Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rekvisitet verksam i betydande omfattning i förhållande till förvaltande fåmansföretag

Andreasson, Emma LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I det svenska skattesystemet beskattas fåmansföretag enligt specifika regler. För att förhindra att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst med en lägre skattesats, regleras utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag. För att omfattas av reglerna krävs att andelarna är kvalificerade. Kvalifikation uppstår när ägaren är verksam i betydande omfattning enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Gällande förvaltande fåmansföretag kan denna typ av företag bedriva verksamhet utan att ägarens andelar blir kvalificerade. Ägaren kan förhålla sig passiv i verksamheten och vinsten kan bero på en värdeökning på värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden. Ett problem med gränsdragningen kan då uppstå för när en ägare kan anses uppfylla... (More)
I det svenska skattesystemet beskattas fåmansföretag enligt specifika regler. För att förhindra att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst med en lägre skattesats, regleras utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag. För att omfattas av reglerna krävs att andelarna är kvalificerade. Kvalifikation uppstår när ägaren är verksam i betydande omfattning enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Gällande förvaltande fåmansföretag kan denna typ av företag bedriva verksamhet utan att ägarens andelar blir kvalificerade. Ägaren kan förhålla sig passiv i verksamheten och vinsten kan bero på en värdeökning på värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden. Ett problem med gränsdragningen kan då uppstå för när en ägare kan anses uppfylla rekvisitet verksam i betydande omfattning. Uppsatsens syfte är att undersöka när en ägare kan anses vara verksam i betydande omfattning i förvaltande företag och även att undersöka om domstolarnas avvägningar gällande detta är rimliga.

I analysen diskuteras främst skillnader och likheter mellan uttalanden i förarbeten och praxis. I förarbetena anges att det finns ett kvalitativt krav för när ägaren ska anses vara verksam i betydande omfattning medan praxis indikerar att antalet arbetade timmar måste uppgå till en viss omfattning. Slutsatsen blir att det både krävs att ägaren utför arbetsinsatser av stor betydelse för företaget och även ett visst antal timmars arbete per år. Detta baseras främst på rättsfall gällande kapitalförvaltning. De rättsfall som behandlat frågan om fastighetsförvaltning ligger mer i linje med de uttalanden som gjorts i förarbetena. Domstolarnas avvägningar framstår därför som rimliga gällande fastighetsförvaltande fåmansföretag. När det gäller kapitalförvaltande fåmansföretag framstår istället domstolarnas avvägningar som orimliga, främst på grund av att en ägare kan utföra stora insatser för företagets vinstgenerering och ändå inte anses vara verksam i betydande omfattning. (Less)
Abstract
In the Swedish tax system, close companies are subject to special rules. In order to prevent an owner from transforming his or her salary to a capital income with a lower tax rate, dividend and capital gain is regulated. The rules are only applicable on qualified shares. The shares become qualified when the owner is active to a significant extent according to chapter 57, section 4 of the Swedish Income Tax Act. In close companies that solely manage capital or properties, the owner can remain passive. The capital gain in these companies can be a result of increased value of the capital or the properties. An issue can arise regarding whether the owner is active to a significant extent or not. The purpose of this essay is to investigate when... (More)
In the Swedish tax system, close companies are subject to special rules. In order to prevent an owner from transforming his or her salary to a capital income with a lower tax rate, dividend and capital gain is regulated. The rules are only applicable on qualified shares. The shares become qualified when the owner is active to a significant extent according to chapter 57, section 4 of the Swedish Income Tax Act. In close companies that solely manage capital or properties, the owner can remain passive. The capital gain in these companies can be a result of increased value of the capital or the properties. An issue can arise regarding whether the owner is active to a significant extent or not. The purpose of this essay is to investigate when an owner can be considered active to a significant extent and also to investigate whether the reasoning of the courts regarding this subject are reasonable.

Mainly the differences and similarities between statements made in the legislative history and the established practice are discussed in the analysis. It is stated in the legislative history that the significance of the work carried out by the owner, is vital to whether he or she is considered to be active to a significant extent. However, the established practice indicates that the work must amount to a certain number of hours. The conclusion is that an owner have to perform qualified work but also work a certain amount of hours in order to be subject to the special rules. This conclusion is mainly based on the established practice in regard to capital management. The established practice concerning property management is more uniform to the legislative history. The reasoning of the courts therefore appear to be reasonable regarding companies that manage properties. As for companies managing capital, the courts reasoning appear to be unreasonable mainly due to the fact that an owner can perform highly important tasks for the financial gain of the company and still not be considered active to a significant extent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, fåmansföretag, fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning, verksam i betydande omfattning
language
Swedish
id
9045789
date added to LUP
2021-06-29 16:50:55
date last changed
2021-06-29 16:50:55
@misc{9045789,
 abstract   = {{In the Swedish tax system, close companies are subject to special rules. In order to prevent an owner from transforming his or her salary to a capital income with a lower tax rate, dividend and capital gain is regulated. The rules are only applicable on qualified shares. The shares become qualified when the owner is active to a significant extent according to chapter 57, section 4 of the Swedish Income Tax Act. In close companies that solely manage capital or properties, the owner can remain passive. The capital gain in these companies can be a result of increased value of the capital or the properties. An issue can arise regarding whether the owner is active to a significant extent or not. The purpose of this essay is to investigate when an owner can be considered active to a significant extent and also to investigate whether the reasoning of the courts regarding this subject are reasonable. 

Mainly the differences and similarities between statements made in the legislative history and the established practice are discussed in the analysis. It is stated in the legislative history that the significance of the work carried out by the owner, is vital to whether he or she is considered to be active to a significant extent. However, the established practice indicates that the work must amount to a certain number of hours. The conclusion is that an owner have to perform qualified work but also work a certain amount of hours in order to be subject to the special rules. This conclusion is mainly based on the established practice in regard to capital management. The established practice concerning property management is more uniform to the legislative history. The reasoning of the courts therefore appear to be reasonable regarding companies that manage properties. As for companies managing capital, the courts reasoning appear to be unreasonable mainly due to the fact that an owner can perform highly important tasks for the financial gain of the company and still not be considered active to a significant extent.}},
 author    = {{Andreasson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rekvisitet verksam i betydande omfattning i förhållande till förvaltande fåmansföretag}},
 year     = {{2021}},
}