Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samma rätt men inte samma möjlighet - En kritisk granskning avseende kvinnliga människohandelsoffers möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

Klahr, Amanda LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i diskursen om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det är framförallt kvinnor och flickor som faller offer för denna typ av brottslighet. Offren kan fly sina förövare på eget initiativ, eller som en del av människohandlarnas verksamhet förflyttas till ett annat land. I hopp om att erhålla skydd och kunna påbörja ett nytt liv kan de följaktligen välja att söka asyl i dessa länder. Prövningen av människohandelsoffers skyddsbehov kan ur ett genusperspektiv dock anses problematisk, både vid tolkning och tillämpning av lagen. Uppsatsen belyser avsaknaden av kunskap och förståelse för mäns våld mot kvinnor, i form av sexuell exploatering, som könsrelaterad förföljelse.... (More)
Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i diskursen om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det är framförallt kvinnor och flickor som faller offer för denna typ av brottslighet. Offren kan fly sina förövare på eget initiativ, eller som en del av människohandlarnas verksamhet förflyttas till ett annat land. I hopp om att erhålla skydd och kunna påbörja ett nytt liv kan de följaktligen välja att söka asyl i dessa länder. Prövningen av människohandelsoffers skyddsbehov kan ur ett genusperspektiv dock anses problematisk, både vid tolkning och tillämpning av lagen. Uppsatsen belyser avsaknaden av kunskap och förståelse för mäns våld mot kvinnor, i form av sexuell exploatering, som könsrelaterad förföljelse. Migrationsrätten har kritiserats för att utgå från manliga erfarenheter i bedömningen om flyktingskap och skyddsbehov där könsrelaterad förföljelse relateras till en manlig norm. Mot bakgrund av migrationsrättens jämställdhetsproblematik, och utifrån ett kritiskt genusperspektiv, analyseras ett antal uppehållstillståndsmål från svenska förvaltningsrätter. Människohandel utgör ett mycket komplext trångmål där olika åtgärder vidtas för att få bukt med problemet. Uppsatsen tar upp två perspektiv på människohandel för sexuella ändamål som är aktuella i den svenska debatten: migrations- och lagföringsperspektivet. Syftet med detta är att belysa vilka intressen som anses skyddsvärda i dagens lagstiftning och hur dessa prioriteringar påverkar de faktiska offren. Det har gjorts mycket för att höja kvinnors ställning, både globalt och nationellt. Uppsatsen sammanfattas emellertid med att det krävs ytterligare åtgärder för att kvinnor, särskilt de som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål, ska tillerkännas ett fullgott skydd inom migrationsrätten. (Less)
Abstract
Trafficking in human beings for sexual purposes is a major concern in the discourse of human rights and gender equality. It is mainly women and girls who become victims to this type of crime. The victims can flee the perpetrators on their own initiative, or through the trafficking organization be transferred to another country. They can choose to seek asylum in these countries in hope of receiving protection and being able to start a new life. Nonetheless, the assessment procedure of trafficking victim’s need of protection can be considered problematic from a gender perspective, both in interpretation and application of the law. This essay highlights the lack of knowledge and understanding about men’s violence against women, in the form of... (More)
Trafficking in human beings for sexual purposes is a major concern in the discourse of human rights and gender equality. It is mainly women and girls who become victims to this type of crime. The victims can flee the perpetrators on their own initiative, or through the trafficking organization be transferred to another country. They can choose to seek asylum in these countries in hope of receiving protection and being able to start a new life. Nonetheless, the assessment procedure of trafficking victim’s need of protection can be considered problematic from a gender perspective, both in interpretation and application of the law. This essay highlights the lack of knowledge and understanding about men’s violence against women, in the form of sexual exploitation, as gender-based persecution. The refugee legislation has been criticized for being based on male experiences in the appraisal of refugee status and need for protection, where gender-related persecution is being related to a male norm. With a critical gender perspective, a few human trafficking judgements from Swedish administrative courts are analyzed in the light of the migration law’s gender equality issues. The dispute about trafficking in human beings is very complex and various measures are taken to overcome the problem. The essay addresses two perspectives on human trafficking for sexual purposes that are relevant in the Swedish debate: the migration perspective and the prosecution perspective. The purpose of this is to shed light on which interests are considered worthy of protection in current legislation and how these priorities affect the actual victims. A lot has been done in the work of raising the position of women, both nationally and internationally. The essay however concludes that further action is required to grant women, especially those who have been victims of human trafficking for sexual purposes, adequate protection in the field of migration law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klahr, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, administrative law, migrationsrätt, migration law, människohandel, trafficking
language
Swedish
id
9045882
date added to LUP
2021-06-29 16:42:39
date last changed
2021-06-29 16:42:39
@misc{9045882,
 abstract   = {{Trafficking in human beings for sexual purposes is a major concern in the discourse of human rights and gender equality. It is mainly women and girls who become victims to this type of crime. The victims can flee the perpetrators on their own initiative, or through the trafficking organization be transferred to another country. They can choose to seek asylum in these countries in hope of receiving protection and being able to start a new life. Nonetheless, the assessment procedure of trafficking victim’s need of protection can be considered problematic from a gender perspective, both in interpretation and application of the law. This essay highlights the lack of knowledge and understanding about men’s violence against women, in the form of sexual exploitation, as gender-based persecution. The refugee legislation has been criticized for being based on male experiences in the appraisal of refugee status and need for protection, where gender-related persecution is being related to a male norm. With a critical gender perspective, a few human trafficking judgements from Swedish administrative courts are analyzed in the light of the migration law’s gender equality issues. The dispute about trafficking in human beings is very complex and various measures are taken to overcome the problem. The essay addresses two perspectives on human trafficking for sexual purposes that are relevant in the Swedish debate: the migration perspective and the prosecution perspective. The purpose of this is to shed light on which interests are considered worthy of protection in current legislation and how these priorities affect the actual victims. A lot has been done in the work of raising the position of women, both nationally and internationally. The essay however concludes that further action is required to grant women, especially those who have been victims of human trafficking for sexual purposes, adequate protection in the field of migration law.}},
 author    = {{Klahr, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samma rätt men inte samma möjlighet - En kritisk granskning avseende kvinnliga människohandelsoffers möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}