Advanced

Abandonering av miljöfarligt avfall - ur ett konkursrättsligt perspektiv

Ström Brax, Elvira LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka abandoneringsförfarandet inom den svenska konkursrätten, i synnerhet möjligheten att abandonera miljöfarligt avfall och rättsverkningar förknippade med sådant förfarande.

Med abandonering avses ett förfarande där en konkursförvaltare under pågående konkurs låter egendom med negativt eller försumbart värde utgå ur konkursboets förmögenhetsmassa till förmån för konkursgäldenären, som återfår rådighet över egendomen. Som huvudregel innebär abandonering att konkursboet befrias från latent ansvar, förväntade skyldigheter samt konstandsrisker förknippade med egendomen. Konkursgäldenären kan inte neka till att återfå rådigheten över den abandonerade egendomen.

Av den miljörättsliga praxisen framkommer... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka abandoneringsförfarandet inom den svenska konkursrätten, i synnerhet möjligheten att abandonera miljöfarligt avfall och rättsverkningar förknippade med sådant förfarande.

Med abandonering avses ett förfarande där en konkursförvaltare under pågående konkurs låter egendom med negativt eller försumbart värde utgå ur konkursboets förmögenhetsmassa till förmån för konkursgäldenären, som återfår rådighet över egendomen. Som huvudregel innebär abandonering att konkursboet befrias från latent ansvar, förväntade skyldigheter samt konstandsrisker förknippade med egendomen. Konkursgäldenären kan inte neka till att återfå rådigheten över den abandonerade egendomen.

Av den miljörättsliga praxisen framkommer emellertid att ett konkursbo inte kan abandonera miljöfarligt avfall och därigenom begränsa eller undgå miljörättsligt ansvar, även om Mark- och miljööverdomstolen i MÖD 2015:19 framhåller att konkursboet har rätt att abandonera egendom i enlighet med NJA 2004 s.777. Det anförs inte heller några utförliga resonemang om varför konkursboet inte kan abandonera miljöfarligt avfall.

Ur ett konkursrättsligt perspektiv är det problematiskt att ett konkursbo inte kan abandonera miljöfarligt avfall, eftersom omhändertagande av miljöfarligt avfall ofta medför höga kostnader i form av massafordringar, vilket kan förorsaka insolvens och sedermera försätta konkursboet i konkurs.

Med beaktande av det nyss anförda ifrågasätts i uppsatsens avslutande del om miljörättens inflytande på konkursförfarandet ska tillåtas få sådana drastiska konsekvenser att konkursinstitutet förlorar sin avsedda funktion, vilket direkt medför skada för det borgenärskollektiv vars intresse institutet ska tillgodose. (Less)
Abstract
The aim of this essay is to investigate the abandonment procedure in Swedish bankruptcy law, in particular the possibility to abandon environmentally hazardous waste and the legal effects associated with such procedure. Abandonment refers to a procedure where a receiver, during an ongoing bankruptcy, excludes property with negative or negligible value from the bankruptcy estate's assets for the benefit of the debtor, who regains possession of the property. As a general rule, abandonment means that the bankruptcy estate is exempted from latent liabilities, expected responsibilities and costs associated with the property.

However, it is clear from environmental case law that a bankruptcy estate is not allowed to abandon environmentally... (More)
The aim of this essay is to investigate the abandonment procedure in Swedish bankruptcy law, in particular the possibility to abandon environmentally hazardous waste and the legal effects associated with such procedure. Abandonment refers to a procedure where a receiver, during an ongoing bankruptcy, excludes property with negative or negligible value from the bankruptcy estate's assets for the benefit of the debtor, who regains possession of the property. As a general rule, abandonment means that the bankruptcy estate is exempted from latent liabilities, expected responsibilities and costs associated with the property.

However, it is clear from environmental case law that a bankruptcy estate is not allowed to abandon environmentally hazardous waste and thereby limit or avoid environmental liability, even though the Land and Environment Court of Appeal in MÖD 2015:19 maintains that the bankruptcy estate has the right to abandon property in accordance with NJA 2004 s.777. In the environmental case law, however, no detailed reasoning emerges as to why the bankruptcy estate cannot abandon environmentally hazardous waste.

From a bankruptcy law point of view, it is problematic that a bankruptcy estate cannot abandon environmentally hazardous waste, since disposing of environmentally hazardous waste often entails high costs, which can cause insolvency and subsequently put the bankruptcy estate into receivership.

With respect to the just mentioned, it is questionable whether the influence of environmental law on the bankruptcy proceedings shall be allowed to have such drastic consequences that the bankruptcy procedure loses its fundamental function, which directly causes damage to the creditor collective whose interest the procedure shall benefit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström Brax, Elvira LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, förmögenhetsrätt, obeståndsrätt, insolvensrätt, konkursrätt, abandoneringsrätt, abandonering, miljörätt, miljöfarligt avfall, miljöfarlig verksamhet, konkursbo, konkursbokonkurs.
language
Swedish
id
8999703
date added to LUP
2020-04-04 17:00:35
date last changed
2020-04-04 17:00:35
@misc{8999703,
 abstract   = {The aim of this essay is to investigate the abandonment procedure in Swedish bankruptcy law, in particular the possibility to abandon environmentally hazardous waste and the legal effects associated with such procedure. Abandonment refers to a procedure where a receiver, during an ongoing bankruptcy, excludes property with negative or negligible value from the bankruptcy estate's assets for the benefit of the debtor, who regains possession of the property. As a general rule, abandonment means that the bankruptcy estate is exempted from latent liabilities, expected responsibilities and costs associated with the property.

However, it is clear from environmental case law that a bankruptcy estate is not allowed to abandon environmentally hazardous waste and thereby limit or avoid environmental liability, even though the Land and Environment Court of Appeal in MÖD 2015:19 maintains that the bankruptcy estate has the right to abandon property in accordance with NJA 2004 s.777. In the environmental case law, however, no detailed reasoning emerges as to why the bankruptcy estate cannot abandon environmentally hazardous waste.

From a bankruptcy law point of view, it is problematic that a bankruptcy estate cannot abandon environmentally hazardous waste, since disposing of environmentally hazardous waste often entails high costs, which can cause insolvency and subsequently put the bankruptcy estate into receivership.

With respect to the just mentioned, it is questionable whether the influence of environmental law on the bankruptcy proceedings shall be allowed to have such drastic consequences that the bankruptcy procedure loses its fundamental function, which directly causes damage to the creditor collective whose interest the procedure shall benefit.},
 author    = {Ström Brax, Elvira},
 keyword   = {civilrätt,förmögenhetsrätt,obeståndsrätt,insolvensrätt,konkursrätt,abandoneringsrätt,abandonering,miljörätt,miljöfarligt avfall,miljöfarlig verksamhet,konkursbo,konkursbokonkurs.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Abandonering av miljöfarligt avfall - ur ett konkursrättsligt perspektiv},
 year     = {2019},
}