Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

Carlsson, Jimmy LU ; Sköld, Isabella LU and Källmark, Frida LU (2020) FEKH69 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt
aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS
Seminariedatum: 3 juni 2020
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld
Handledare: Johan Dergård
Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet
Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av
redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska
företag.
Metod: För att uppnå uppsatsens formulerade syfte har fallstudier av sju stora företag... (More)
Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt
aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS
Seminariedatum: 3 juni 2020
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld
Handledare: Johan Dergård
Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet
Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av
redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska
företag.
Metod: För att uppnå uppsatsens formulerade syfte har fallstudier av sju stora företag som är
internationellt aktiva genomförts. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer och de
erhållna svaren har sedan kategoriserats utifrån möjliga motiv till val av redovisningsregelverk.
Teoretiska perspektiv: Denna uppsats insamlade empiri har analyserats utifrån en teoretisk
referensram bestående av agentteori, kostnadsnyttoteori (CBA), institutionell teori,
legitimitetsteori samt intressentteori.
Empiri: Empirin består av en återgivning av de erhållna svaren i intervjuer som gjorts med de sju
studerade företagen.
Resultat: I studien framgår det att inget av fallföretagen har upplevt att valet av K3 har haft
någon betydelse för företagets legitimitet eller internationella relationer. Vidare betraktas K3 av
samtliga företag som ett naturligt val eftersom alternativet IFRS förknippas med olika indirekta
och direkta kostnader. Slutsatsen av studien är att företag uppger olika motiv bakom deras val av
redovisningsregelverk, men att det huvudsakliga syftet i grunden alltid är att generera nytta i
någon form till bolagets ägare. (Less)
Abstract
Title: Choosing framework: A qualitative study on why companies operating internationally
choose the domestic accounting framework K3 in favour of IFRS (K4)
Seminar date: June 3rd, 2020
Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or (ECTS-cr).
Authors: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld
Advisor: Johan Dergård
Key words: Accounting choice, IFRS, K3, Decision motives, International activity
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse what motivates the choice of the
accounting regulation system K3 instead of IFRS (K4) in large Swedish companies acting
globally.
Methodology: In order to achieve the purpose of... (More)
Title: Choosing framework: A qualitative study on why companies operating internationally
choose the domestic accounting framework K3 in favour of IFRS (K4)
Seminar date: June 3rd, 2020
Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or (ECTS-cr).
Authors: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld
Advisor: Johan Dergård
Key words: Accounting choice, IFRS, K3, Decision motives, International activity
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse what motivates the choice of the
accounting regulation system K3 instead of IFRS (K4) in large Swedish companies acting
globally.
Methodology: In order to achieve the purpose of this study, case studies of seven large
companies acting globally have been conducted. This was done through semi-structured
interviews and the answers received were then categorised on basis of possible motives lying
behind the choice of accounting regulation system.
Theoretical perspectives: Collected empirical data in this essay has been analysed on the basis
of a theoretical frame of reference, consisting of agency theory, cost benefit analysis (CBA),
institutional theory, stakeholder theory, legitimacy theory.
Empirical foundation: The empirical data consist of the answers received in interviews with the
seven studied companies.
Conclusions: The study shows that none of the studied companies felt that the choice of K3 has
had any significance for the company's legitimacy or international relations. Furthermore, K3 is
considered by all companies to be a natural choice as the IFRS option is associated with various
indirect and direct costs. The conclusion of the study is that companies state different motives
behind their choice of accounting standard, but that the main purpose is always to generate
benefit in some form to the company's owner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Jimmy LU ; Sköld, Isabella LU and Källmark, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Choosing framework: A qualitative study on why companies operating internationally choose the domestic accounting framework K3 in favour of IFRS (K4)
course
FEKH69 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Accounting choice, IFRS, K3, Decision motives, International activity, Redovisningsval, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet
language
Swedish
id
9022188
date added to LUP
2020-07-10 11:56:14
date last changed
2020-07-10 11:56:14
@misc{9022188,
 abstract   = {{Title: Choosing framework: A qualitative study on why companies operating internationally
choose the domestic accounting framework K3 in favour of IFRS (K4)
Seminar date: June 3rd, 2020
Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate
level, 15 University Credits Points (UPC) or (ECTS-cr).
Authors: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld
Advisor: Johan Dergård
Key words: Accounting choice, IFRS, K3, Decision motives, International activity
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse what motivates the choice of the
accounting regulation system K3 instead of IFRS (K4) in large Swedish companies acting
globally.
Methodology: In order to achieve the purpose of this study, case studies of seven large
companies acting globally have been conducted. This was done through semi-structured
interviews and the answers received were then categorised on basis of possible motives lying
behind the choice of accounting regulation system.
Theoretical perspectives: Collected empirical data in this essay has been analysed on the basis
of a theoretical frame of reference, consisting of agency theory, cost benefit analysis (CBA),
institutional theory, stakeholder theory, legitimacy theory.
Empirical foundation: The empirical data consist of the answers received in interviews with the
seven studied companies.
Conclusions: The study shows that none of the studied companies felt that the choice of K3 has
had any significance for the company's legitimacy or international relations. Furthermore, K3 is
considered by all companies to be a natural choice as the IFRS option is associated with various
indirect and direct costs. The conclusion of the study is that companies state different motives
behind their choice of accounting standard, but that the main purpose is always to generate
benefit in some form to the company's owner.}},
 author    = {{Carlsson, Jimmy and Sköld, Isabella and Källmark, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS}},
 year     = {{2020}},
}