Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen

Henfeld, Hugo LU and Johansson, Tobias LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika
demografiska faktorer. På grund av undersökningens tvärsnittsdesign kunde inga kausala samband fastställas. En digital enkät skickades ut via programmet Google Formulär till 169 kontorsanställda vid en affärsenhet på ett svenskt energiföretag, varav 91 personer deltog.
Resultatet från denna studie visade att majoriteten av deltagarna rapporterade höga nivåer av psykologisk trygghet och att ungefär två tredjedelar av deltagarna upplevde högt affektivt engagemang.... (More)
Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika
demografiska faktorer. På grund av undersökningens tvärsnittsdesign kunde inga kausala samband fastställas. En digital enkät skickades ut via programmet Google Formulär till 169 kontorsanställda vid en affärsenhet på ett svenskt energiföretag, varav 91 personer deltog.
Resultatet från denna studie visade att majoriteten av deltagarna rapporterade höga nivåer av psykologisk trygghet och att ungefär två tredjedelar av deltagarna upplevde högt affektivt engagemang. Resultatet visade även på en svag positiv korrelation mellan psykologisk trygghet och affektivt engagemang bland kontorsanställda. Det påvisades att ålder
korrelerade svagt positivt med psykologisk trygghet och hade en måttlig positiv korrelation gentemot affektivt engagemang. Vidare visade datan att arbetsrollen chefer rapporterade högre nivåer av affektivt engagemang jämfört med medarbetare. Slutligen identifierades en signifikant skillnad i psykologisk trygghet utifrån hur länge deltagarna hade arbetat i samma
roll, samt en skillnad i affektivt engagemang i förhållande till total anställningstid som närmade sig signifikans. Fynden bekräftar i mångt och mycket tidigare forskning. Möjliga förklaringar diskuterades kring samvariationen mellan engagemang, ålder och deltagarnas arbetsroller. Däremot utkristalliserades inga möjliga förklaringar till varför psykologisk trygghet samvarierade med variabeln tid i nuvarande roll. Det rekommenderades att framtida forskning utforskar dem kausala sambanden för att förstå samvariationerna bättre. (Less)
Abstract
This study intended to examine the prevalence of psychological safety and affective commitment among white-collar workers who work in teams. Furthermore, the study intended to explore if the variables correlated with each other and in relation to demographic variables. Due to the cross-sectional design of the study, no causal relationships could be determined. A digital survey was sent out through Google Forms to 169 white-collar workers at a business unit at a Swedish energy company, of which 91 employees participated. The results showed that the majority of the participants reported high levels of psychological safety and that approximately two thirds experienced high levels of affective commitment.
The results also showed a weak... (More)
This study intended to examine the prevalence of psychological safety and affective commitment among white-collar workers who work in teams. Furthermore, the study intended to explore if the variables correlated with each other and in relation to demographic variables. Due to the cross-sectional design of the study, no causal relationships could be determined. A digital survey was sent out through Google Forms to 169 white-collar workers at a business unit at a Swedish energy company, of which 91 employees participated. The results showed that the majority of the participants reported high levels of psychological safety and that approximately two thirds experienced high levels of affective commitment.
The results also showed a weak positive correlation between psychological safety and affective commitment. Age had a weak positive correlation with psychological safety and a moderate positive correlation with affective commitment. Furthermore, managers reported higher levels of affective commitment compared to non-managerial employees. Finally, the
study identified a significant difference in psychological safety in relation to participants’time in their current position, as well as a difference in affective commitment in relation to total time of employment that approached significance. The findings largely confirm previous
research. Possible explanations were discussed regarding the correlation between commitment, age and the participants’ work roles. However, no possible explanations emerged regarding why psychological safety correlated with the participants’ time in their current positions. It was recommended that future research explore the causal relationships to understand the correlations better. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henfeld, Hugo LU and Johansson, Tobias LU
supervisor
organization
alternative title
The Association Between Psychological Safety and Affective Organizational Commitment
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
affective commitment, Affective Commitment Scale, Edmondson Team Psychological Safety Survey, organizational commitment, psychological safety, Sweden, white-collar workers affektivt engagemang, organisatoriskt engagemang, psykologisk trygghet, kontorsanställda, Sverige
language
Swedish
id
9037817
date added to LUP
2021-01-25 09:22:33
date last changed
2021-01-25 09:22:33
@misc{9037817,
 abstract   = {{This study intended to examine the prevalence of psychological safety and affective commitment among white-collar workers who work in teams. Furthermore, the study intended to explore if the variables correlated with each other and in relation to demographic variables. Due to the cross-sectional design of the study, no causal relationships could be determined. A digital survey was sent out through Google Forms to 169 white-collar workers at a business unit at a Swedish energy company, of which 91 employees participated. The results showed that the majority of the participants reported high levels of psychological safety and that approximately two thirds experienced high levels of affective commitment.
The results also showed a weak positive correlation between psychological safety and affective commitment. Age had a weak positive correlation with psychological safety and a moderate positive correlation with affective commitment. Furthermore, managers reported higher levels of affective commitment compared to non-managerial employees. Finally, the
study identified a significant difference in psychological safety in relation to participants’time in their current position, as well as a difference in affective commitment in relation to total time of employment that approached significance. The findings largely confirm previous
research. Possible explanations were discussed regarding the correlation between commitment, age and the participants’ work roles. However, no possible explanations emerged regarding why psychological safety correlated with the participants’ time in their current positions. It was recommended that future research explore the causal relationships to understand the correlations better.}},
 author    = {{Henfeld, Hugo and Johansson, Tobias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen}},
 year     = {{2021}},
}