Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

Villemoes, Frida LU (2021) MVEM30 20202
Studies in Environmental Science
Abstract
To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. The study is based on a case study of Lund municipality, carried out as an analysis of the master plan of Lund municipality, and interviews with six municipal officers. The results show that one third of the goals set in the comprehensive plan concern reduced greenhouse gas emissions (3 out of 9), slightly more than a quarter of the strategies (13 out of 51), and slightly more than a fifth of the... (More)
To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. The study is based on a case study of Lund municipality, carried out as an analysis of the master plan of Lund municipality, and interviews with six municipal officers. The results show that one third of the goals set in the comprehensive plan concern reduced greenhouse gas emissions (3 out of 9), slightly more than a quarter of the strategies (13 out of 51), and slightly more than a fifth of the standpoints (59 out of 278). Furthermore, the interviews show that the goals set in the comprehensive plan work as pointers for further planning, and an independent environmental impact statement was made of the plan. Quite contrary to this, the plan also includes formulations about accessibility for cars in the plan, as well as a preservation of road reserves, several expansion areas, and plans for expansion in smaller villages and rural parts of the municipality, where more housing tends to lead to more transportation by car. All of these were political add-ons to the plan, concluding that to further prioritize reduced greenhouse gases in master plans, a political ambition to do so is needed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
För att minska våra växthusgasutsläpp, och nå Parisavtalets utsläppsmål, spelar fysisk planering en viktig roll. En del av fysisk planering är översiktsplaner, övergripande planer som kommuner skapar för att planera mark-och vattenanvändningen i kommunen under en längre tid. De är inte lagligt bindande, och inte lika detaljerade som detaljplaner. Men hur påverkar översiktsplaner det lokala klimatarbetet? Och hur kan de bidra till arbetet med att minska våra växthusgasutsläpp? I denna studie har översiktsplanering och dess roll i klimatarbetet undersökts, genom en fallstudie av Lunds kommuns översiktsplan, där översiktsplaneringen granskats ur ett klimatperspektiv. Lunds kommun är Sveriges 12:e största kommun till befolkning sett, och har... (More)
För att minska våra växthusgasutsläpp, och nå Parisavtalets utsläppsmål, spelar fysisk planering en viktig roll. En del av fysisk planering är översiktsplaner, övergripande planer som kommuner skapar för att planera mark-och vattenanvändningen i kommunen under en längre tid. De är inte lagligt bindande, och inte lika detaljerade som detaljplaner. Men hur påverkar översiktsplaner det lokala klimatarbetet? Och hur kan de bidra till arbetet med att minska våra växthusgasutsläpp? I denna studie har översiktsplanering och dess roll i klimatarbetet undersökts, genom en fallstudie av Lunds kommuns översiktsplan, där översiktsplaneringen granskats ur ett klimatperspektiv. Lunds kommun är Sveriges 12:e största kommun till befolkning sett, och har rankats högt i olika hållbarhetsgranskningar. Fallstudien visar att en tredjedel av målen i Lunds kommuns översiktsplan berör minskade växthusgasutsläpp (3 av 9), vilket inkluderar ett mål om minskade växthusgasutsläpp, ett om förtätning och ett om att all trafikökning ska ske med cykel, gång eller kollektivtrafik. Dessa mål kan användas för att ge riktning i vidare planering. Studien visar även att något mer än en fjärdedel av översiktsplanens strategier (13 av 51), och en dryg femtedel av planens ställningstaganden (59 av 278), berör minskade växthusgasutsläpp. En stor andel av strategierna och ställningstagandena berör hållbara transporter, vilket pekar på ett transportfokus i planen, jämfört med färre som berör hållbar energi. Det har gjorts en miljökonsekvensbeskrivning av planen som inte antagits politiskt, utan är en oberoende granskning av planen och med avseende på dess miljöpåverkan, någonting som även talar till planens fördel när det gäller hänsyn till klimataspekter. Dessa är alltså de aspekter av Lunds kommuns översiktsplan som är positiva ur ett klimatperspektiv. Men det finns även delar som är negativa. Till exempel finns det i planen skrivningar om att bilens framkomlighet ska vara god, och ett antal vägreservat finns utpekade i planen. Det finns även ett stort antal utbyggnadsområden utpekade i planen, och skrivningar om ökad bebyggelse i kommunens mer glesbebyggda östra delar, där mer bebyggelse tenderar att leda till ett ökat bilåkande. Samtliga av dessa negativa aspekter tillkom sent i processen efter politiska beslut i byggnadsnämnden. Denna studie visar alltså att en översiktsplan kan bidra till att minska växthusgasutsläpp genom att sätta mål, strategier och ställningstaganden relaterade till detta, som kan användas i vidare planering. Detta inom viktiga områden för klimatet, som transport, energi och bebyggelseplanering. Men studien pekar även på att politiken spelar en stor roll när det gäller översiktsplanering och klimat, och kan ha stor påverkan på översiktsplanen. För att Lunds kommuns översiktsplan på ett bättre sätt skulle prioritera klimataspekter, skulle en tydligare politisk ambition att göra detta behövas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Villemoes, Frida LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Master plan, Greenhouse gas emissions
language
Swedish
id
9038091
date added to LUP
2021-02-01 12:17:00
date last changed
2021-02-01 12:17:00
@misc{9038091,
 abstract   = {{To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. The study is based on a case study of Lund municipality, carried out as an analysis of the master plan of Lund municipality, and interviews with six municipal officers. The results show that one third of the goals set in the comprehensive plan concern reduced greenhouse gas emissions (3 out of 9), slightly more than a quarter of the strategies (13 out of 51), and slightly more than a fifth of the standpoints (59 out of 278). Furthermore, the interviews show that the goals set in the comprehensive plan work as pointers for further planning, and an independent environmental impact statement was made of the plan. Quite contrary to this, the plan also includes formulations about accessibility for cars in the plan, as well as a preservation of road reserves, several expansion areas, and plans for expansion in smaller villages and rural parts of the municipality, where more housing tends to lead to more transportation by car. All of these were political add-ons to the plan, concluding that to further prioritize reduced greenhouse gases in master plans, a political ambition to do so is needed.}},
 author    = {{Villemoes, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan}},
 year     = {{2021}},
}