Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av modeller för klimatberäkning vid återvinning och återanvändning - En studie av livscykelanalys som ett verktyg för att mäta klimatbelastning av återanvända jord- och schaktmassor

Ingelsten, Thilda LU (2020) FMIM01 20192
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och nyproduktion, detta
skapar problem vid fördelning av bördor och vinster i miljöberäkningar. International Organisation
for Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av
återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen.
Detta arbete undersöker vilka livscykelanalysmodeller som är vanligast i branschen och
klimatpåverkan av produkterna från Grusfabriken i Malmö.
Jordar är en svårkontrollerad resurs med stor geografisk spridning. Likt vatten är det en naturresurs
som tas för givet. Detta i kombination med ökad efterfrågan på ballast och högre krav på
miljöprestanda på den svenska... (More)
Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och nyproduktion, detta
skapar problem vid fördelning av bördor och vinster i miljöberäkningar. International Organisation
for Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av
återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen.
Detta arbete undersöker vilka livscykelanalysmodeller som är vanligast i branschen och
klimatpåverkan av produkterna från Grusfabriken i Malmö.
Jordar är en svårkontrollerad resurs med stor geografisk spridning. Likt vatten är det en naturresurs
som tas för givet. Detta i kombination med ökad efterfrågan på ballast och högre krav på
miljöprestanda på den svenska byggbranschen har lett till återanvändning och återvinning av jordoch
schaktmassor. Dessa massor hoppas kunna ersätta klimatintensivt jungfruligt material, men i
dagsläget håller de inte den förväntade kvalitén. Swerocks anläggning Grusfabriken i Malmö
arbetar för att skapa återanvända jordar av hög kvalité.
Litteraturstudien undersöker vilka modeller tidigare livscykelanalyser hade använt sig av. Den
visade att cut-off var den mest vanligt förekommande modellen, men att equal-share var mest
fördelaktig ur ett cirkulärt perspektiv. Fem faktorer identifierades påverka val av modell; brist på
tid, kapital och data, samt materialtyp och syfte.
Livscykelanalysen på Grusfabrikens produkter är av modellen cut-off från vagga till grind. Val av
modell gjordes i brist på data. Resultatet visade att tillsatsen av kalciumkarbonat har den högsta
klimatpåverkan i processen, men att klassning av sand och transporterad sträcka har stor inverkan
på resultatet. (Less)
Popular Abstract
Recycle and reuse are processes for both waste management and production of new material,
which creates problems in the distribution of burden and credit in environmental calculations. The
International Organization for Standardization (ISO) establishes general guidelines for calculating
the climate impact of recycled and reused materials, but there are no established regulations or
standards within the construction industry. This master thesis investigates which life cycle analysis
models are most common in the construction industry and the global warming impact of the
products from Grusfabriken in Malmö.
Soils as a resource are difficult to control due to a large geographical spread. Like water, it is a
natural resource that is... (More)
Recycle and reuse are processes for both waste management and production of new material,
which creates problems in the distribution of burden and credit in environmental calculations. The
International Organization for Standardization (ISO) establishes general guidelines for calculating
the climate impact of recycled and reused materials, but there are no established regulations or
standards within the construction industry. This master thesis investigates which life cycle analysis
models are most common in the construction industry and the global warming impact of the
products from Grusfabriken in Malmö.
Soils as a resource are difficult to control due to a large geographical spread. Like water, it is a
natural resource that is taken for granted. This, in combination with increased demand for
aggregate and higher environmental demands on the Swedish construction industry, has led to the
re-use and recycling of soils. The reused soils hope to replace virgin material, but at the present
they do not maintain the expected quality of aggregates. Swerock's Grusfabriken in Malmö aims to
create high-quality recycled soils.
The literature study examines which models previous life cycle analysis had used. The study
showed that cut-off was the most common model, but that equal share was the most advantageous
through a circular perspective. Five factors were identified that influence the choice of model; lack
of time, capital and data, as well as material type and purpose.
The life cycle analysis is performed on the products produced at Grusfabriken was of the model
cut-off from cradle to gate. Model selection was made due to lack of data. The result showed that
the addition of lime (CaCO3) has the highest global warming impact to the process, but that the
classification of sand and transported distance also has a substantial impact on the result. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingelsten, Thilda LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of methodology for measuring climate impact of secondary materials - A study of life cycle assessment as a tool for measuring climate impact of repurposed earth and excavation materials
course
FMIM01 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
LCA, climate measurement, methodology, earth, excavation, secondary materials, recycle, reuse
report number
ISRN LUTFD2/TFEM-20/5152--SE + (1-68)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9006308
date added to LUP
2020-03-10 11:31:55
date last changed
2020-03-10 11:31:55
@misc{9006308,
 abstract   = {Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och nyproduktion, detta
skapar problem vid fördelning av bördor och vinster i miljöberäkningar. International Organisation
for Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av
återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen.
Detta arbete undersöker vilka livscykelanalysmodeller som är vanligast i branschen och
klimatpåverkan av produkterna från Grusfabriken i Malmö.
Jordar är en svårkontrollerad resurs med stor geografisk spridning. Likt vatten är det en naturresurs
som tas för givet. Detta i kombination med ökad efterfrågan på ballast och högre krav på
miljöprestanda på den svenska byggbranschen har lett till återanvändning och återvinning av jordoch
schaktmassor. Dessa massor hoppas kunna ersätta klimatintensivt jungfruligt material, men i
dagsläget håller de inte den förväntade kvalitén. Swerocks anläggning Grusfabriken i Malmö
arbetar för att skapa återanvända jordar av hög kvalité.
Litteraturstudien undersöker vilka modeller tidigare livscykelanalyser hade använt sig av. Den
visade att cut-off var den mest vanligt förekommande modellen, men att equal-share var mest
fördelaktig ur ett cirkulärt perspektiv. Fem faktorer identifierades påverka val av modell; brist på
tid, kapital och data, samt materialtyp och syfte.
Livscykelanalysen på Grusfabrikens produkter är av modellen cut-off från vagga till grind. Val av
modell gjordes i brist på data. Resultatet visade att tillsatsen av kalciumkarbonat har den högsta
klimatpåverkan i processen, men att klassning av sand och transporterad sträcka har stor inverkan
på resultatet.},
 author    = {Ingelsten, Thilda},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {LCA,climate measurement,methodology,earth,excavation,secondary materials,recycle,reuse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av modeller för klimatberäkning vid återvinning och återanvändning - En studie av livscykelanalys som ett verktyg för att mäta klimatbelastning av återanvända jord- och schaktmassor},
 year     = {2020},
}