Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reporäntans påverkan på underprissättning

Söderblom Carlsson, Petter LU ; Wranding, Gustaf LU and Chambers, Carl-Johan LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner.
I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM.
Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod tillämpats. Insamlat material består av sekundärdata. Utifrån denna har sedan eventuella relationer mellan reporänta och underprissättning undersökts deskriptivt, grafiskt, i ANOVA-tester samt i multipel regressionsanalys, vilken även inkluderar kontrollvariabler som använts i tidigare studier.
Studiens empiriska data har hämtats från Bloomberg där 457 dataobjekt ingick i populationen bestående av samtliga... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner.
I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM.
Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod tillämpats. Insamlat material består av sekundärdata. Utifrån denna har sedan eventuella relationer mellan reporänta och underprissättning undersökts deskriptivt, grafiskt, i ANOVA-tester samt i multipel regressionsanalys, vilken även inkluderar kontrollvariabler som använts i tidigare studier.
Studiens empiriska data har hämtats från Bloomberg där 457 dataobjekt ingick i populationen bestående av samtliga börsintroduktioner mellan åren 2000 och 2020 samt från Riksbanken. Information gällande handelsplats, företagsstorlek (börsvärde), förstadagsavkastning, bransch och teckningskurs hämtades för samtliga börsintroduktioner från Bloomberg. Vidare hämtades information om svenska reporäntan för de aktuella åren från Riksbankens hemsida.
Studien visar att underprissättning förekom på den svenska börsmarknaden mellan åren 2000-2020 med ett medelvärde på 7,6%. Andelen underprissatta börsintroduktioner uppgick till 55,4%. I linje med uppställd hypotes visar studien deskriptivt och grafiskt ett negativt samband mellan aktuell reporänta och underprissättning. Även ANOVA-test, där extremvärden uteslutits, ger stöd för hypotesen. Däremot gav regressionsanalysen, där även kontrollvariabler inkluderades, inget stöd till hypotesen om ett samband mellan underprissättning och aktuell reporänta. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to investigate and contribute to research regarding whether the repo rate in Sweden has an impact on underpricing.This study has a deductive approach where collected material consists of secondary data. Based on this, a multiple regression analysis has since been performed to examine the variables' relationship to underpricing and a couple of ANOVA tests have been performed. Quantitative method is applied in the study.The study develops a hypothesis based on theories of corporate valuation with a focus on cash flow valuation, WACC and CAPM.The study's empirical data has primarily been taken from Bloomberg, where 457 data objects were included in the sample, all IPOs between the years 2000- 2020. Information... (More)
The purpose of this study is to investigate and contribute to research regarding whether the repo rate in Sweden has an impact on underpricing.This study has a deductive approach where collected material consists of secondary data. Based on this, a multiple regression analysis has since been performed to examine the variables' relationship to underpricing and a couple of ANOVA tests have been performed. Quantitative method is applied in the study.The study develops a hypothesis based on theories of corporate valuation with a focus on cash flow valuation, WACC and CAPM.The study's empirical data has primarily been taken from Bloomberg, where 457 data objects were included in the sample, all IPOs between the years 2000- 2020. Information regarding trading venue, size, first-day returns, industry and subscription price was retrieved for all IPOs. Furthermore, information on the Swedish repo rate was obtained from the Riksbank's website.The study shows that underpricing occurred on the Swedish stock market between the years 2000-2020 with an average value of 7.6%. The share of underpriced IPOs was 55.4%. In line with the established hypothesis, the study descriptively and graphically shows a negative connection between the current federal rate and underpricing. ANOVA tests, where extreme values have been excluded, also support the hypothesis. On the other hand, the regression analysis, which also included control variables, did not support the hypothesis of a connection between underpricing and the current repo rate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderblom Carlsson, Petter LU ; Wranding, Gustaf LU and Chambers, Carl-Johan LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktion, underprissättning, värderingsinstitut, reporänta, WACC, CAPM, kassaflödesvärdering
language
Swedish
id
9042154
date added to LUP
2021-06-28 11:01:03
date last changed
2021-06-28 11:01:03
@misc{9042154,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner.
I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM.
Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod tillämpats. Insamlat material består av sekundärdata. Utifrån denna har sedan eventuella relationer mellan reporänta och underprissättning undersökts deskriptivt, grafiskt, i ANOVA-tester samt i multipel regressionsanalys, vilken även inkluderar kontrollvariabler som använts i tidigare studier.
Studiens empiriska data har hämtats från Bloomberg där 457 dataobjekt ingick i populationen bestående av samtliga börsintroduktioner mellan åren 2000 och 2020 samt från Riksbanken. Information gällande handelsplats, företagsstorlek (börsvärde), förstadagsavkastning, bransch och teckningskurs hämtades för samtliga börsintroduktioner från Bloomberg. Vidare hämtades information om svenska reporäntan för de aktuella åren från Riksbankens hemsida.
Studien visar att underprissättning förekom på den svenska börsmarknaden mellan åren 2000-2020 med ett medelvärde på 7,6%. Andelen underprissatta börsintroduktioner uppgick till 55,4%. I linje med uppställd hypotes visar studien deskriptivt och grafiskt ett negativt samband mellan aktuell reporänta och underprissättning. Även ANOVA-test, där extremvärden uteslutits, ger stöd för hypotesen. Däremot gav regressionsanalysen, där även kontrollvariabler inkluderades, inget stöd till hypotesen om ett samband mellan underprissättning och aktuell reporänta.}},
 author    = {{Söderblom Carlsson, Petter and Wranding, Gustaf and Chambers, Carl-Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Reporäntans påverkan på underprissättning}},
 year     = {{2021}},
}