Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringsledning inom en svensk myndighet - En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete

Hedhav, Charlie LU (2020) MIOM05 20182
Production Management
Abstract
Title
Change Management within a Swedish Authority – A qualitative study of Arbetsförmedlingen’s ongoing change journey
Authors
Charlie Hedhav
Supervisor LTH
Carl-Johan Asplund
Background
In 2014, the Employment Service, Arbetsförmedlingen, started a change journey. The organization had struggled with a bad public reputation and the employees experienced micromanagement. With the new change project, they wanted to change this by introducing self-management, developing a value platform and changing the internal structure among other things.
Purpose
The purpose of this thesis is to:
- Describe and analyze the implementation of a change project using previous research in change management.
- Analyze the implementation of... (More)
Title
Change Management within a Swedish Authority – A qualitative study of Arbetsförmedlingen’s ongoing change journey
Authors
Charlie Hedhav
Supervisor LTH
Carl-Johan Asplund
Background
In 2014, the Employment Service, Arbetsförmedlingen, started a change journey. The organization had struggled with a bad public reputation and the employees experienced micromanagement. With the new change project, they wanted to change this by introducing self-management, developing a value platform and changing the internal structure among other things.
Purpose
The purpose of this thesis is to:
- Describe and analyze the implementation of a change project using previous research in change management.
- Analyze the implementation of self-management since it’s a central part of this change journey. And also analyze the value platform since it possible that it has greatly effected the self-managed employees. How has this both changes effected the goals of the change journey and the goal of Arbetsförmedlingen.
- Based of the two purposes above give recommendations to future changes within organizations and develop a change framework.
Methodology
The study is based on the three steps. An extensive literature review which mapped the previous research in change management, self-management and value platform. A review of internal documents and previously done quantitative and qualitive studies of the change project. In addition to this a small number of qualitative interviews with employees at Arbetsförmedlingen was conducted.
Conclusion
Arbetsförmedlingen succeeded with some of the steps in Kotter’s 8-step-modell. They minimized the internal resistance by creating a feeling of urgency and by having an engaged board. The change project is well known within the organization and most of the employees have a positive attitude, but they find it hard to see any concrete changes and they are missing some important guideline. The problem was mainly that the goal was to big and not well defined. The appropriated structures were not in place which made it hard for the employees to take on their new responsibilities.
Keywords
Change Management, Self-management, Core Value, Value Platform, Public Sector (Less)
Abstract (Swedish)
Titel
Förändringsledning inom en svensk myndighet - En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete
Författare
Charlie Hedhav
Handledare LTH
Carl-Johan Asplund
Bakgrund
Arbetsförmedlingen inledde 2014 ett förändringsarbete. Organisationen hade länge kämpat med låga förtroendesiffror från allmänheten och de anställda upplevde sig vara detaljstyrda. Med det nya förändringsprojektet ville de ändra detta genom att bland annat introducera självledarskap, utveckla en gemensam värdegrund och förändra den interna strukturen.
Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att:
- Beskriva och utvärdera implementeringen av ett förändringsprojekt (benämnd Förnyelseresan) med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat... (More)
Titel
Förändringsledning inom en svensk myndighet - En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete
Författare
Charlie Hedhav
Handledare LTH
Carl-Johan Asplund
Bakgrund
Arbetsförmedlingen inledde 2014 ett förändringsarbete. Organisationen hade länge kämpat med låga förtroendesiffror från allmänheten och de anställda upplevde sig vara detaljstyrda. Med det nya förändringsprojektet ville de ändra detta genom att bland annat introducera självledarskap, utveckla en gemensam värdegrund och förändra den interna strukturen.
Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att:
- Beskriva och utvärdera implementeringen av ett förändringsprojekt (benämnd Förnyelseresan) med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på tidigare forskning inom förändringsledning.
