Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Krav på styrkt identitet för familjeåterförening – En rättsvetenskaplig studie av kravet på styrkt identitet i förhållande till rätten till respekt för familjelivet

Sachs, Gry LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppehållstillstånd i Sverige kan ges bl.a. på grund av familjeanknytning. Ett av de grundläggande kraven för att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska beviljas är kravet på styrkt identitet. Den sökande styrker sin identitet på ett godtagbart sätt, som utgångspunkt genom att uppvisa ett hemlandspass eller annan fotoförsedd identitetshandling utfärdad i hemlandet. Kravet på styrkt identitet är ett högt ställt krav som av flera anledningar kan vara svårt att uppfylla. Möjligheterna att tillgå sådana handlingar som kan styrka identiteten är inte desamma världen över. Exempelvis för afghanska och irakiska medborgare begränsas möjligheterna härtill av bl.a. korruption inom statsförvaltningen, instabilt säkerhetsläge och... (More)
Uppehållstillstånd i Sverige kan ges bl.a. på grund av familjeanknytning. Ett av de grundläggande kraven för att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska beviljas är kravet på styrkt identitet. Den sökande styrker sin identitet på ett godtagbart sätt, som utgångspunkt genom att uppvisa ett hemlandspass eller annan fotoförsedd identitetshandling utfärdad i hemlandet. Kravet på styrkt identitet är ett högt ställt krav som av flera anledningar kan vara svårt att uppfylla. Möjligheterna att tillgå sådana handlingar som kan styrka identiteten är inte desamma världen över. Exempelvis för afghanska och irakiska medborgare begränsas möjligheterna härtill av bl.a. korruption inom statsförvaltningen, instabilt säkerhetsläge och framförallt konservativa könsgivna normer. Samtliga av dessa faktorer är inte hänförliga till den enskilde men har likväl stor inverkan på dennes faktiska möjligheter att uppfylla kravet på styrkt identitet.
Det finns möjlighet till bevislättnad avseende identiteten i de fall upprätthållandet av kravet på styrkt identitet skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen. Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för bl.a. familjelivet. Av Europadomstolens praxis framgår det att om ett beslut att neka uppehållstillstånd innebär att en familj splittras eller hindras att leva tillsammans kan detta i vissa fall strida mot konventionen. Avgörande för huruvida ett sådant beslut är konventionsstridigt är den proportionalitetsbedömning som enligt Europadomstolen ska göras. Vid bedömningen görs en avvägning mellan individens rätt till familjeliv och det motstående allmänna intresset av att upprätthålla en reglerad invandring.
I uppsatsen sker en kritisk granskning av kravet på styrkt identitet i förhållande till den enskildes rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Denna granskning görs mot bakgrund av den identifierade problematiken gällande skillnader mellan länder avseende tillgång till identitetshandlingar.
De slutsatser som dras är att kravet på styrkt identitet i sig inte är att anse som oproportionerligt i förhållande till Europakonventionen. Kravet kan anses oproportionerligt i förhållande till Europakonventionen i de fall vissa omständigheter rörande de berördas familjeliv är för handen. Bevislättnad kan i dessa fall medges, för att undvika att det uppstår en konventionskränkning. Sådana omständigheter som påverkar en sökandes faktiska möjligheter att uppfylla kravet på styrkt identitet är inte av betydelse för huruvida bevislättnad avseende identiteten medges. Effekten härav blir bl.a. att kravet på styrkt identitet är indirekt könsdiskriminerande. (Less)
Abstract
A residence permit in Sweden can be granted for family reunification. In order to obtain a residence permit on the grounds of family ties the applicant must be able to prove his or hers identity. The applicant usually proves his or hers identity with an approved passport or, in some cases, with another type of identity document provided with a picture of the person in question. The requirement of proven identity is a high evidentiary requirement which can be difficult to fulfill for several reasons. The actual possibilities to access such documents that can prove ones identity differs worldwide. For instance, for Afghan and Iraqi citizens, the actual possibilities to access such documents are limited by e.g. corruption in the public... (More)
A residence permit in Sweden can be granted for family reunification. In order to obtain a residence permit on the grounds of family ties the applicant must be able to prove his or hers identity. The applicant usually proves his or hers identity with an approved passport or, in some cases, with another type of identity document provided with a picture of the person in question. The requirement of proven identity is a high evidentiary requirement which can be difficult to fulfill for several reasons. The actual possibilities to access such documents that can prove ones identity differs worldwide. For instance, for Afghan and Iraqi citizens, the actual possibilities to access such documents are limited by e.g. corruption in the public administration, an unstable security situation and, foremost, conservative gender norms. None of these factors are attributable to the individual but nevertheless have a major impact on the person in question’s actual ability to meet the requirement of a proven identity.
