Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur framhåller företag traditioner?

Jasim al Koufaishi, Sandra LU and Söderlund, Jenny LU (2020) FEKH29 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte.

Seminariedatum: 2020-06-03

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund

Handledare: Oskar Christensson

Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden.

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsstrategi använts för insamling och analys av... (More)
Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte.

Seminariedatum: 2020-06-03

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund

Handledare: Oskar Christensson

Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden.

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsstrategi använts för insamling och analys av data. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv och det vetenskapliga förhållningssättet utgår från ett hermeneutistiskt och fenomenologiskt perspektiv. Empiri har inhämtats i form av dokumentstudier och analysen är strukturerad utifrån en teoristyrd tematisk analysmetod.

Teoretiska perspektiv: Teorin utgår från McCrackens teori Movement of meaning model, Solomon, Bamossy & Askegaards om konsumentbeteende och Baumans teori om konsumism, där McCrackens modell utgör analysverktyget med övriga teorier som komplement.

Empiri: Det empiriska materialet består av dokumentstudier och innehållsanalyser av sex företags reklamkampanjer, där samtliga har använt traditioner och ritualer i sin marknadsföring på något sätt. Det empiriska materialet är uppdelat i två teman; tid och typiskt svenskt, där de traditioner och ritualer som företagen anspelar på har en koppling till respektive teman. Det empiriska materialet har insamlats för att sedan analysera hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden.

Resultat: Utifrån studien kan det konstateras att företag anspelar på känslor hos konsumenten som kopplar traditionen eller ritualen till varumärket. Vidare har även dessa känslorna någon form av positiv anknytning till fenomenet som företagen anspelar på. Det fenomen som företag använder vid denna typen av marknadsföring, har någon form av grund i samhället för att uppnå igenkänning hos konsumenten och på så sätt påverka konsumentbeteendet. Det kan således, efter utförandet av denna kvalitativa studie, konstateras att användning av traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte kan vara gynnsamt, förutsatt att det används på rätt sätt. (Less)
Abstract
Title: How does companies present traditions? A qualitative study of how companies use and create traditions and rituals for marketing purposes.

Seminar date: 2020-06-03

Course: FEKH29, Degree Project in Marketing Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC)

Authors: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund

Advisor: Oskar Christensson

Kew words: Marketing, traditions, rituals, consumption, cultural meaning

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate and understand how companies links phenomenons to its brand, and whether the companies’ use and creation of traditions and rituals influence consumer behavior.

Methodology: Based on a hermeneutic and phenomenological... (More)
Title: How does companies present traditions? A qualitative study of how companies use and create traditions and rituals for marketing purposes.

Seminar date: 2020-06-03

Course: FEKH29, Degree Project in Marketing Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC)

Authors: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund

Advisor: Oskar Christensson

Kew words: Marketing, traditions, rituals, consumption, cultural meaning

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate and understand how companies links phenomenons to its brand, and whether the companies’ use and creation of traditions and rituals influence consumer behavior.

Methodology: Based on a hermeneutic and phenomenological perspective, a qualitative thesis has been conducted. The research approach is abductive, and the empirical material has been obtained by document studies. The analysis is structured on the basis of a theory-driven thematic analysis method.

Theoretical perspectives: The theory is based on three theories; McCracken’s theory Movement of meaning model, Solomon, Bamossy & Askegaards theory about consumer behavior and Bauman’s theory of consumerism. McCracken’s Movement of meaning model has been used as the main framework for the analysis. Further, Bauman and Solomon’s theories has been used to support the main theory.


Empirical foundation: The empirical material consists of document studies and content analysis of six companies’ advertising campaigns, where all companies have used traditions and rituals in their marketing in some way. The empirical material is divided into two themes: time and typically Swedish, where the traditions and rituals refer to have a connection to these themes. These materials have, furthermore, been collected to analyze how companies link phenomenons to its brand, and whether the companies’ use and creation of traditions and rituals influence consumer behavior.

Conclusions: Based on the study, it can be found that companies allude to the sentiments and emotions of the consumer, who associate the tradition or ritual with the brand. Furthermore, these sentiments and emotions also have some form of positive association with the phenomenon that the companies are implying. The phenomenon, that companies use in this type of marketing has some form of foundation in society, in order to gain recognition from the consumer and thus influence consumer behavior. Thus, after conducting this qualitative study, it can be concluded that the use of traditions and rituals for marketing purposes can be beneficial, provided it is used properly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jasim al Koufaishi, Sandra LU and Söderlund, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte
course
FEKH29 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening
language
Swedish
id
9020729
date added to LUP
2020-07-08 10:52:37
date last changed
2020-07-08 10:52:37
@misc{9020729,
 abstract   = {{Title: How does companies present traditions? A qualitative study of how companies use and create traditions and rituals for marketing purposes. 

Seminar date: 2020-06-03

Course: FEKH29, Degree Project in Marketing Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC)

Authors: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund

Advisor: Oskar Christensson

Kew words: Marketing, traditions, rituals, consumption, cultural meaning 

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate and understand how companies links phenomenons to its brand, and whether the companies’ use and creation of traditions and rituals influence consumer behavior. 

Methodology: Based on a hermeneutic and phenomenological perspective, a qualitative thesis has been conducted. The research approach is abductive, and the empirical material has been obtained by document studies. The analysis is structured on the basis of a theory-driven thematic analysis method. 

Theoretical perspectives: The theory is based on three theories; McCracken’s theory Movement of meaning model, Solomon, Bamossy & Askegaards theory about consumer behavior and Bauman’s theory of consumerism. McCracken’s Movement of meaning model has been used as the main framework for the analysis. Further, Bauman and Solomon’s theories has been used to support the main theory. 


Empirical foundation: The empirical material consists of document studies and content analysis of six companies’ advertising campaigns, where all companies have used traditions and rituals in their marketing in some way. The empirical material is divided into two themes: time and typically Swedish, where the traditions and rituals refer to have a connection to these themes. These materials have, furthermore, been collected to analyze how companies link phenomenons to its brand, and whether the companies’ use and creation of traditions and rituals influence consumer behavior. 

Conclusions: Based on the study, it can be found that companies allude to the sentiments and emotions of the consumer, who associate the tradition or ritual with the brand. Furthermore, these sentiments and emotions also have some form of positive association with the phenomenon that the companies are implying. The phenomenon, that companies use in this type of marketing has some form of foundation in society, in order to gain recognition from the consumer and thus influence consumer behavior. Thus, after conducting this qualitative study, it can be concluded that the use of traditions and rituals for marketing purposes can be beneficial, provided it is used properly.}},
 author    = {{Jasim al Koufaishi, Sandra and Söderlund, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur framhåller företag traditioner?}},
 year     = {{2020}},
}