterna av en principbaserad standard

Svensson, Therése LU ; Mattisson, Emil LU and Persson, Filippa LU (2019) FEKH69 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur kontrollmodellen har tolkats och tillämpats i praktiken inom fastighetsbranschen, utifrån de teoretiska perspektiven kring principbaserade standarder. Vidare ämnar studien analysera huruvida utfallet har bidragit till en mer jämförbar och konsekvent intäktsredovisning. Den forskningsstrategi som använts i denna studie är av kvalitativ karaktär. För att besvara studiens syfte och frågeställning har svenska börsnoterade fastighetsutvecklare studerats. Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare forskning om princip-och regelbaserade standarder. Vidare presenteras resultat från tidigare forskning, bland annat avseende kontrollmodellen och vilken inverkan olika sorters vägledning har på redovisning.... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur kontrollmodellen har tolkats och tillämpats i praktiken inom fastighetsbranschen, utifrån de teoretiska perspektiven kring principbaserade standarder. Vidare ämnar studien analysera huruvida utfallet har bidragit till en mer jämförbar och konsekvent intäktsredovisning. Den forskningsstrategi som använts i denna studie är av kvalitativ karaktär. För att besvara studiens syfte och frågeställning har svenska börsnoterade fastighetsutvecklare studerats. Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare forskning om princip-och regelbaserade standarder. Vidare presenteras resultat från tidigare forskning, bland annat avseende kontrollmodellen och vilken inverkan olika sorters vägledning har på redovisning. Empirin består av information som framkommit vid undersökningen av bolagens årsrapporter samt från intervjuer. Studien har visat att IFRS 15 inte har bidragit till en mer konsekvent intäktsredovisning inom fastighetsbranschen. Kontrollmodellen tillämpas konsekvent, men flera bolag har utnyttjat tolkningsutrymmet i IFRS 10 för att kunna kringgå kravet om att intäkter inte får redovisas över tid vid utförande av arbete på egen mark. Resultaten pekar därför på att jämförbarheten inte har förbättrats. Vidare ligger resultaten i linje med tidigare forskning som menar att principbaserade standarder inte kan leda till konsekvent redovisning. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to investigate how the control model has been interpreted and implemented in the real estate industry, based on the theoretical perspectives of principles-based standards. Furthermore, the study intends to analyze whether or not the outcome has contributed to a more comparable and consistent revenue recognition. The research strategy used in this study is of a qualitative nature. In order to answer the study's purpose and question, Swedish listed property developers have been studied. The theoretical chapter consists of previous research on principles-based and rules-based standards as well as results from previous research, including research on the control model and guidance. The empirical foundation consists... (More)
The purpose of the study is to investigate how the control model has been interpreted and implemented in the real estate industry, based on the theoretical perspectives of principles-based standards. Furthermore, the study intends to analyze whether or not the outcome has contributed to a more comparable and consistent revenue recognition. The research strategy used in this study is of a qualitative nature. In order to answer the study's purpose and question, Swedish listed property developers have been studied. The theoretical chapter consists of previous research on principles-based and rules-based standards as well as results from previous research, including research on the control model and guidance. The empirical foundation consists of information found when investigating the companies’ annual reports and from interviews. The findings conclude that IFRS 15 has not contributed to a more consistent revenue accounting, in the real estate industry. The control model is applied consistently; however, several companies have chosen to interpret IFRS 10 in a way that allows them to continually recognize revenues over time for real estate projects, even after the implementation of IFRS 15. The results therefore indicate that comparability has not been improved. Furthermore, the findings are in agreement with previous studies stating that principles-based standards cannot lead to consistent accounting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Therése LU ; Mattisson, Emil LU and Persson, Filippa LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intäktsredovisning, IFRS 15, IFRS 10, kontrollmodellen, principbaserad redovisning, regelbaserad redovisning
language
Swedish
id
8997531
date added to LUP
2020-06-22 09:14:50
date last changed
2020-06-22 09:14:50
@misc{8997531,
 abstract   = {{Syftet med studien är att undersöka hur kontrollmodellen har tolkats och tillämpats i praktiken inom fastighetsbranschen, utifrån de teoretiska perspektiven kring principbaserade standarder. Vidare ämnar studien analysera huruvida utfallet har bidragit till en mer jämförbar och konsekvent intäktsredovisning. Den forskningsstrategi som använts i denna studie är av kvalitativ karaktär. För att besvara studiens syfte och frågeställning har svenska börsnoterade fastighetsutvecklare studerats. Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare forskning om princip-och regelbaserade standarder. Vidare presenteras resultat från tidigare forskning, bland annat avseende kontrollmodellen och vilken inverkan olika sorters vägledning har på redovisning. Empirin består av information som framkommit vid undersökningen av bolagens årsrapporter samt från intervjuer. Studien har visat att IFRS 15 inte har bidragit till en mer konsekvent intäktsredovisning inom fastighetsbranschen. Kontrollmodellen tillämpas konsekvent, men flera bolag har utnyttjat tolkningsutrymmet i IFRS 10 för att kunna kringgå kravet om att intäkter inte får redovisas över tid vid utförande av arbete på egen mark. Resultaten pekar därför på att jämförbarheten inte har förbättrats. Vidare ligger resultaten i linje med tidigare forskning som menar att principbaserade standarder inte kan leda till konsekvent redovisning.}},
 author    = {{Svensson, Therése and Mattisson, Emil and Persson, Filippa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utmaningen med att lyckas utforma en standard för konsekvent intäktsredovisning: Effekterna av en principbaserad standard}},
 year     = {{2019}},
}