Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ÄR SLÄKTEN ALLTID VÄRST?

Ingmarsdotter, Evelina LU ; Kvillerud, Henning and Ring, Adam (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Titel: Är släkten alltid värst?
Seminariedatum: 2021-01-15
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam
Handledare: Anderson, Göran
Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. Därtill ämnar studien att undersöka ifall avkastningen bland de svenska familjebolagen skiljer sig beroende på familjens ägarandel samt om avkastningen hos svenska familjebolag skiljer sig som en... (More)
SAMMANFATTNING
Titel: Är släkten alltid värst?
Seminariedatum: 2021-01-15
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam
Handledare: Anderson, Göran
Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. Därtill ämnar studien att undersöka ifall avkastningen bland de svenska familjebolagen skiljer sig beroende på familjens ägarandel samt om avkastningen hos svenska familjebolag skiljer sig som en följd av finanskrisen.
Metod: Metoden grundar sig i en kvantitativ studie som genomför hypotesprövningar genom 21 olika regressioner, vilka mäter familjebolagens överavkastning utifrån olika portföljviktningar.
Teoretiska perspektiv: Studien bygger på tidigare forskning som behandlar familjebolagens prestationer såväl överlag som i anknytning till en finansiell kris. Därtill används Fama-French-Carharts fyrfaktormodell och Jensens alfa för att avgöra om det råder en riskjusterad överavkastning.
Empiri: Studien undersöker samtliga publika bolag noterade på den svenska börsen för tidsperioden 2002-01-01 till 2019-12-31. Datan för dessa bolag inhämtas från Thomson Reuters EIKON. Därtill använder sig studien av Modular Finance för insamling av ägardata.
Resultat: Studien konkluderar att en investering i ett familjeägt bolag genererar en riskjusterad överavkastning. Därtill konstaterar studien att denna överavkastning skiljer sig till följd av finanskrisen. Slutligen påvisar studien att avkastningen skiljer sig beroende på ägarandel. (Less)
Popular Abstract
ABSTRACT
Title: Are the relatives always the worst?
Seminar date: 2021-01-15
Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits
Authors: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam
Advisor: Anderson, Göran
Key words: Family businesses, Fama-French-Carhart’s four-factor model, Jensen’s alpha, Efficient Market Hypothesis, Financial crisis.
Purpose: The purpose of the study is to investigate whether there is a significant relationship between an investment in Swedish family businesses and a risk-adjusted excess return compared to the market index. In addition, the study intends to investigate whether the return among Swedish family businesses differs depending on the family's... (More)
ABSTRACT
Title: Are the relatives always the worst?
Seminar date: 2021-01-15
Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits
Authors: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam
Advisor: Anderson, Göran
Key words: Family businesses, Fama-French-Carhart’s four-factor model, Jensen’s alpha, Efficient Market Hypothesis, Financial crisis.
Purpose: The purpose of the study is to investigate whether there is a significant relationship between an investment in Swedish family businesses and a risk-adjusted excess return compared to the market index. In addition, the study intends to investigate whether the return among Swedish family businesses differs depending on the family's ownership share and whether the return of Swedish family businesses differs as a result of the financial crisis.
Methodology: The method is based on a quantitative study that conducts hypothesis tests through 21 different regressions, which measure the family businesses' excess return based on different portfolio weighting methods.
Theoretical perspectives: The study is based on previous research that deals with family businesses' performance both overall and in connection with the financial crisis. In addition, Fama-French-Carhart's four-factor model and Jensen's alpha are used to determine whether there is a risk-adjusted excess return.
Empirical foundation: The study examines all public companies listed on the Swedish stock exchange for the period 2002-01-01 to 2019-12-31. The data for these companies is obtained from Thomson Reuters EIKON. In addition, the study uses Modular Finance to collect ownership data.
Conclusions: The study concludes that an investment in a family-owned business generates a risk-adjusted excess return. In addition, the study states that this excess return differs due to the financial crisis. Finally, the study shows that the return differs depending on ownership. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingmarsdotter, Evelina LU ; Kvillerud, Henning and Ring, Adam
supervisor
organization
alternative title
ARE THE RELATIVES ALWAYS THE WORST?
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen
language
Swedish
id
9038457
date added to LUP
2021-06-28 10:57:50
date last changed
2021-06-28 10:57:50
@misc{9038457,
 abstract   = {{SAMMANFATTNING
Titel: Är släkten alltid värst?
Seminariedatum: 2021-01-15
Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam
Handledare: Anderson, Göran
Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. Därtill ämnar studien att undersöka ifall avkastningen bland de svenska familjebolagen skiljer sig beroende på familjens ägarandel samt om avkastningen hos svenska familjebolag skiljer sig som en följd av finanskrisen. 		
Metod: Metoden grundar sig i en kvantitativ studie som genomför hypotesprövningar genom 21 olika regressioner, vilka mäter familjebolagens överavkastning utifrån olika portföljviktningar.
Teoretiska perspektiv: Studien bygger på tidigare forskning som behandlar familjebolagens prestationer såväl överlag som i anknytning till en finansiell kris. Därtill används Fama-French-Carharts fyrfaktormodell och Jensens alfa för att avgöra om det råder en riskjusterad överavkastning. 
Empiri: Studien undersöker samtliga publika bolag noterade på den svenska börsen för tidsperioden 2002-01-01 till 2019-12-31. Datan för dessa bolag inhämtas från Thomson Reuters EIKON. Därtill använder sig studien av Modular Finance för insamling av ägardata.
Resultat: Studien konkluderar att en investering i ett familjeägt bolag genererar en riskjusterad överavkastning. Därtill konstaterar studien att denna överavkastning skiljer sig till följd av finanskrisen. Slutligen påvisar studien att avkastningen skiljer sig beroende på ägarandel.}},
 author    = {{Ingmarsdotter, Evelina and Kvillerud, Henning and Ring, Adam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{ÄR SLÄKTEN ALLTID VÄRST?}},
 year     = {{2021}},
}