Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnperspektivet - en studie av hur rättsordningen garanterar att unga brottsoffer får upprättelse

Klintberg, Fredrik LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barn har ett särskilt skyddsvärde och när de utsätts för brottsliga gärningar har de, precis som vuxna, ett behov av upprättelse men också en rätt att få uppleva att rättvisa skipas för att få ett avslut på brottsupplevelsen. I Sverige tillmäts den rättsliga hanteringen av unga brottsoffer stor betydelse för utgången i målet och det ställs således höga krav på att barnets särskilda behov tas i beaktning av rättsordningen. Barnets bästa finns inte uttryckt i lagtext gällande brottmål med barn som brottsoffer, man finner istället barnperspektivet i handläggningen. Detta innefattar bland annat särskild varsamhet vid förhör med barn under 18 år, inte fler förhör än nödvändigt, samt att förundersökningen ska genomföras skyndsamt. Barnets... (More)
Barn har ett särskilt skyddsvärde och när de utsätts för brottsliga gärningar har de, precis som vuxna, ett behov av upprättelse men också en rätt att få uppleva att rättvisa skipas för att få ett avslut på brottsupplevelsen. I Sverige tillmäts den rättsliga hanteringen av unga brottsoffer stor betydelse för utgången i målet och det ställs således höga krav på att barnets särskilda behov tas i beaktning av rättsordningen. Barnets bästa finns inte uttryckt i lagtext gällande brottmål med barn som brottsoffer, man finner istället barnperspektivet i handläggningen. Detta innefattar bland annat särskild varsamhet vid förhör med barn under 18 år, inte fler förhör än nödvändigt, samt att förundersökningen ska genomföras skyndsamt. Barnets särskilda skyddsvärde i den rättsliga hanteringen kan anses begränsa barnets möjlighet till upprättelse. Det talas om ett så kallat bevishandikapp.

Det finns en föreställning om att upprättelse är en aspekt av straffrättsligt klander, men ett behov av upprättelse ger inte brottsoffret en rätt att få gärningspersonen straffad. Trots att straffet kan ha betydelse för brottsoffrets upprättelse så poängterar lagstiftaren att straffet ska bestämmas utifrån brottets beskaffenhet och i enlighet med proportionalitetsprincipen. Lagstiftaren har konstaterat att straffvärdet för en brottslig gärning som riktats mot ett barn bör vara högre än för motsvarande gärning mot vuxna. Likt en straffrättslig sanktion så markerar skadestånd att en viss gärning inte accepteras av samhället, och en allvarlig kränkning av ett barns integritet ska ge barnet rätt till ett högt belopp. Ersättning för kränkning fyller en symbolisk funktion som ”plåster på såren” men kan även ha en negativ effekt för brottsoffren genom att den förknippas med själva brottsupplevelsen, vilket gör att dess betydelse för barnets upprättelse kan ifrågasättas. (Less)
Abstract
Children have a specific need for protection and especially when subject to criminal acts. Similar to adults, children also have a need for redress and a right to experience that justice will be served in order to find a closure to the process associated with crime victimization. In Sweden, the legal treatment of young victims of crime is of great importance for criminal judgement and thus high demands are placed on the legal system to take into account the child's specific needs. The best interests of the child are not expressed in the legal text regarding criminal cases involving children as victims of crime, but instead the child's perspective is found in the proceedings. This includes special care when interrogating children under the... (More)
Children have a specific need for protection and especially when subject to criminal acts. Similar to adults, children also have a need for redress and a right to experience that justice will be served in order to find a closure to the process associated with crime victimization. In Sweden, the legal treatment of young victims of crime is of great importance for criminal judgement and thus high demands are placed on the legal system to take into account the child's specific needs. The best interests of the child are not expressed in the legal text regarding criminal cases involving children as victims of crime, but instead the child's perspective is found in the proceedings. This includes special care when interrogating children under the age of 18, no more hearings than necessary, and that the preliminary investigation must be carried out expeditiously. The child's specific need for protection from the proceedings may, however, limit the child's possibility of redress due to a “bevishandikapp” – a constraint of evidence.

There is a notion that redress is an aspect of criminal prosecution, but the need for redress does not give the victim the right to have the perpetrator punished. Although the penalty may have an impact on the victim's sense of redress, the legislator points out that the penalty should be determined in accordance with the nature of the offence and the principle of proportionality. The legislator has stressed that the penal value for a criminal offense directed against a child should be higher than that of the corresponding offense against adults. Similar to a criminal sanction, criminal injury compensation demonstrates that a certain act is not accepted by society, and a serious violation of a child's integrity should entitle the child to a high amount of monetary compensation. This compensation fulfills a symbolic function such as “patching the wounds” but can also have a negative impact on the victims by reminding them of the crime. One can therefore question how this serves the purpose of providing redress for the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klintberg, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, barn, brottsoffer, upprättelse, straff, kränkningsersättning
language
Swedish
id
9010008
date added to LUP
2020-09-18 11:49:25
date last changed
2020-09-18 11:49:25
@misc{9010008,
 abstract   = {{Children have a specific need for protection and especially when subject to criminal acts. Similar to adults, children also have a need for redress and a right to experience that justice will be served in order to find a closure to the process associated with crime victimization. In Sweden, the legal treatment of young victims of crime is of great importance for criminal judgement and thus high demands are placed on the legal system to take into account the child's specific needs. The best interests of the child are not expressed in the legal text regarding criminal cases involving children as victims of crime, but instead the child's perspective is found in the proceedings. This includes special care when interrogating children under the age of 18, no more hearings than necessary, and that the preliminary investigation must be carried out expeditiously. The child's specific need for protection from the proceedings may, however, limit the child's possibility of redress due to a “bevishandikapp” – a constraint of evidence.

There is a notion that redress is an aspect of criminal prosecution, but the need for redress does not give the victim the right to have the perpetrator punished. Although the penalty may have an impact on the victim's sense of redress, the legislator points out that the penalty should be determined in accordance with the nature of the offence and the principle of proportionality. The legislator has stressed that the penal value for a criminal offense directed against a child should be higher than that of the corresponding offense against adults. Similar to a criminal sanction, criminal injury compensation demonstrates that a certain act is not accepted by society, and a serious violation of a child's integrity should entitle the child to a high amount of monetary compensation. This compensation fulfills a symbolic function such as “patching the wounds” but can also have a negative impact on the victims by reminding them of the crime. One can therefore question how this serves the purpose of providing redress for the child.}},
 author    = {{Klintberg, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnperspektivet - en studie av hur rättsordningen garanterar att unga brottsoffer får upprättelse}},
 year     = {{2020}},
}