Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikten av de oskrivna reglerna

Söderberg, Alice LU ; Söderberg, John LU and Weiler, David LU (2021) FEKH49 20202
Department of Business Administration
Abstract
Title: The Importance of the Unwritten Rules

Seminar date: 15th of January 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits

Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde

Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels

Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this.

Research question: How do the employees at... (More)
Title: The Importance of the Unwritten Rules

Seminar date: 15th of January 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits

Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde

Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels

Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this.

Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms could affect this?

Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues and the consequences this entails. The study has a cultural-theoretical perspective that consists of social norms.

Method: The study has been made in a qualitative manner based on semi-structured interviews held with the employees at Översättningsbolaget. Ontologically the study has a social constructionist perspective. Epistemologically the study has an interpretative perspective. The study has been conducted in an abductive manner where the theory chapter has been adapted after our empirical findings.

Result: The study has shown that the employees at Översättningsbolaget experience themselves as more independent due to the effect that norms have on how their inclination to initiate interactions that revolve around work-related questions. The study has also found that the informal interactions at Översättningsbolaget generally become negatively affected due to teleworking, but that they do not disappear completely but rather live on within a reduced circle of colleagues and that these effects have to do with the norms for informal interactions.

Conclusions: The theoretical contribution of the study is that norms, regardless of what those norms are, can affect how employees experience the change in interactions that teleworking entails. The practical implications of the study are that the digital communication channels that are used in teleworking might be constricted by the norms for interactions, which could result in these channels not being used as much as they could be. (Less)
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Vikten av de oskrivna reglerna

Seminariedatum: 15 januari 2021

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler

Handledare: Nadja Sörgärde

Fem nyckelord: Distansarbete, normer, interaktioner, kommunikation, digitala kommunikationsmedel

Syfte: Denna studie syftar till att nyansera tidigare forskning om hur interaktioner påverkas av distansarbete genom att undersöka hur de anställda på Översättningsbolaget upplever att interaktionen med deras kollegor har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer som inverkar på detta.

Forskningsfråga: Hur upplever de anställda på Översättningsbolaget att interaktionen med... (More)
Examensarbetets titel: Vikten av de oskrivna reglerna

Seminariedatum: 15 januari 2021

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler

Handledare: Nadja Sörgärde

Fem nyckelord: Distansarbete, normer, interaktioner, kommunikation, digitala kommunikationsmedel

Syfte: Denna studie syftar till att nyansera tidigare forskning om hur interaktioner påverkas av distansarbete genom att undersöka hur de anställda på Översättningsbolaget upplever att interaktionen med deras kollegor har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer som inverkar på detta.

Forskningsfråga: Hur upplever de anställda på Översättningsbolaget att interaktionen med deras kollegor har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer inverkar på detta?

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av tidigare forskning om interaktioner, vad distansarbete är samt hur distansarbete påverkar interaktionerna kollegor emellan och vilka konsekvenser detta får. Vidare antar studien ett kulturteoretiskt perspektiv i form av sociala normer.

Metod: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ studie som utgår från intervjuer med medarbetare på Översättningsbolaget genomförts. Ontologiskt utgår studien från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Epistemologiskt antar studien ett tolkningsperspektiv. Studien utgår ifrån en abduktiv ansats där teorikapitlet anpassats till det empiriska datamaterialet.

Resultat: Studien kommer fram till att de anställda på Översättningsbolaget upplever sig själva som mer självständiga till följd av normers inverkan på interaktioner som har att göra med ställandet av arbetsrelaterade frågor. Studien kommer även fram till att de informella interaktionerna på Översättningsbolaget generellt sett blir lidande på distans, men att de inte bortfaller helt utan snarare lever kvar inom en reducerad cirkel och att dessa effekter på de informella interaktionerna har att göra med de rådande normerna för informella interaktioner.

Slutsats: Studiens teoretiska kunskapsbidrag är att normer, oavsett vad dessa normer är, kan inverka på hur anställda upplever att interaktioner påverkas till följd av distansarbete. De praktiska implikationerna är att digitala kommunikationsmedel som används vid distansarbete kan tänkas begränsas av de rådande normerna för interaktioner, vilket kan tänkas få till följd att de inte används i den utsträckning de hade kunnat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg, Alice LU ; Söderberg, John LU and Weiler, David LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur interaktioner påverkas vid distansarbete och normers inverkan på detta
course
FEKH49 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, normer, interaktione, kommunikation, digitala kommunikationsmedel, Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels
language
Swedish
id
9038742
date added to LUP
2021-02-01 14:57:43
date last changed
2021-02-01 14:57:43
@misc{9038742,
 abstract   = {{Title: The Importance of the Unwritten Rules 

Seminar date: 15th of January 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits

Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde

Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels

Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this.

Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms could affect this?

Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues and the consequences this entails. The study has a cultural-theoretical perspective that consists of social norms.

Method: The study has been made in a qualitative manner based on semi-structured interviews held with the employees at Översättningsbolaget. Ontologically the study has a social constructionist perspective. Epistemologically the study has an interpretative perspective. The study has been conducted in an abductive manner where the theory chapter has been adapted after our empirical findings.

Result: The study has shown that the employees at Översättningsbolaget experience themselves as more independent due to the effect that norms have on how their inclination to initiate interactions that revolve around work-related questions. The study has also found that the informal interactions at Översättningsbolaget generally become negatively affected due to teleworking, but that they do not disappear completely but rather live on within a reduced circle of colleagues and that these effects have to do with the norms for informal interactions.

Conclusions: The theoretical contribution of the study is that norms, regardless of what those norms are, can affect how employees experience the change in interactions that teleworking entails. The practical implications of the study are that the digital communication channels that are used in teleworking might be constricted by the norms for interactions, which could result in these channels not being used as much as they could be.}},
 author    = {{Söderberg, Alice and Söderberg, John and Weiler, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vikten av de oskrivna reglerna}},
 year     = {{2021}},
}