Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

Detter, Theodor LU ; Bäckius, Eric LU and Sjögren, Viktor LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

Seminariedatum: 15 januari 2021

Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren

Handledare: Anamaria Cociorva

Nyckelord: Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur typen av förvärv, uppdelat i horisontellt, vertikalt och konglomerat, påverkar budpremiens storlek vid publika företagsförvärv.
Metod: En kvantitativ studie med deduktiv ansats där sekundärdata tolkats med hjälp av multipel regressionsanalys och analyserats... (More)
Titel: Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

Seminariedatum: 15 januari 2021

Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren

Handledare: Anamaria Cociorva

Nyckelord: Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur typen av förvärv, uppdelat i horisontellt, vertikalt och konglomerat, påverkar budpremiens storlek vid publika företagsförvärv.
Metod: En kvantitativ studie med deduktiv ansats där sekundärdata tolkats med hjälp av multipel regressionsanalys och analyserats utifrån tidigare forskning.

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från teori inom området företagsförvärv samt tidigare forskning kring enskilda faktorers påverkan på budpremien. Som komplement till klassisk teori har även ett beteendeteoretiskt perspektiv inkluderats.

Empiri: Studien omfattar ett urval på 119 europeiska företagsförvärv från tidsperioden 2000–2019. Datan som legat till grund för studiens resultat är hämtad från databaserna Zephyr, Orbis samt Datastream och har bearbetats i statistikprogrammet Eviews.

Slutsats: Studien finner ett signifikant samband där vertikalt förvärv uppvisar en högre budpremie jämfört med konglomerat. Mellan vertikalt och horisontellt förvärv visas en statistiskt säkerställd skillnad med en signifikansnivå om 10 %, där det förstnämnda uppvisar en högre budpremie. Studien kan inte påvisa någon skillnad i budpremie mellan horisontellt och konglomerat förvärv. (Less)
Popular Abstract
Title: Three types of acquisitions and their effect on the bid premium

Seminar Date: January 15, 2021

Course: FEKH89 Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS credits

Authors: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren

Supervisor: Anamaria Cociorva

Keywords: Acquisitions, bid premium, synergies, horizontal acquisitions, vertical acquisitions, conglomerate, multiple regression analysis, Europe.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine and explain how the different types of acquisitions; horizontal, vertical and conglomerate, affect the size of the bid premium in public acquisitions.

Methodology: A quantitative thesis with a deductive approach where secondary data is interpreted using multiple... (More)
Title: Three types of acquisitions and their effect on the bid premium

Seminar Date: January 15, 2021

Course: FEKH89 Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS credits

Authors: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren

Supervisor: Anamaria Cociorva

Keywords: Acquisitions, bid premium, synergies, horizontal acquisitions, vertical acquisitions, conglomerate, multiple regression analysis, Europe.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine and explain how the different types of acquisitions; horizontal, vertical and conglomerate, affect the size of the bid premium in public acquisitions.

Methodology: A quantitative thesis with a deductive approach where secondary data is interpreted using multiple regression analysis and analyzed in relation to earlier research.

Theoretical perspective: The thesis is based on theory from the field of M&A and previous research regarding how individual factors affect the bid premium. As a complement to classical theory, a perspective of behavioral economics has been included.

Empirical foundation: The thesis includes a sample of 119 European acquisitions between the years 2000 – 2019. The data used for this thesis is retrieved from the databases Zephyr, Orbis and Datastream and has been processed with the statistics program Eviews.

Conclusions: The thesis finds a significant relationship where vertical acquisitions exhibit a higher bid premium than conglomerate. Between vertical and horizontal acquisitions, the study shows a statistically significant difference at a significance level of 10 % where the former has a higher bid premium. The thesis cannot demonstrate a difference between horizontal and conglomerate acquisitions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Detter, Theodor LU ; Bäckius, Eric LU and Sjögren, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
Three types of acquisitions and their effect on the bid premium
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa, Acquisitions, bid premium, synergies, horizontal acquisitions, vertical acquisitions, conglomerate, multiple regression analysis, Europe.
language
Swedish
id
9039639
date added to LUP
2021-06-28 10:55:52
date last changed
2021-06-28 10:55:52
@misc{9039639,
 abstract   = {{Titel: Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien

Seminariedatum: 15 januari 2021

Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Eric Bäckius, Theodor Detter, Viktor Sjögren

Handledare: Anamaria Cociorva

Nyckelord: Företagsförvärv, Budpremie, synergier, horisontella förvärv, vertikala förvärv, konglomerat, multipel-regressionsanalys, Europa.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur typen av förvärv, uppdelat i horisontellt, vertikalt och konglomerat, påverkar budpremiens storlek vid publika företagsförvärv.
Metod: En kvantitativ studie med deduktiv ansats där sekundärdata tolkats med hjälp av multipel regressionsanalys och analyserats utifrån tidigare forskning.

Teoretiskt ramverk: Studien utgår från teori inom området företagsförvärv samt tidigare forskning kring enskilda faktorers påverkan på budpremien. Som komplement till klassisk teori har även ett beteendeteoretiskt perspektiv inkluderats.

Empiri: Studien omfattar ett urval på 119 europeiska företagsförvärv från tidsperioden 2000–2019. Datan som legat till grund för studiens resultat är hämtad från databaserna Zephyr, Orbis samt Datastream och har bearbetats i statistikprogrammet Eviews.

Slutsats: Studien finner ett signifikant samband där vertikalt förvärv uppvisar en högre budpremie jämfört med konglomerat. Mellan vertikalt och horisontellt förvärv visas en statistiskt säkerställd skillnad med en signifikansnivå om 10 %, där det förstnämnda uppvisar en högre budpremie. Studien kan inte påvisa någon skillnad i budpremie mellan horisontellt och konglomerat förvärv.}},
 author    = {{Detter, Theodor and Bäckius, Eric and Sjögren, Viktor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tre typer av förvärv och deras påverkan på budpremien}},
 year     = {{2021}},
}