Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IASB:s normbildningsprocess - Intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9

Svensson, Fredrik LU and Chehade, Mohamad LU (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9

Seminariedatum: 2021-01-15

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en... (More)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9

Seminariedatum: 2021-01-15

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade

Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en deduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram består av reglerings teorier, intressentteorin och teori som berör normbildningsprocess.

Empiri: Baserat på olika intressegrupper presenteras och beskrivs ett antal kommentarer på uppsatta påståenden från Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses.

Resultat: Uppsatsens slutsats visar på att det finns omständigheter som tyder på att IASB kan ha blivit fångade av de intressegrupper som studerats, dock är det inget som går att konstatera med säkerhet. Huruvida IASB gjort en lämplig avvägning vid framtagandet av modellen är en komplex fråga och baseras på vilket perspektiv det ses ifrån. Däremot har studien visat på en brist på deltagandet, vilket gör att den lämpliga avvägningen kan kritiseras. (Less)
Popular Abstract
ABSTRACT

Title: IASB's standard setting process - stakeholder influence in the development of the impairment model in IFRS 9

Seminar date: 2021-01-15

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr)

Authors: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade

Advisor: Kristina Artsberg

Key words: Due process, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate whether the IASB has made an appropriate balance between the relevant stakeholders and analyze whether there has been a greater influence of any interest group in the development of the impairment model in IFRS 9.

... (More)
ABSTRACT

Title: IASB's standard setting process - stakeholder influence in the development of the impairment model in IFRS 9

Seminar date: 2021-01-15

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr)

Authors: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade

Advisor: Kristina Artsberg

Key words: Due process, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate whether the IASB has made an appropriate balance between the relevant stakeholders and analyze whether there has been a greater influence of any interest group in the development of the impairment model in IFRS 9.

Methodology: Qualitative content analysis of comment letters with a deductive approach.

Theoretical perspectives: The theoretical reference framework of the thesis consists of regulatory theories, the stakeholder theory and theory concerning the standard setting process.

Empirical foundation: Based on various interest groups, a number of comments on submitted statements from Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses are presented and described.

Conclusions: The conclusion of the thesis shows that there are circumstances that indicate that IASB may have been captured by the interest groups studied, however, nothing can be said with certainty. Whether the IASB has made an appropriate balance when developing the model is a complex question and is based on what perspective it is viewed from. However, the study has shown a lack of participation, resulting in the appropriate balance being criticized. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Fredrik LU and Chehade, Mohamad LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9039713
date added to LUP
2021-06-07 09:58:17
date last changed
2021-06-07 09:58:17
@misc{9039713,
 abstract   = {{SAMMANFATTNING
 
Examensarbetets titel: IASB:s normbildningsprocess - intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9
 
Seminariedatum: 2021-01-15
 
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng
 
Författare: Fredrik Svensson, Mohamad Chehade
 
Handledare: Kristina Artsberg

Fem nyckelord: Normbildningsprocess, IFRS 9, Expected credit loss model, IASB, Capture theory
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om IASB har gjort en lämplig avvägning mellan de berörda intressenterna och analysera om det funnits ett större inflytande av någon intressegrupp vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9.
 
Metod: Kvalitativ innehållsanalys av remissvar med en deduktiv ansats.
 
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram består av reglerings teorier, intressentteorin och teori som berör normbildningsprocess. 
 
Empiri: Baserat på olika intressegrupper presenteras och beskrivs ett antal kommentarer på uppsatta påståenden från Exposure Draft ED/2013/3 Financial Instruments: Expected Credit Losses.

Resultat: Uppsatsens slutsats visar på att det finns omständigheter som tyder på att IASB kan ha blivit fångade av de intressegrupper som studerats, dock är det inget som går att konstatera med säkerhet. Huruvida IASB gjort en lämplig avvägning vid framtagandet av modellen är en komplex fråga och baseras på vilket perspektiv det ses ifrån. Däremot har studien visat på en brist på deltagandet, vilket gör att den lämpliga avvägningen kan kritiseras.}},
 author    = {{Svensson, Fredrik and Chehade, Mohamad}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{IASB:s normbildningsprocess - Intressenters inflytande vid utvecklingen av nedskrivningsmodellen i IFRS 9}},
 year     = {{2021}},
}