Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Karaktärsstyrkors relation till psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer samt dess association till könstillhörighet

Olnert, Adina LU and Van Der Knaap, Lisette LU (2020) PSYK11 20192
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och psykologiska och sociala faktorer i det svenska arbetslivet, på ett urval av 43 unga vuxna i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöktes huruvida relationen mellan dessa variabler skiljde sig åt beroende på könstillhörighet.
Med positiv psykologi som teoretisk utgångspunkt genomfördes en kvantitativ internetbaserad enkätundersökning bestående av Values in Action - Inventory of Strength, som mäter karaktärsstyrkor, tillsammans med QPSNordic, som mäter psykologiska och sociala faktorer.
Resultaten visade att inga enhälliga slutsatser kunde dras mellan det generella sambandet mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala... (More)
Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och psykologiska och sociala faktorer i det svenska arbetslivet, på ett urval av 43 unga vuxna i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöktes huruvida relationen mellan dessa variabler skiljde sig åt beroende på könstillhörighet.
Med positiv psykologi som teoretisk utgångspunkt genomfördes en kvantitativ internetbaserad enkätundersökning bestående av Values in Action - Inventory of Strength, som mäter karaktärsstyrkor, tillsammans med QPSNordic, som mäter psykologiska och sociala faktorer.
Resultaten visade att inga enhälliga slutsatser kunde dras mellan det generella sambandet mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. Detta för att studien visade på såväl negativa som positiva associationer. Skillnader påträffades inom det generella sambandet, liksom för könen separat, mellan specifika dygder och specifika nivåer av psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer.
Studien betonade relevansen av vidare studier av sambandet mellan karaktärsstyrkor och kön på moderna arbetsplatser. Detta då författarna hoppas att studien, med sitt teoretiska perspektiv och sitt deskriptiva tillvägagångssätt, har kunnat visa på komplexiteten inom områdena karaktärsstyrkor, sociala- och psykologiska arbetsplatsfaktorer, könstillhörighet och tidsbegränsad anställningsform i relation till unga vuxna, vilket också kan vara av betydelse för framtida forskning inom området. (Less)
Abstract
This study aimed to investigate the relationship between positively valued character strengths and psychological and social workplace factors in Swedish working life, on a sample of 43 young adults aged 19-29, with fixed-term employment. Furthermore, the study explored whether the relationship between these variables differed between men and women.
While using positive psychology as a theoretical perspective, a quantitative internet-based questionnaire was created; consisting of Values in Action - Inventory of Strength, which measures character control scores, together with QPSNordic, which measures psychological and social workplace factors.
The results showed that no unanimous conclusions can be drawn between the general relationship... (More)
This study aimed to investigate the relationship between positively valued character strengths and psychological and social workplace factors in Swedish working life, on a sample of 43 young adults aged 19-29, with fixed-term employment. Furthermore, the study explored whether the relationship between these variables differed between men and women.
While using positive psychology as a theoretical perspective, a quantitative internet-based questionnaire was created; consisting of Values in Action - Inventory of Strength, which measures character control scores, together with QPSNordic, which measures psychological and social workplace factors.
The results showed that no unanimous conclusions can be drawn between the general relationship between character strengths and psychological and social workplace factors. This, because the study showed both negative and positive associations. Differences were found within the general relationship, as well as for men and women separately, between specific virtues and specific levels of psychological and social workplace factors.
The study emphasized the relevance of further studies of the relationship between character strengths together with men and women in the modern workplace. Furthermore, the authors believe that this study, with its theoretical perspective and by using a descriptive approach, has showed the complexity in the areas of character strengths, social and psychological workplace factors, men, women, and fixed-term forms of employment in relation to young adults, which can also be explored in future research in the field. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olnert, Adina LU and Van Der Knaap, Lisette LU
supervisor
organization
alternative title
Character Strengths' Relationship to Psychological and Social Workplace Factors and its Association to Gender
course
PSYK11 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
positiv psykologi, karaktärsstyrkor, sociala och psykologiska arbetsplatsfaktorer, könstillhörighet, tidsbegränsad anställning, positive psychology, character strengths, social and psychological workplace factors, gender, fixed-term employment
language
Swedish
id
9002049
date added to LUP
2020-01-22 15:51:22
date last changed
2020-01-22 15:51:22
@misc{9002049,
 abstract   = {{This study aimed to investigate the relationship between positively valued character strengths and psychological and social workplace factors in Swedish working life, on a sample of 43 young adults aged 19-29, with fixed-term employment. Furthermore, the study explored whether the relationship between these variables differed between men and women.
While using positive psychology as a theoretical perspective, a quantitative internet-based questionnaire was created; consisting of Values in Action - Inventory of Strength, which measures character control scores, together with QPSNordic, which measures psychological and social workplace factors.	
The results showed that no unanimous conclusions can be drawn between the general relationship between character strengths and psychological and social workplace factors. This, because the study showed both negative and positive associations. Differences were found within the general relationship, as well as for men and women separately, between specific virtues and specific levels of psychological and social workplace factors.	
The study emphasized the relevance of further studies of the relationship between character strengths together with men and women in the modern workplace. Furthermore, the authors believe that this study, with its theoretical perspective and by using a descriptive approach, has showed the complexity in the areas of character strengths, social and psychological workplace factors, men, women, and fixed-term forms of employment in relation to young adults, which can also be explored in future research in the field.}},
 author    = {{Olnert, Adina and Van Der Knaap, Lisette}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Karaktärsstyrkors relation till psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer samt dess association till könstillhörighet}},
 year     = {{2020}},
}