Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inifrån rättssalen – En undersökning om den skriftliga liverapporteringens inverkan på rättssäkerheten i brottmål

Johansson, Jonna LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska rätten föreskriver att vittne inte får närvara vid huvudförhandlingen innan de avlägger sitt vittnesmål. Det ankommer på rätten att kontrollera att vittnet inte finns i förhandlingssalen, men det finns ingen skyldighet för vittnet att undvika att ta del av målet på andra sätt – exempelvis genom att följa nyhetsrapporteringen i media.

I uppsatsen undersöker jag huruvida kravet på rättssäkerhet i förhållande till vittnes närvaro vid huvudförhandling kan anses uppfyllt när förhandlingen löpande återges genom skriftlig liverapportering i media. För att nå ett ändamålsenligt resultat utreds även hur utformningen av förhandlingsoffentligheten ser ut, vittnets betydelse i brottmålsprocessen och hur den straffrättsliga doktrinen... (More)
Den svenska rätten föreskriver att vittne inte får närvara vid huvudförhandlingen innan de avlägger sitt vittnesmål. Det ankommer på rätten att kontrollera att vittnet inte finns i förhandlingssalen, men det finns ingen skyldighet för vittnet att undvika att ta del av målet på andra sätt – exempelvis genom att följa nyhetsrapporteringen i media.

I uppsatsen undersöker jag huruvida kravet på rättssäkerhet i förhållande till vittnes närvaro vid huvudförhandling kan anses uppfyllt när förhandlingen löpande återges genom skriftlig liverapportering i media. För att nå ett ändamålsenligt resultat utreds även hur utformningen av förhandlingsoffentligheten ser ut, vittnets betydelse i brottmålsprocessen och hur den straffrättsliga doktrinen betraktar direktrapportering. I uppsatsen görs även en skandinavisk utblick för att undersöka hur andra rättsordningar har hanterat direktrapportering inom brottmålsprocessen och rättsväsendet.

Som resultat av undersökningen har jag konstaterat att det föreligger ett rättssäkerhetsproblem mellan rättegångsbalkens regler om vittnes närvaro vid huvudförhandling och användandet av medial direktrapportering. Genom direktrapportering når information från målet utanför förhandlingssalens dörrar medan målet fortgår och kommande vittne kan därmed ta del av informationen innan de vittnar utan att befinna sig i salen.

För att uppnå en ökad rättssäkerhet föreslås att vittnen uppmanas att inte ta del av nyhetsrapportering i målet innan de vittnar eller att andra rapporteringsformer används istället för att undvika rättssäkerhetsproblemet gentemot vittnesregeln. För framtida forskning föreslås ytterligare studier på området för att undersöka hur vittnen skulle förhålla sig till en uppmaning att inte ta del av nyhetsrapporteringen, men även hur representanter från media ser på skriftlig liverapportering som rapporteringsform. (Less)
Abstract
Swedish law prescribes that witnesses are unallowed to attend the trial before their hearing. The court are obligated to control that the witness is not to be found in the court room, but there is no obligation for the witness to avoid taking part of the case in other ways – for example by following the news reporting.

The essay examines whether the requirement of legal certainty is to be seen as fulfilled when the proceeding constantly is reproduced through written live reporting in the media. To achieve an appropriate result the essay even concerns the rules about public court proceedings, the importance of witnesses in criminal cases and how the live reporting is regarded in the literature of jurisprudence. A smaller Scandinavian... (More)
Swedish law prescribes that witnesses are unallowed to attend the trial before their hearing. The court are obligated to control that the witness is not to be found in the court room, but there is no obligation for the witness to avoid taking part of the case in other ways – for example by following the news reporting.

The essay examines whether the requirement of legal certainty is to be seen as fulfilled when the proceeding constantly is reproduced through written live reporting in the media. To achieve an appropriate result the essay even concerns the rules about public court proceedings, the importance of witnesses in criminal cases and how the live reporting is regarded in the literature of jurisprudence. A smaller Scandinavian comparison is also included to examine how live reporting is dealt with in other legal systems.

The essay has managed to establish that live reporting is problematic due to the legal certainty. The live reporting enables information from the trial to reach further than the walls of the court room while the trial is ongoing. Witnesses who are yet to come therefor have the opportunity to take part of the case without being present in the court room.

To achieve an increased legal certainty the essay proposes that witnesses are requested not to take part of the news reporting in the case before their testimony. The essay even proposes that other forms of news reporting than live reporting should be used instead to avoid the problematic relationship between live reporting and the rule about witnesses attending in the court room. For further studies the essay proposes that witness’s tendency to follow recommendations to not take part of information in the case is investigated. Even studies about how representatives from media consider the written live reporting as a form of reporting would be desirable to see. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Jonna LU
supervisor
organization
alternative title
Inside the courtroom – An investigation about the written live reporting's impact on legal certainty in criminal cases
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, direktrapportering, rättssäkerhet, förhandlingsoffentlighet, liverapportering
language
Swedish
id
9045515
date added to LUP
2021-06-09 11:10:34
date last changed
2021-06-09 11:10:34
@misc{9045515,
 abstract   = {{Swedish law prescribes that witnesses are unallowed to attend the trial before their hearing. The court are obligated to control that the witness is not to be found in the court room, but there is no obligation for the witness to avoid taking part of the case in other ways – for example by following the news reporting. 

The essay examines whether the requirement of legal certainty is to be seen as fulfilled when the proceeding constantly is reproduced through written live reporting in the media. To achieve an appropriate result the essay even concerns the rules about public court proceedings, the importance of witnesses in criminal cases and how the live reporting is regarded in the literature of jurisprudence. A smaller Scandinavian comparison is also included to examine how live reporting is dealt with in other legal systems. 

The essay has managed to establish that live reporting is problematic due to the legal certainty. The live reporting enables information from the trial to reach further than the walls of the court room while the trial is ongoing. Witnesses who are yet to come therefor have the opportunity to take part of the case without being present in the court room.

To achieve an increased legal certainty the essay proposes that witnesses are requested not to take part of the news reporting in the case before their testimony. The essay even proposes that other forms of news reporting than live reporting should be used instead to avoid the problematic relationship between live reporting and the rule about witnesses attending in the court room. For further studies the essay proposes that witness’s tendency to follow recommendations to not take part of information in the case is investigated. Even studies about how representatives from media consider the written live reporting as a form of reporting would be desirable to see.}},
 author    = {{Johansson, Jonna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Inifrån rättssalen – En undersökning om den skriftliga liverapporteringens inverkan på rättssäkerheten i brottmål}},
 year     = {{2021}},
}