Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En (tro)värdig skyddsgrund? Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund

Östergren, Hanne LU (2021) LAGF03 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt svensk rätt har den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. Många asylsökanden har svårt för att ta fram tillräckligt med skriftligt underlag för att asyl ska kunna beviljas. För att sökandens muntliga utsaga ska kunna ligga till grund för bedömningen, måste den framstå som trovärdig och sannolik, varför trovärdighetsbedömningar kommit att utgöra en central del av asylprocessen. Bedömningarna har dock utstått betydande kritik som främst riktar sig mot att bevisvärderingen verkar grundas på subjektiva eller fördomsfulla antaganden. Uppsatsen syftar till att undersöka och redogöra för hur gällande rätt ser ut, både i teorin och i... (More)
Enligt svensk rätt har den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. Många asylsökanden har svårt för att ta fram tillräckligt med skriftligt underlag för att asyl ska kunna beviljas. För att sökandens muntliga utsaga ska kunna ligga till grund för bedömningen, måste den framstå som trovärdig och sannolik, varför trovärdighetsbedömningar kommit att utgöra en central del av asylprocessen. Bedömningarna har dock utstått betydande kritik som främst riktar sig mot att bevisvärderingen verkar grundas på subjektiva eller fördomsfulla antaganden. Uppsatsen syftar till att undersöka och redogöra för hur gällande rätt ser ut, både i teorin och i praktiken.

Ramarna för hur trovärdighetsbedömningarna ska gå till är inte reglerade i lag, utan vägledande bedömningskriterier har utarbetats i både internationell och svensk rätt. Kriterierna utgår från en bedömning av sökandens allmänna trovärdighet, och innefattar bland annat bedömning av utsagans detaljrikedom, oföränderlighet och motstridigheter. Vad gäller trovärdighetsbedömningar avseende den sökandes sexuella läggning, har särskilda riktlinjer utarbetats med fokus på den sökandes känslor och upplevelser. I denna bedömning ska beslutsfattaren särskilt lägga fokus på hur väl den asylsökande redogjort för sin inre process och upplevelser kopplade till skam och skuld.

I uppsatsen presenteras en rättsfallsanalys av migrationsdomstolarna som syftar till att illustrera bedömningskriteriernas faktiska tillämpning. Av analysen förefaller det tydligt att de kriterier som ska fylla en vägledande funktion, i själva verket är för vagt utformade för att uppnå sitt syfte. Migrationsdomstolarnas bedömningar saknar således förutsebarhet. Det lämnas stort utrymme för beslutsfattaren att i det enskilda fallet utgå från egna uppfattningar, vilket i sin tur innebär risk för bedömningar präglade av fördomar och stereotypa uppfattningar. (Less)
Abstract
According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution due to their actual or attributed sexual orientation, have the right to obtain refugee status. Many asylum seekers are facing difficulties to produce sufficient written documentation for asylum to be granted. For the applicant’s oral statement to form the basis of the assessment, it must appear credible and probable. Therefore, credibility assessments have become a central part of the asylum process. However, the assessments have endured significant criticism, mainly aimed at the fact that the evaluation of evidence seems to be based on subjective or prejudices assumptions. The thesis aims to investigate and account for what applicable law looks like, both in theory... (More)
According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution due to their actual or attributed sexual orientation, have the right to obtain refugee status. Many asylum seekers are facing difficulties to produce sufficient written documentation for asylum to be granted. For the applicant’s oral statement to form the basis of the assessment, it must appear credible and probable. Therefore, credibility assessments have become a central part of the asylum process. However, the assessments have endured significant criticism, mainly aimed at the fact that the evaluation of evidence seems to be based on subjective or prejudices assumptions. The thesis aims to investigate and account for what applicable law looks like, both in theory and in practice.

The framework for how credibility assessments are to be conducted it not regulated by law, instead, guiding assessment criteria have been drawn up in both international and Swedish law. The criteria are based on an assessment of the applicant’s general credibility and include, among other things, an assessment of the statement’s richness of detail, immutability, and contradictions. Regarding the credibility assessment for the applicant’s sexual orientation, special guidelines have been prepared with a focus on the applicant’s feelings and experiences. In this assessment, the decision-maker must focus on how well the asylum seeker has accounted for his or her inner process and experiences linked to shame and guilt.

The essay presents a case analysis by the migration courts that aims to illustrate the actual application of the assessment criteria. From the analysis, it seems clear that the criteria that are to fulfill a guiding function are, in fact, too vaguely designed to achieve their purpose. The migrations court’s assessments lack predictability. There is thus significant scope for the decision-maker to proceed in the individual case, based on general experience and common knowledge, which in turn entails a risk of assessments characterized by prejudices and stereotypical perceptions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östergren, Hanne LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, flyktingrätt, asylrätt
language
Swedish
id
9045626
date added to LUP
2021-06-29 16:32:00
date last changed
2021-06-29 16:32:00
@misc{9045626,
 abstract   = {{According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution due to their actual or attributed sexual orientation, have the right to obtain refugee status. Many asylum seekers are facing difficulties to produce sufficient written documentation for asylum to be granted. For the applicant’s oral statement to form the basis of the assessment, it must appear credible and probable. Therefore, credibility assessments have become a central part of the asylum process. However, the assessments have endured significant criticism, mainly aimed at the fact that the evaluation of evidence seems to be based on subjective or prejudices assumptions. The thesis aims to investigate and account for what applicable law looks like, both in theory and in practice. 

The framework for how credibility assessments are to be conducted it not regulated by law, instead, guiding assessment criteria have been drawn up in both international and Swedish law. The criteria are based on an assessment of the applicant’s general credibility and include, among other things, an assessment of the statement’s richness of detail, immutability, and contradictions. Regarding the credibility assessment for the applicant’s sexual orientation, special guidelines have been prepared with a focus on the applicant’s feelings and experiences. In this assessment, the decision-maker must focus on how well the asylum seeker has accounted for his or her inner process and experiences linked to shame and guilt. 

The essay presents a case analysis by the migration courts that aims to illustrate the actual application of the assessment criteria. From the analysis, it seems clear that the criteria that are to fulfill a guiding function are, in fact, too vaguely designed to achieve their purpose. The migrations court’s assessments lack predictability. There is thus significant scope for the decision-maker to proceed in the individual case, based on general experience and common knowledge, which in turn entails a risk of assessments characterized by prejudices and stereotypical perceptions.}},
 author    = {{Östergren, Hanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En (tro)värdig skyddsgrund? Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund}},
 year     = {{2021}},
}