Advanced

Inhämtning av digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet - Avvägningen mellan effektivitet och personlig integritet

Krisciunaite, Laurita LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den ökande internetanvändningen och teknikutvecklingen har lett till en förflyttning av traditionella brott till den digitala miljön. Internet möjliggör kommunikation i en annan utsträckning än tidigare och större möjligheter för sexualförbrytare att kontakta barn i syfte att utsätta dessa för sexuella övergrepp. Digital bevisning avseende elektronisk kommunikation blir ett avgörande inslag i samtliga utredningar av sådan brottslighet. Syftet med uppsatsen är att kartlägga polisens möjligheter att säkra information om och innehåll i elektronisk kommunikation som kan utgöra digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet. I syftet innefattas även att presentera lagförslag om hemlig dataavläsning samt anpassning av reglerna om... (More)
Den ökande internetanvändningen och teknikutvecklingen har lett till en förflyttning av traditionella brott till den digitala miljön. Internet möjliggör kommunikation i en annan utsträckning än tidigare och större möjligheter för sexualförbrytare att kontakta barn i syfte att utsätta dessa för sexuella övergrepp. Digital bevisning avseende elektronisk kommunikation blir ett avgörande inslag i samtliga utredningar av sådan brottslighet. Syftet med uppsatsen är att kartlägga polisens möjligheter att säkra information om och innehåll i elektronisk kommunikation som kan utgöra digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet. I syftet innefattas även att presentera lagförslag om hemlig dataavläsning samt anpassning av reglerna om husrannsakan och beslag till den digitala miljön. Därutöver syftar uppsatsen till att i ljuset av rättssäkerhetsintresset problematisera och diskutera den intresseavvägning som görs i lagstiftningssammanhang av brottsbekämpande myndigheters utrednings-möjligheter, mellan effektiv brottsbekämpning och personlig integritet.

Studien visar att digital bevisning kan inhämtas på flera olika sätt, genom husrannsakan, beslag, hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, lagen om elektronisk kommunikation samt på basis av avtal med tjänsteleverantörer. Samtidigt visar studien brister med samtliga som medför att regleringen bör ses över i syfte att tillförsäkra tillräckligt effektiva utredningsåtgärder vid utredning av sexualbrott mot barn. Samtliga utredningsåtgärder som polisen har till sitt förfogande medför intrång i den personliga integriteten. Regleringen om elektronisk kommunikation medför en skyldighet för operatörer och internet- och teleleverantörer att lagra information om användarnas kommunikation. Ändamålet att bekämpa internetrelaterad brottslighet mot barn har även lett till att leverantörer av tjänster såsom sociala medier och nätforum utlämnar information om kommunikation till brottsbekämpande myndigheter. Studien visar på att effektiv brottsbekämpning ges företräde framför personlig integritet. Samtidigt är intrånget legitimt med hänsyn till att personlig integritet inte är en absolut rättighet och det motstående intresset om brottsbekämpning är ett tungt vägande allmänt intresse. Därutöver finns flera kontroll- och säkerhetsmekanismer samt övervakningsorgan som ser till att regleringen inte medför ett för stort integritetsintrång eller att intrånget åtminstone kompenseras.

Personlig integritet är ett viktigt motstående intresse och bör lyftas upp oftare i lagstiftningssammanhang i syfte att säkerställa att lagstiftningen inte går utöver det som är nödvändigt för utredning av brott. Dessutom talar rätts- och samhälls-utvecklingen för att brottsbekämpande myndigheters befogenheter i utrednings-sammanhang avseende elektronisk information kommer att behöva anpassas. Diskussioner om effektivitet och personlig integritet är därmed viktiga i syfte att upprätthålla rättssäkerhet (Less)
Abstract
The increasing use of internet and the development of technology has led to the transfer of traditional crimes into the digital environment. The internet enables communication to a different extent than before and greater opportunities for sexual offenders to contact children with the aim of exposing them to sexual abuse. Digital evidence is a crucial element in all investigations of such crimes. The purpose of the thesis is to identify the possibilities the police have in order to obtain information regarding electronic communication that can constitute digital evidence in cases regarding sexual offences against children via the internet. The purpose also includes presenting legislative proposals on government hacking as well as... (More)
The increasing use of internet and the development of technology has led to the transfer of traditional crimes into the digital environment. The internet enables communication to a different extent than before and greater opportunities for sexual offenders to contact children with the aim of exposing them to sexual abuse. Digital evidence is a crucial element in all investigations of such crimes. The purpose of the thesis is to identify the possibilities the police have in order to obtain information regarding electronic communication that can constitute digital evidence in cases regarding sexual offences against children via the internet. The purpose also includes presenting legislative proposals on government hacking as well as adaptation of the rules of house searches and seizures to the digital environment. In addition, the thesis aims to problematize and discuss the balance of interests, between effective law enforcement and personal integrity, made in the legislative context regarding the law enforcement authorities’ investigative measures, in the light of the interest of legal security.

