Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?

Dannberger, Linus LU ; Kvarnheden, Emma and Dahlqvist, Jacob (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå.
Metod: Studien tillämpade en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Independent samples t-tests användes för att undersöka eventuella skillnader i företags investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018. Vidare användes variansanalyser för att testa huruvida eventuella skillnader i investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018 är olika hos företag med olika ägarstruktur.
... (More)
Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå.
Metod: Studien tillämpade en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Independent samples t-tests användes för att undersöka eventuella skillnader i företags investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018. Vidare användes variansanalyser för att testa huruvida eventuella skillnader i investerings- och ägarkompensationsbeteende mellan år 2001 och år 2018 är olika hos företag med olika ägarstruktur.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram baserar sig på Dallerys (2009) förklaringsmodell som berör företags beteende beroende på dess aktieägares olika intresse samt på litteratur om svensk och amerikansk ägarstruktur.
Empiri: Den empiriska studien baseras på finansiell data insamlad från svenska börsnoterade bolag av icke-finansiell karaktär samt ägardata inhämtad från databasen Holdings.
Resultat: Svenska icke-finansiella företags investerings och ägarkompensationsbeteende skiljer sig signifikant mellan åren 2001 och 2018. Vidare är skillnader i svenska icke-finansiella företags investerings- och ägarkompensationsbeteende inte signifikant olika hos företag med olika ägarstruktur. (Less)
Abstract
Purpose: The study has two purposes, of which the first purpose is to contribute with knowledge about the role of the context in how the orientation towards a shareholder value affects the behavior in non-financial corporations. The second purpose is to contribute to the development of theoretical models that aim to explain how and why a behavioral change would occur.
Methodology: The study applied a quantitative method with a deductive research approach. Independent samples t-tests were used to explore possible differences in companies’ investment and shareholder compensation behavior between the years 2001 and 2018. Furthermore, analyses of variance (ANOVAs) were used to test whether possible differences in investment and shareholder... (More)
Purpose: The study has two purposes, of which the first purpose is to contribute with knowledge about the role of the context in how the orientation towards a shareholder value affects the behavior in non-financial corporations. The second purpose is to contribute to the development of theoretical models that aim to explain how and why a behavioral change would occur.
Methodology: The study applied a quantitative method with a deductive research approach. Independent samples t-tests were used to explore possible differences in companies’ investment and shareholder compensation behavior between the years 2001 and 2018. Furthermore, analyses of variance (ANOVAs) were used to test whether possible differences in investment and shareholder compensation behavior are different in companies with different ownership structures.
Theoretical perspective: The study’s theoretical frame of reference is based on Dallery’s (2009) model which concerns companies’ behavior depending on its shareholders’ different interests as well as on literature covering Swedish and American ownership structure.
Empirical foundation: The empirical study is based on financial information collected from Swedish listed non-financial corporations as well as ownership data obtained from the database Holdings.
Conclusion: Swedish non-financial corporations' investment and shareholder compensation behavior differs significantly between the years 2001 and 2018. Furthermore, possible differences in Swedish non-financial corporations' investment and shareholder compensation behavior are not significantly different in companies with different ownership structures. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dannberger, Linus LU ; Kvarnheden, Emma and Dahlqvist, Jacob
supervisor
organization
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansialisering, aktieägarvärde, Theory of the firm, investeringar, bolagsstyrning
language
Swedish
id
9040140
date added to LUP
2021-05-06 16:04:09
date last changed
2021-05-06 16:04:09
@misc{9040140,
 abstract   = {{Purpose: The study has two purposes, of which the first purpose is to contribute with knowledge about the role of the context in how the orientation towards a shareholder value affects the behavior in non-financial corporations. The second purpose is to contribute to the development of theoretical models that aim to explain how and why a behavioral change would occur.
Methodology: The study applied a quantitative method with a deductive research approach. Independent samples t-tests were used to explore possible differences in companies’ investment and shareholder compensation behavior between the years 2001 and 2018. Furthermore, analyses of variance (ANOVAs) were used to test whether possible differences in investment and shareholder compensation behavior are different in companies with different ownership structures. 
Theoretical perspective: The study’s theoretical frame of reference is based on Dallery’s (2009) model which concerns companies’ behavior depending on its shareholders’ different interests as well as on literature covering Swedish and American ownership structure. 
Empirical foundation: The empirical study is based on financial information collected from Swedish listed non-financial corporations as well as ownership data obtained from the database Holdings. 
Conclusion: Swedish non-financial corporations' investment and shareholder compensation behavior differs significantly between the years 2001 and 2018. Furthermore, possible differences in Swedish non-financial corporations' investment and shareholder compensation behavior are not significantly different in companies with different ownership structures.}},
 author    = {{Dannberger, Linus and Kvarnheden, Emma and Dahlqvist, Jacob}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?}},
 year     = {{2021}},
}