Advanced

Arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja elevers delaktighet och lärande i skolan.

Schöbel, Heidi LU and Ströhm, Sofie LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja delaktighet, sociala färdigheter och lärande för skolpliktiga grundskoleelever i Sverige.
Frågeställning:
• Hur påverkas elevens delaktighet och lärande av professionernas samarbete och rollförståelse?
Metod: Studien är en litteraturöversikt som inkluderar tretton artiklar. Den data som samlades in analyserades genom både en latent och manifest innehållsanalys. Genom analysen framkom tre... (More)
Abstrakt
Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja delaktighet, sociala färdigheter och lärande för skolpliktiga grundskoleelever i Sverige.
Frågeställning:
• Hur påverkas elevens delaktighet och lärande av professionernas samarbete och rollförståelse?
Metod: Studien är en litteraturöversikt som inkluderar tretton artiklar. Den data som samlades in analyserades genom både en latent och manifest innehållsanalys. Genom analysen framkom tre huvudteman.
Resultat: Arbetsterapeuter kan bidra med flertalet åtgärder för elever med olika problematik i skolan för att främja deras delaktighet, lärande, sociala färdigheter och sensoriska svårigheter genom olika strategier. Komponenter som kunde påverka åtgärderna var begränsningarna eller möjligheterna i skolmiljön. När det fanns rollförståelse och ett välfungerande samarbete mellan arbetsterapeuter, lärare, föräldrar och andra professioner, var arbetsterapeuten en uppskattad resurs i skolan.
Slutsats: Arbetsterapeuternas kompetens kan ha en betydande roll för elevers lärande och delaktighet. En avgörande faktor för ett välfungerande samarbete är kunskap och förståelse för varandras roller och professioner. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Background: Today children feel and perform poorly in school. Due to shortcomings in individual adaptations, in varying ways of working and to meet students' individual needs from a participation and activity perspective.
Aim: This study investigates occupational therapy interventions that can promote participation, social skills and learning, for students in primary schools in Sweden.
Specific question:
• How can the collaboration and role understanding between the different professions affect student's participation and learning?
Method: This study is a literature review that included thirteen articles. The collected data was analysed through both latent and manifest content analysis. The analysis revealed three main... (More)
Abstract
Background: Today children feel and perform poorly in school. Due to shortcomings in individual adaptations, in varying ways of working and to meet students' individual needs from a participation and activity perspective.
Aim: This study investigates occupational therapy interventions that can promote participation, social skills and learning, for students in primary schools in Sweden.
Specific question:
• How can the collaboration and role understanding between the different professions affect student's participation and learning?
Method: This study is a literature review that included thirteen articles. The collected data was analysed through both latent and manifest content analysis. The analysis revealed three main themes.
Results: Occupational therapists can contribute with interventions for students in school to promote their participation and learning. Components that could influence the intervention outcome were the possibilities and
limitations in the school environment. When there was a role understanding and a well-functioning collaboration the occupational therapist was a valued resource in school.
Conclusion: The competence of occupational therapists can play a significant role in student learning and participation. Crucial factors for a successful collaboration are knowledge and understanding of each other's roles and professions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schöbel, Heidi LU and Ströhm, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
-En litteraturöversikt om arbetsterapi i skolan.
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delaktighet, strategier, arbetsterapi, skola, samarbete, skolmiljö.
language
Swedish
id
9001311
date added to LUP
2020-01-16 09:15:39
date last changed
2020-01-16 09:15:39
@misc{9001311,
 abstract   = {Abstrakt
Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja delaktighet, sociala färdigheter och lärande för skolpliktiga grundskoleelever i Sverige. 
Frågeställning:
•	Hur påverkas elevens delaktighet och lärande av professionernas samarbete och rollförståelse?
Metod: Studien är en litteraturöversikt som inkluderar tretton artiklar. Den data som samlades in analyserades genom både en latent och manifest innehållsanalys. Genom analysen framkom tre huvudteman. 
Resultat: Arbetsterapeuter kan bidra med flertalet åtgärder för elever med olika problematik i skolan för att främja deras delaktighet, lärande, sociala färdigheter och sensoriska svårigheter genom olika strategier. Komponenter som kunde påverka åtgärderna var begränsningarna eller möjligheterna i skolmiljön. När det fanns rollförståelse och ett välfungerande samarbete mellan arbetsterapeuter, lärare, föräldrar och andra professioner, var arbetsterapeuten en uppskattad resurs i skolan.
Slutsats: Arbetsterapeuternas kompetens kan ha en betydande roll för elevers lärande och delaktighet. En avgörande faktor för ett välfungerande samarbete är kunskap och förståelse för varandras roller och professioner.},
 author    = {Schöbel, Heidi and Ströhm, Sofie},
 keyword   = {Delaktighet,strategier,arbetsterapi,skola,samarbete,skolmiljö.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja elevers delaktighet och lärande i skolan.},
 year     = {2020},
}