The study shows that digital evidence can be obtained in a variety of ways, through house searches, seizures, covert interception and covert surveillance of electronic communication, the Electronic Communications Act and by obtaining information based on agreements from service providers. At the same time, the study shows deficiencies with all of them, which means that the regulation should be reviewed in order to provide effective investigative measures for investigating digital sexual offences against children. All investigative measures described entail a breach of personal integrity. The regulation on electronic communication entails an obligation for operators and internet and telecom providers to store information about users’ communication. The purpose of combating internet-related crimes against children has also led providers of services, such as social media and chat sites, to disclose information about communications to law enforcement authorities. The study shows that the interest of effective law enforcement is given priority over personal integrity. However, the conclusion of the study is that the infringement of integrity is legitimate because personal integrity is not an absolute right and the opposing interest of law enforcement is a heavier-weighted public interest. In addition, there are several control and security mechanisms and monitoring bodies that ensure that the regulation does not result in an excessive infringement of integrity or, at least, that the infringement is compensated.

Personal integrity is an important opposing interest and should be discussed more often in order to ensure that the legislation does not go beyond what is necessary for the purpose of crime investigation. In addition, the development of law and society indicates that the powers of law enforcement authorities will need to be adapted further. Discussions on efficiency and personal integrity are thus important in order to maintain legal security. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krisciunaite, Laurita LU
supervisor
organization
alternative title
Obtaining digital evidence of sexual offences against children via the internet - The balance of interest between efficiency and personal integrity
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, processrätt, sexualbrott mot barn, sexuella övergrepp mot barn, internet, grooming, digital bevisning, våldtäkt, personlig integritet, effektivitet, brottsbekämpning, elektronisk kommunikation, LEK, straffprocesuella tvångsmedel, hemliga tvångsmedel
language
Swedish
id
9000377
date added to LUP
2020-02-01 14:22:05
date last changed
2020-02-01 14:22:05
@misc{9000377,
 abstract   = {The increasing use of internet and the development of technology has led to the transfer of traditional crimes into the digital environment. The internet enables communication to a different extent than before and greater opportunities for sexual offenders to contact children with the aim of exposing them to sexual abuse. Digital evidence is a crucial element in all investigations of such crimes. The purpose of the thesis is to identify the possibilities the police have in order to obtain information regarding electronic communication that can constitute digital evidence in cases regarding sexual offences against children via the internet. The purpose also includes presenting legislative proposals on government hacking as well as adaptation of the rules of house searches and seizures to the digital environment. In addition, the thesis aims to problematize and discuss the balance of interests, between effective law enforcement and personal integrity, made in the legislative context regarding the law enforcement authorities’ investigative measures, in the light of the interest of legal security.

The study shows that digital evidence can be obtained in a variety of ways, through house searches, seizures, covert interception and covert surveillance of electronic communication, the Electronic Communications Act and by obtaining information based on agreements from service providers. At the same time, the study shows deficiencies with all of them, which means that the regulation should be reviewed in order to provide effective investigative measures for investigating digital sexual offences against children. All investigative measures described entail a breach of personal integrity. The regulation on electronic communication entails an obligation for operators and internet and telecom providers to store information about users’ communication. The purpose of combating internet-related crimes against children has also led providers of services, such as social media and chat sites, to disclose information about communications to law enforcement authorities. The study shows that the interest of effective law enforcement is given priority over personal integrity. However, the conclusion of the study is that the infringement of integrity is legitimate because personal integrity is not an absolute right and the opposing interest of law enforcement is a heavier-weighted public interest. In addition, there are several control and security mechanisms and monitoring bodies that ensure that the regulation does not result in an excessive infringement of integrity or, at least, that the infringement is compensated. 

Personal integrity is an important opposing interest and should be discussed more often in order to ensure that the legislation does not go beyond what is necessary for the purpose of crime investigation. In addition, the development of law and society indicates that the powers of law enforcement authorities will need to be adapted further. Discussions on efficiency and personal integrity are thus important in order to maintain legal security.},
 author    = {Krisciunaite, Laurita},
 keyword   = {straffrätt,processrätt,sexualbrott mot barn,sexuella övergrepp mot barn,internet,grooming,digital bevisning,våldtäkt,personlig integritet,effektivitet,brottsbekämpning,elektronisk kommunikation,LEK,straffprocesuella tvångsmedel,hemliga tvångsmedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inhämtning av digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet - Avvägningen mellan effektivitet och personlig integritet},
 year     = {2019},
}