Advanced

Miljöhänsyn vid offentlig upphandling - En analys av reglernas förenlighet med dess ändamål

Olsson, Jacob LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Offentlig upphandling är ett verktyg som har stor påverkan på marknaden på grund av dess stora köpkraft. EU vill använda den offentliga upphandlingen för att kunna uppnå en grön offentlig upphandling. EU antog 2010 en strategi som kallas för Europa 2020-strategin. Med den strategin bestämde sig EU för att uppnå vissa klimatmål. Grön offentlig upphandling skulle hjälpa till att uppnå de målen. Som ett led av strategin infördes det ett nytt direktiv gällande offentlig upphandling, EU-direktivet 2014/24/EU, och en ny lag, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I det direktivet och den lagen utökades möjligheterna för en myndighet att beakta miljöhänsyn och att ställa miljökrav. Mot bakgrunden av de åtaganden och åtgärder som EU har gjort... (More)
Offentlig upphandling är ett verktyg som har stor påverkan på marknaden på grund av dess stora köpkraft. EU vill använda den offentliga upphandlingen för att kunna uppnå en grön offentlig upphandling. EU antog 2010 en strategi som kallas för Europa 2020-strategin. Med den strategin bestämde sig EU för att uppnå vissa klimatmål. Grön offentlig upphandling skulle hjälpa till att uppnå de målen. Som ett led av strategin infördes det ett nytt direktiv gällande offentlig upphandling, EU-direktivet 2014/24/EU, och en ny lag, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I det direktivet och den lagen utökades möjligheterna för en myndighet att beakta miljöhänsyn och att ställa miljökrav. Mot bakgrunden av de åtaganden och åtgärder som EU har gjort är uppsatsens syfte att granska ifall åtgärderna är förenliga med dess ändamål.

Framställningen har visat att det finns många möjligheter för en myndighet att beakta miljöhänsyn och ställa miljökrav. Dessa möjligheter begränsas däremot av de EU-rättsliga principerna som ligger bakom lagstiftningen. Uppsatsen kommer fram till slutsatsen att reglerna var förenliga med dess ändamål vid det tillfälle då reglerna trädde i kraft. Däremot har situationen ändrats sedan dess, förutsättningarna runt om i världen har ändrats och EU har stiftat nya miljömål. Det gör att reglerna inte längre kan ses som förenliga med dess ändamål. Möjligheterna att beakta miljöhänsyn behöver utökas för att reglerna ska kunna användas på ett sådant sätt att dess ändamål uppfylls. (Less)
Abstract
Public procurement is a tool that has a major impact on the market due to its large purchasing power. The EU wants to use this tool to achieve a green public procurement. In 2010, the EU adopted a strategy called the Europe 2020 strategy. With that strategy, the EU committed to pursue certain climate goals. Green public procurement would help achieve those goals. As part of the strategy, a new directive on public procurement was introduced, the EU Directive 2014/24 / EU, and a new Swedish law, Law (2016: 1145) on public procurement. That directive and that law expanded the scope for an government to regard environmental considerations and to set environmental requirements within the public procurement. In the light of the commitments and... (More)
Public procurement is a tool that has a major impact on the market due to its large purchasing power. The EU wants to use this tool to achieve a green public procurement. In 2010, the EU adopted a strategy called the Europe 2020 strategy. With that strategy, the EU committed to pursue certain climate goals. Green public procurement would help achieve those goals. As part of the strategy, a new directive on public procurement was introduced, the EU Directive 2014/24 / EU, and a new Swedish law, Law (2016: 1145) on public procurement. That directive and that law expanded the scope for an government to regard environmental considerations and to set environmental requirements within the public procurement. In the light of the commitments and measures that the EU has made, the purpose of the thesis is to assess whether the measures are compatible with its purpose.

The thesis has shown that there are many opportunities for an authority to consider environmental considerations and set environmental requirements. These possibilities, on the other hand, are limited by the EU legal principles underlying the legislation. The thesis concludes that the rules were compatible with its purpose at the time when the rules came into force. However, conditions around the world have changed since then and the EU has undertaken new environmental goals. This means that the rules can no longer be seen as compatible with its purpose. In order for the rules to be used in such a way that their purpose is met, the possibilities of regarding environmental considerations needs to be expanded. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jacob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljöhänsyn, LOU, miljökrav, ändamål, EU, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
9010859
date added to LUP
2020-09-19 21:54:21
date last changed
2020-09-19 21:54:21
@misc{9010859,
 abstract   = {Public procurement is a tool that has a major impact on the market due to its large purchasing power. The EU wants to use this tool to achieve a green public procurement. In 2010, the EU adopted a strategy called the Europe 2020 strategy. With that strategy, the EU committed to pursue certain climate goals. Green public procurement would help achieve those goals. As part of the strategy, a new directive on public procurement was introduced, the EU Directive 2014/24 / EU, and a new Swedish law, Law (2016: 1145) on public procurement. That directive and that law expanded the scope for an government to regard environmental considerations and to set environmental requirements within the public procurement. In the light of the commitments and measures that the EU has made, the purpose of the thesis is to assess whether the measures are compatible with its purpose.

The thesis has shown that there are many opportunities for an authority to consider environmental considerations and set environmental requirements. These possibilities, on the other hand, are limited by the EU legal principles underlying the legislation. The thesis concludes that the rules were compatible with its purpose at the time when the rules came into force. However, conditions around the world have changed since then and the EU has undertaken new environmental goals. This means that the rules can no longer be seen as compatible with its purpose. In order for the rules to be used in such a way that their purpose is met, the possibilities of regarding environmental considerations needs to be expanded.},
 author    = {Olsson, Jacob},
 keyword   = {Miljöhänsyn,LOU,miljökrav,ändamål,EU,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöhänsyn vid offentlig upphandling - En analys av reglernas förenlighet med dess ändamål},
 year     = {2020},
}