Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samarbete för minskat matsvinn – en analys av utmaningar, framgångsfaktorer och vägen framåt

Erlingstam, Annelie LU and Harald, Sofie LU (2021) FMIM01 20211
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Livsmedelsindustrin i Sverige står för ungefär 20–25 % av den totala klimatpåverkan och 50 % av den totala övergödningen i landet. Ett sätt att minska påverkan är att minska mängden matsvinn som uppkommer längs med livsmedelskedjan. Matsvinnet kan variera mellan 10–50% beroende på förloppet i kedjan och typ av livsmedel. Genom globala och nationella mål har problemet med matsvinn fått allt större fokus på agendan.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur frivilliga överenskommelser arbetar för att minska matsvinn, för att skapa en bild av vilka framgångsfaktorer och svårigheter som kan finnas med en sådan överenskommelse. Förhoppningen är att den nystartade frivilliga överenskommelsen SAMS (Samarbete för minskat matsvinn)... (More)
Livsmedelsindustrin i Sverige står för ungefär 20–25 % av den totala klimatpåverkan och 50 % av den totala övergödningen i landet. Ett sätt att minska påverkan är att minska mängden matsvinn som uppkommer längs med livsmedelskedjan. Matsvinnet kan variera mellan 10–50% beroende på förloppet i kedjan och typ av livsmedel. Genom globala och nationella mål har problemet med matsvinn fått allt större fokus på agendan.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur frivilliga överenskommelser arbetar för att minska matsvinn, för att skapa en bild av vilka framgångsfaktorer och svårigheter som kan finnas med en sådan överenskommelse. Förhoppningen är att den nystartade frivilliga överenskommelsen SAMS (Samarbete för minskat matsvinn) kan ta
lärdom av samt nyttja dessa faktorer för att accelerera arbetet för minskat matsvinn. Syftet besvaras genom tre delar: en omvärldsstudie där existerande initiativ samt dess verktyg för minskat matsvinn undersöktes, en enkät som skickades till medlemmarna i SAMS och en intervjustudie där intervjuer hölls med personer från andra initiativ samt forskare inom livsmedelssektorn.

Resultaten från omvärldsstudien visar på att flera åtgärder för minskat matsvinn finns, men att ekonomiska och klimatmässiga effekter sällan redovisas. Initiativ som WRAP och Matvett erbjuder flera verktyg för sina
medlemmar i sina frivilliga överenskommelser, såsom intern kartläggning av matsvinn samt pilotprojekt inom värdekedjan. Enkätsvaren från medlemmarna i SAMS visar bland annat på att det finns behov av erfarenhets- och kunskapsutbyte, men även att brist på resurser kan påverka engagemanget och möjligheterna inom arbetet för minskat matsvinn. Dessa aspekter är även något som respondenter från intervjuerna tryckte på är viktigt för ett fungerande samarbete.

För att bedriva ett lyckat samarbete krävs många komponenter: resurser i form av ekonomiska medel, tid och kunskap, enkla och tydliga processer till exempel för mätning och kartläggning av en verksamhets matsvinn. Det
krävs även exempel på genomförda åtgärder och pilotprojekt inom verksamheter och värdekedjan för att få bevis på bästa praxis där det varit ekonomiskt gynnsamt så att fler blir inspirerade till att vilja arbeta med att minska sitt matsvinn. (Less)
Popular Abstract
The food industry in Sweden stands for approximately 20-25% of the greenhouse gas emissions and 50% of the total eutrophication in the country. One way to reduce the impact is to reduce the amount of food waste that occurs along the food chain. Food waste can vary between 10-50% depending on the course of the chain and the type of food. Through global and national goals, the problem of food waste has gained increased focus on the
agenda.

The aim with the master’s thesis is to investigate how other voluntary agreements work to reduce food waste and also to receive an understanding of what key factors there might be toward success but also what difficulties there can be with a voluntary agreement. A goal is that the newly started... (More)
The food industry in Sweden stands for approximately 20-25% of the greenhouse gas emissions and 50% of the total eutrophication in the country. One way to reduce the impact is to reduce the amount of food waste that occurs along the food chain. Food waste can vary between 10-50% depending on the course of the chain and the type of food. Through global and national goals, the problem of food waste has gained increased focus on the
agenda.

