Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin.

Ramhorn Mårtensson, Lukas LU ; Thunander, Henrik LU and Björnström, Martin LU (2021) FEKH99 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. Seminariedatum: 14 januari 2021
Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 högskolepoäng)
Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander Handledare: Hans Landström
Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. Detta har i sin tur lett till att artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller har beskrivits utifrån valda teorier.
Metod: Studien har genomförts på ett abduktivt forskningssätt där data samlats in genom intervjuer.
... (More)
Sammanfattning
Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. Seminariedatum: 14 januari 2021
Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 högskolepoäng)
Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander Handledare: Hans Landström
Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. Detta har i sin tur lett till att artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller har beskrivits utifrån valda teorier.
Metod: Studien har genomförts på ett abduktivt forskningssätt där data samlats in genom intervjuer.
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av teorier som beskriver entreprenöriellt beteende och affärsmodeller.
Empiri: Datan som samlats in via samtal med intervjuobjekten har sammanfattats och presenterats baserat på transkriberingar av intervjuerna. Det empiriska materialet har delats in i entreprenöriella beteenden och artisters arbete med affärsmodeller utifrån de valda teorierna. Materialet har grundats utifrån erfarenheter som intervjuobjekten uttryckte under intervjuerna angående entreprenöriellt arbete inom musikindustrin.
Resultat: Resultatet i denna studie indikerar att entreprenöriellt beteende varierar mellan artister och att det i stor grad påverkar deras entreprenöriella arbete. Studien visar på att affärsmodeller anpassas efter varje artists unika förutsättningar och ambitioner. Det visas även att artisternas beteende har stor påverkan på hur deras affärsmodell utformas. (Less)
Abstract
Abstract
Title: Artists' entrepreneurial behaviors and business models in the new music industry. Seminar date: 14 January 2021
Course: FEKH99, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points
Authors: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson and Henrik Thunander
Advisor: Hans Landström
Key words: Entrepreneurship, music industry, Causation, Effectuation, business models Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze artists' entrepreneurial working methods. This in turn has led to describing artists' entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories.
Methodology: The study was conducted with an abductive research method where... (More)
Abstract
Title: Artists' entrepreneurial behaviors and business models in the new music industry. Seminar date: 14 January 2021
Course: FEKH99, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points
Authors: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson and Henrik Thunander
Advisor: Hans Landström
Key words: Entrepreneurship, music industry, Causation, Effectuation, business models Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze artists' entrepreneurial working methods. This in turn has led to describing artists' entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories.
Methodology: The study was conducted with an abductive research method where data was collected through interviews.
Theoretical framework: The theoretical framework consists of theories that describe entrepreneurial behavior and business models.
Empirical foundation: The data collected via conversations with the interviewees have been summarized and presented based on transcripts of the interviews. The empirical material has been divided into entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories. The material has been based on experiences that the interviewees expressed during the interviews regarding entrepreneurial work in the music industry.
Conclusions: The results of this study indicate that entrepreneurial behavior varies between artists and that it greatly affects their entrepreneurial work. The study shows that business models are adapted to each artists' unique conditions and ambitions. It is also shown that the artists' behavior has a great influence on the design of their business models. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramhorn Mårtensson, Lukas LU ; Thunander, Henrik LU and Björnström, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
Artists' entrepreneurial behaviors and business models in the new music industry.
course
FEKH99 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation, affärsmodeller Entrepreneurship, music industry, business models
language
Swedish
id
9043020
date added to LUP
2021-04-27 08:43:36
date last changed
2021-04-27 08:43:36
@misc{9043020,
 abstract   = {{Abstract
Title: Artists' entrepreneurial behaviors and business models in the new music industry. Seminar date: 14 January 2021
Course: FEKH99, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points
Authors: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson and Henrik Thunander
Advisor: Hans Landström
Key words: Entrepreneurship, music industry, Causation, Effectuation, business models Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze artists' entrepreneurial working methods. This in turn has led to describing artists' entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories.
Methodology: The study was conducted with an abductive research method where data was collected through interviews.
Theoretical framework: The theoretical framework consists of theories that describe entrepreneurial behavior and business models.
Empirical foundation: The data collected via conversations with the interviewees have been summarized and presented based on transcripts of the interviews. The empirical material has been divided into entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories. The material has been based on experiences that the interviewees expressed during the interviews regarding entrepreneurial work in the music industry.
Conclusions: The results of this study indicate that entrepreneurial behavior varies between artists and that it greatly affects their entrepreneurial work. The study shows that business models are adapted to each artists' unique conditions and ambitions. It is also shown that the artists' behavior has a great influence on the design of their business models.}},
 author    = {{Ramhorn Mårtensson, Lukas and Thunander, Henrik and Björnström, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin.}},
 year     = {{2021}},
}