In those cases where the requirement of proven identity would be in violation of article 8 in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, there is a possibility to get an evidentiary alleviation regarding the identity. According to article 8 of the European Convention, everyone has the right to respect for his or hers family life. The European Court of Human Rights well established precedent regarding article 8 of the Convention states that, if a family is divided or prevented from living together due to the refusal of a residence permit, the decision to refuse the applicant a residence permit can be in violation of article 8 in the convention. If the State can be said to have struck a fair balance between the applicants interest in developing family life in the respondent State on the one hand and the State’s own interest in controlling immigration on the other, the decision to refuse the applicant a residence permit is not in violation of the Convention.
The essay critically examines the requirement of a proven identity in relation to the individual’s right to family life in accordance with Article 8 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The critical review is made in the light of the identified problem regarding differences between countries when it comes to access to identity documents.
The conclusions drawn are that the requirement of proven identity in itself is not to be regarded as disproportionate in relation to the European Convention. The requirement can be considered disproportionate to the European Convention in cases where certain circumstances exist, concerning the family life of those concerned. In these cases, an evidentiary alleviation can be granted to avoid a breach of the Convention. Circumstances that affect an applicant’s actual ability to fulfill the requirement of proven identity are not relevant to whether the evidentiary alleviation is granted or not. As a result of this, the requirement of proven identity are indirectly a form of sex discrimination. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sachs, Gry LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsvetenskap (en. law), migrationsrätt, anknytning, mänskliga rättigheter, rätten till familjeliv
language
Swedish
id
9045661
date added to LUP
2021-06-29 16:36:46
date last changed
2021-06-29 16:36:46
@misc{9045661,
 abstract   = {{A residence permit in Sweden can be granted for family reunification. In order to obtain a residence permit on the grounds of family ties the applicant must be able to prove his or hers identity. The applicant usually proves his or hers identity with an approved passport or, in some cases, with another type of identity document provided with a picture of the person in question. The requirement of proven identity is a high evidentiary requirement which can be difficult to fulfill for several reasons. The actual possibilities to access such documents that can prove ones identity differs worldwide. For instance, for Afghan and Iraqi citizens, the actual possibilities to access such documents are limited by e.g. corruption in the public administration, an unstable security situation and, foremost, conservative gender norms. None of these factors are attributable to the individual but nevertheless have a major impact on the person in question’s actual ability to meet the requirement of a proven identity. 
In those cases where the requirement of proven identity would be in violation of article 8 in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, there is a possibility to get an evidentiary alleviation regarding the identity. According to article 8 of the European Convention, everyone has the right to respect for his or hers family life. The European Court of Human Rights well established precedent regarding article 8 of the Convention states that, if a family is divided or prevented from living together due to the refusal of a residence permit, the decision to refuse the applicant a residence permit can be in violation of article 8 in the convention. If the State can be said to have struck a fair balance between the applicants interest in developing family life in the respondent State on the one hand and the State’s own interest in controlling immigration on the other, the decision to refuse the applicant a residence permit is not in violation of the Convention. 
The essay critically examines the requirement of a proven identity in relation to the individual’s right to family life in accordance with Article 8 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The critical review is made in the light of the identified problem regarding differences between countries when it comes to access to identity documents. 
The conclusions drawn are that the requirement of proven identity in itself is not to be regarded as disproportionate in relation to the European Convention. The requirement can be considered disproportionate to the European Convention in cases where certain circumstances exist, concerning the family life of those concerned. In these cases, an evidentiary alleviation can be granted to avoid a breach of the Convention. Circumstances that affect an applicant’s actual ability to fulfill the requirement of proven identity are not relevant to whether the evidentiary alleviation is granted or not. As a result of this, the requirement of proven identity are indirectly a form of sex discrimination.}},
 author    = {{Sachs, Gry}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Krav på styrkt identitet för familjeåterförening – En rättsvetenskaplig studie av kravet på styrkt identitet i förhållande till rätten till respekt för familjelivet}},
 year     = {{2021}},
}