Advanced

Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

Atterling, Erik LU (2020) MAMM01 20201
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att
huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i
mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade
arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten
krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. Ett sådant
hjälpmedel är Paratus Navigation, ett digitalt navigations- och kommunikationssystem som används i
ambulansfordon i 19 av Sveriges 21 regioner.
I detta arbete utfördes en iterativ användarcentrerad designstudie för att utvärdera... (More)
Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att
huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i
mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade
arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten
krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. Ett sådant
hjälpmedel är Paratus Navigation, ett digitalt navigations- och kommunikationssystem som används i
ambulansfordon i 19 av Sveriges 21 regioner.
I detta arbete utfördes en iterativ användarcentrerad designstudie för att utvärdera användbarheten
av Paratus Navigation. En expertutvärdering utifrån etablerade designprinciper följdes av två serier
med användbarhetstester. Användbarhetstesterna genomfördes på två olika användargrupper (vana och
ovana användare) enligt två olika metoder (kvalitativ respektive kvantitativ användbarhetstestning) för
att kunna identifiera användningsmönster och användbarhetsproblem i Paratus Navigation.
Insamlad data från utvärderingarna lade grunden till en rad nya funktioner och gränssnittskomponenter
som illustrerades i en prototyp över Paratus Navigation som utvärderades kontinuerligt under
arbetets gång. Somliga designval i prototypen motiverades av statistiskt påvisad, uppmätt användbarhet,
andra av kvalitativa fynd och synpunkter från bägge användargrupper. De utvärderingsmetoder som
applicerats i detta arbete sätter användarna i centrum, kompletterar varandra väl och ger tillsammans
en omfattande helhetsutvärdering av Paratus Navigation. Framtida studier inom området användbarhet
rekommenderas tillämpa en liknande metodik. Fynden från detta arbete kan användas av intressenter i
ambulansverksamhet och privat sektor för direkt implementering i befintligt system eller som en förstudie
till en större lönsamhetsutvärdering. (Less)
Abstract
The operations of emergency medical services have in the past few decades undergone a transformation
from mainly transporting patients to health facilities to being a key care-giving contributor in the mobilization
of prehospital care. In order for paramedics to fulfill their expanded set of tasks while maintaining
good patient safety concurrently with increasing demands on the emergency medical services, continuous
evaluation of the supporting tools that are used in the operations. One such tool is Paratus Navigation,
a digital navigation- and communication system that is used in ambulances in 19 of 21 Swedish regions.
In this thesis, an iterative user-centered design study was conducted in order to evaluate the usability
of... (More)
The operations of emergency medical services have in the past few decades undergone a transformation
from mainly transporting patients to health facilities to being a key care-giving contributor in the mobilization
of prehospital care. In order for paramedics to fulfill their expanded set of tasks while maintaining
good patient safety concurrently with increasing demands on the emergency medical services, continuous
evaluation of the supporting tools that are used in the operations. One such tool is Paratus Navigation,
a digital navigation- and communication system that is used in ambulances in 19 of 21 Swedish regions.
In this thesis, an iterative user-centered design study was conducted in order to evaluate the usability
of Paratus Navigation. An expert evaluation based on established design concepts was followed by two
sets of usability tests. The usability tests were conducted on two different user groups (experienced and
non-experienced users) according to two different methods (qualitative and quantitative usability testing,
respectively) in order to identify usage patterns and usability issues in Paratus Navigation.
Collected data from the evaluations laid the foundation to a set of new functions and interface components,
illustrated in a continuously updated prototype of Paratus Navigation. Some design choices in the
prototype were incentivized by by statistically proven, measured usability, others by qualitative findings
and opinions from both user groups. The evaluation methods applied in this thesis put the users in the
center, complement each other well, and give an extensive overall evaluation of Paratus Navigation. Future
studies within the field of usability are recommended to adopt a similar methodology. Findings from
this thesis can be used by stakeholders within emergency medical services and the private sector for
direct implementation into the existent system or as a preliminary study for a larger study of profitability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Atterling, Erik LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9007926
date added to LUP
2020-04-16 12:43:40
date last changed
2020-06-30 10:32:10
@misc{9007926,
 abstract   = {The operations of emergency medical services have in the past few decades undergone a transformation
from mainly transporting patients to health facilities to being a key care-giving contributor in the mobilization
of prehospital care. In order for paramedics to fulfill their expanded set of tasks while maintaining
good patient safety concurrently with increasing demands on the emergency medical services, continuous
evaluation of the supporting tools that are used in the operations. One such tool is Paratus Navigation,
a digital navigation- and communication system that is used in ambulances in 19 of 21 Swedish regions.
In this thesis, an iterative user-centered design study was conducted in order to evaluate the usability
of Paratus Navigation. An expert evaluation based on established design concepts was followed by two
sets of usability tests. The usability tests were conducted on two different user groups (experienced and
non-experienced users) according to two different methods (qualitative and quantitative usability testing,
respectively) in order to identify usage patterns and usability issues in Paratus Navigation.
Collected data from the evaluations laid the foundation to a set of new functions and interface components,
illustrated in a continuously updated prototype of Paratus Navigation. Some design choices in the
prototype were incentivized by by statistically proven, measured usability, others by qualitative findings
and opinions from both user groups. The evaluation methods applied in this thesis put the users in the
center, complement each other well, and give an extensive overall evaluation of Paratus Navigation. Future
studies within the field of usability are recommended to adopt a similar methodology. Findings from
this thesis can be used by stakeholders within emergency medical services and the private sector for
direct implementation into the existent system or as a preliminary study for a larger study of profitability.},
 author    = {Atterling, Erik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården},
 year     = {2020},
}