Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det var en gång ett varumärke... - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken

Månsson, Cajsa LU ; Pettersson, Ida LU and Welander, Hanna LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Det var en gång ett varumärke... - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken
Seminariedatum: 2021-01-12
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Cajsa Månsson, Ida Pettersson och Hanna Welander
Handledare: Peter Svensson
Fem nyckelord: Återupplivning, Storytelling, Varumärkens livscykel, Mode, Subkulturer
Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse och bidra med kunskap till fältet återupplivning av varumärken genom en implementering av storytelling.
Metod: Studien följer interpretivism som kunskapsteoretisk ansats och har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats. Den... (More)
Examensarbetets titel: Det var en gång ett varumärke... - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken
Seminariedatum: 2021-01-12
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Cajsa Månsson, Ida Pettersson och Hanna Welander
Handledare: Peter Svensson
Fem nyckelord: Återupplivning, Storytelling, Varumärkens livscykel, Mode, Subkulturer
Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse och bidra med kunskap till fältet återupplivning av varumärken genom en implementering av storytelling.
Metod: Studien följer interpretivism som kunskapsteoretisk ansats och har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats. Den forskningsdesign som används är en multipel fallstudie av komparativ karaktär med dokument som datakälla.
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorier för att skapa förståelse kring varumärkens återupplivningsberättelse. Ramverket “Narrative branding” definierar ett tillvägagångssätt för att uppnå framgångsrik storytelling. “Selection of a Brand for Revival” används som ett ramverk för att analysera vilka varumärken som lämpar sig för återupplivning. Vidare används teorier om hur modetrender sprids.
Empiri: Empirin utgörs av dokument i form av insamlat kampanjmaterial från fallföretagens nedgångsfas respektive återupplivningsprocess.
Resultat: I återupplivningsprocessen visar studiens resultat att det är av betydelse att anknyta till subkulturella grupper för att på ett framgångsrikt vis förmedla storytelling i marknadsföringskampanjer. Vidare konstateras att storytelling illustrerar den värdefulla länken mellan konsumenterna och varumärket som är fundamental för en lyckad återupplivning (Less)
Popular Abstract
Title: Once upon a time there was a brand... - A qualitative study about how storytelling is used in revivals of fashion brands
Seminar date: 2021-01-12
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,
Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr
Authors: Cajsa Månsson, Ida Pettersson and Hanna Welander
Advisor: Peter Svensson
Key words: Brand revival, Storytelling, Brand life cycle, Fashion, Subcultures
Purpose: The thesis aims to create understanding and contribute with knowledge to the study of brand revivals by an implementation of storytelling.
Methodology: The study follows interpretivism and uses qualitative research methods with abductive reasoning. The used research design... (More)
Title: Once upon a time there was a brand... - A qualitative study about how storytelling is used in revivals of fashion brands
Seminar date: 2021-01-12
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,
Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr
Authors: Cajsa Månsson, Ida Pettersson and Hanna Welander
Advisor: Peter Svensson
Key words: Brand revival, Storytelling, Brand life cycle, Fashion, Subcultures
Purpose: The thesis aims to create understanding and contribute with knowledge to the study of brand revivals by an implementation of storytelling.
Methodology: The study follows interpretivism and uses qualitative research methods with abductive reasoning. The used research design is a comparative analysis of a multiple case study with documents as the data source.
Theoretical perspectives: The thesis builds on theories that create comprehension regarding revival stories of brands. The framework “Narrative branding” defines an approach to succeed with storytelling. “Selection of a Brand for Revival” is used as a framework to analyze which brands are suitable for a revival. Additionally, theories about how fashion trends are propagated and spread are used.
Empirical foundation: The empirical foundation is based on documents containing campaign material from the studied companies during their decline stages and revival stages in the brand life cycle.
Conclusions: During the revival stage the results of the study show that it is of importance to connect to subcultural groups to successfully convey storytelling in marketing campaigns. Furthermore, it is established that storytelling acts as the valuable link between consumers and the brand that is essential for a successful revival story. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Cajsa LU ; Pettersson, Ida LU and Welander, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Återupplivning, Storytelling, Varumärkens livscykel, Mode, Subkulturer
language
Swedish
id
9041135
date added to LUP
2021-03-17 09:09:22
date last changed
2021-03-17 09:09:22
@misc{9041135,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Det var en gång ett varumärke... - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken 
Seminariedatum: 2021-01-12 
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
Författare: Cajsa Månsson, Ida Pettersson och Hanna Welander 
Handledare: Peter Svensson 
Fem nyckelord: Återupplivning, Storytelling, Varumärkens livscykel, Mode, Subkulturer 
Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa förståelse och bidra med kunskap till fältet återupplivning av varumärken genom en implementering av storytelling. 
Metod: Studien följer interpretivism som kunskapsteoretisk ansats och har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats. Den forskningsdesign som används är en multipel fallstudie av komparativ karaktär med dokument som datakälla. 
Teoretiska perspektiv: Studien utgår från teorier för att skapa förståelse kring varumärkens återupplivningsberättelse. Ramverket “Narrative branding” definierar ett tillvägagångssätt för att uppnå framgångsrik storytelling. “Selection of a Brand for Revival” används som ett ramverk för att analysera vilka varumärken som lämpar sig för återupplivning. Vidare används teorier om hur modetrender sprids. 
Empiri: Empirin utgörs av dokument i form av insamlat kampanjmaterial från fallföretagens nedgångsfas respektive återupplivningsprocess. 
Resultat: I återupplivningsprocessen visar studiens resultat att det är av betydelse att anknyta till subkulturella grupper för att på ett framgångsrikt vis förmedla storytelling i marknadsföringskampanjer. Vidare konstateras att storytelling illustrerar den värdefulla länken mellan konsumenterna och varumärket som är fundamental för en lyckad återupplivning}},
 author    = {{Månsson, Cajsa and Pettersson, Ida and Welander, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det var en gång ett varumärke... - En kvalitativ studie om hur storytelling används vid återupplivning av modevarumärken}},
 year     = {{2021}},
}