- Utreda implementeringen av självledarskapet då det är ett centralt moment i Förnyelseresan, samt utvärdera visionen och värdegrunden då de kan haft en avgörande effekt på arbetsmiljön och därmed värderingarna hos de självledande medarbetarna och ledningen. Hur har de hjälpt Arbetsförmedlingen att närma sig Förnyelseresans mål och myndighetens syfte.
- Med stöd i ovanstående två huvudsyften ge rekommendationer till såväl framtida förändringsarbeten samt utveckla ett teoretiskt ramverk.
Metodik
Studien bygger på tre steg. En omfattande litteraturstudie som kartlade den tidigare forskningen inom förändringsledning, självledarskap och värdegrundsarbete. En granskning av interna dokument och tidigare genomförda kvantitativa och kvalitativa studier av Förnyelseresan. Samt en kvalitativ studie baserat på ett fåtal intervjuer med medarbetare inom Arbetsförmedlingen.
Slutsats
Arbetsförmedlingen har lyckats med några av stegen i Kotters 8-stegs-modell. De minimerade det inre motståndet genom att skapa en känsla av allvar och att ha en engagerad styrelse. De flesta medarbetarna känner till Förnyelseresan och ställer sig positiva till projektet. Det är dock färre personer som upplever någon verklig förändring och många upplever en avsaknad av riktlinjer. Problemet var huvudsakligen att målen var för breda och inte väldefinierade. De nödvändiga strukturerna och riktlinjerna var inte på plats, vilket gjorde det svårt för de anställda att ta till sig av det nya ansvaret.
Nyckelord
Change Management, Self-management, självledarskap, Core Value, Värdegrund, Offentlig verksamhet, Arbetsförmedlingen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedhav, Charlie LU
supervisor
organization
alternative title
Change Management within a Swedish Authority – A qualitative study of Arbetsförmedlingen’s ongoing change journey
course
MIOM05 20182
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Change Management, Self-management, Självledarskap, Core Value, Värdegrund, Offentlig verksamhet, Arbetsförmedlingen
report number
20/5643
language
Swedish
id
9008784
date added to LUP
2021-06-15 23:22:08
date last changed
2021-06-15 23:22:08
@misc{9008784,
 abstract   = {{Title 
Change Management within a Swedish Authority – A qualitative study of Arbetsförmedlingen’s ongoing change journey 
Authors 
Charlie Hedhav 
Supervisor LTH
Carl-Johan Asplund
Background 
In 2014, the Employment Service, Arbetsförmedlingen, started a change journey. The organization had struggled with a bad public reputation and the employees experienced micromanagement. With the new change project, they wanted to change this by introducing self-management, developing a value platform and changing the internal structure among other things. 
Purpose
The purpose of this thesis is to: 
- Describe and analyze the implementation of a change project using previous research in change management.
- Analyze the implementation of self-management since it’s a central part of this change journey. And also analyze the value platform since it possible that it has greatly effected the self-managed employees. How has this both changes effected the goals of the change journey and the goal of Arbetsförmedlingen. 
- Based of the two purposes above give recommendations to future changes within organizations and develop a change framework. 
Methodology
The study is based on the three steps. An extensive literature review which mapped the previous research in change management, self-management and value platform. A review of internal documents and previously done quantitative and qualitive studies of the change project. In addition to this a small number of qualitative interviews with employees at Arbetsförmedlingen was conducted. 
Conclusion 
Arbetsförmedlingen succeeded with some of the steps in Kotter’s 8-step-modell. They minimized the internal resistance by creating a feeling of urgency and by having an engaged board. The change project is well known within the organization and most of the employees have a positive attitude, but they find it hard to see any concrete changes and they are missing some important guideline. The problem was mainly that the goal was to big and not well defined. The appropriated structures were not in place which made it hard for the employees to take on their new responsibilities. 
Keywords 
Change Management, Self-management, Core Value, Value Platform, Public Sector}},
 author    = {{Hedhav, Charlie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förändringsledning inom en svensk myndighet - En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete}},
 year     = {{2020}},
}