The aim with the master’s thesis is to investigate how other voluntary agreements work to reduce food waste and also to receive an understanding of what key factors there might be toward success but also what difficulties there can be with a voluntary agreement. A goal is that the newly started voluntary agreement SAMS (Cooperation for reduced food waste) can learn from and use the results in order to accelerate their work towards reduced food waste.

The research questions were answered by conducting a literature study that examined existing initiatives for reduced food waste and their interventions, a questionnaire sent to members of SAMS as well as an interview study with respondents who have insight in the food sector and people from the initiatives Matvett and WRAP. The results from the literature study showed that there are many measures to reduce food waste, but that there is a lack of results when it comes to economic and environmental effects. Initiatives such as WRAP and Matvett offer
various tools in their voluntary agreements such as guidance to mapping your food waste and pilot projects within your food chain. The results from the survey show that there is a need of exchange of information and experience, but also that a lack of resources can affect the involvement and possibility to work with reductions in food waste.
In the interview study, the importance of involvement is addressed. The results also mention that one shall not
underestimate the time that is needed to run a voluntary agreement and that it can be important to receive support
from other parties.

In order to run a successful agreement, many components are necessary: resources when it comes to economic support, time and knowledge, a simple and clear process when it comes to measuring and mapping your food waste,
best practices and pilot projects in order to receive proof of measures having an economic and environmental effect so that more companies will be motivated to join. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingstam, Annelie LU and Harald, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
Collaboration for reduced food waste - an analysis of challenges, success factors and the road onward
course
FMIM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Frivilliga överenskommelser, matsvinn, förebyggande åtgärder, samarbete, framgångsfaktorer, svårigheter, voluntary agreements, food waste, food waste prevention, collaboration, success factors, barriers
report number
LUTFD2/TFEM-21/5164--SE + (1-101)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9043004
date added to LUP
2021-04-19 13:29:59
date last changed
2021-04-19 13:29:59
@misc{9043004,
 abstract   = {{Livsmedelsindustrin i Sverige står för ungefär 20–25 % av den totala klimatpåverkan och 50 % av den totala övergödningen i landet. Ett sätt att minska påverkan är att minska mängden matsvinn som uppkommer längs med livsmedelskedjan. Matsvinnet kan variera mellan 10–50% beroende på förloppet i kedjan och typ av livsmedel. Genom globala och nationella mål har problemet med matsvinn fått allt större fokus på agendan. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur frivilliga överenskommelser arbetar för att minska matsvinn, för att skapa en bild av vilka framgångsfaktorer och svårigheter som kan finnas med en sådan överenskommelse. Förhoppningen är att den nystartade frivilliga överenskommelsen SAMS (Samarbete för minskat matsvinn) kan ta 
lärdom av samt nyttja dessa faktorer för att accelerera arbetet för minskat matsvinn. Syftet besvaras genom tre delar: en omvärldsstudie där existerande initiativ samt dess verktyg för minskat matsvinn undersöktes, en enkät som skickades till medlemmarna i SAMS och en intervjustudie där intervjuer hölls med personer från andra initiativ samt forskare inom livsmedelssektorn.

Resultaten från omvärldsstudien visar på att flera åtgärder för minskat matsvinn finns, men att ekonomiska och klimatmässiga effekter sällan redovisas. Initiativ som WRAP och Matvett erbjuder flera verktyg för sina 
medlemmar i sina frivilliga överenskommelser, såsom intern kartläggning av matsvinn samt pilotprojekt inom värdekedjan. Enkätsvaren från medlemmarna i SAMS visar bland annat på att det finns behov av erfarenhets- och kunskapsutbyte, men även att brist på resurser kan påverka engagemanget och möjligheterna inom arbetet för minskat matsvinn. Dessa aspekter är även något som respondenter från intervjuerna tryckte på är viktigt för ett fungerande samarbete. 

För att bedriva ett lyckat samarbete krävs många komponenter: resurser i form av ekonomiska medel, tid och kunskap, enkla och tydliga processer till exempel för mätning och kartläggning av en verksamhets matsvinn. Det 
krävs även exempel på genomförda åtgärder och pilotprojekt inom verksamheter och värdekedjan för att få bevis på bästa praxis där det varit ekonomiskt gynnsamt så att fler blir inspirerade till att vilja arbeta med att minska sitt matsvinn.}},
 author    = {{Erlingstam, Annelie and Harald, Sofie}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samarbete för minskat matsvinn – en analys av utmaningar, framgångsfaktorer och vägen framåt}},
 year     = {{2021}},
}