Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

Gröön, Astrid LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. Med anledning av detta har personalen på hemmen särskilda befogenheter. En av dessa särskilda befogenheter är möjligheten att placera en intagen ungdom i avskiljning enligt 15 c § LVU. Det innebär i regel att den unge låses in i ett särskilt avskiljningsrum. Avskiljning får användas om den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen.

Syftet med uppsatsen är studera avskiljningsinstitutet och särskilt... (More)
SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. Med anledning av detta har personalen på hemmen särskilda befogenheter. En av dessa särskilda befogenheter är möjligheten att placera en intagen ungdom i avskiljning enligt 15 c § LVU. Det innebär i regel att den unge låses in i ett särskilt avskiljningsrum. Avskiljning får användas om den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen.

Syftet med uppsatsen är studera avskiljningsinstitutet och särskilt utreda vilken problematik som aktualiseras kring barn och ungas fri- och rättigheter vid avskiljningar på SiS ungdomshem. Efter en genomgång av gällande rätt, granskningar av SiS som verksamhet samt en rättsfallsstudie kan jag konstatera att det finns flera problem som aktualiseras. Exempelvis aktualiseras problem avseende art. 19 i barnkonventionen som stadgar barns rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, skada m.m. Enligt FN:s barnrättskommitté kan med psykiskt våld avses isolering, vilket avskiljningar åtminstone tangerar.

Resultatet av rättsfallsstudien visade att de ungas möjlighet att vinna framgång med ett överklagande av ett avskiljningsbeslutet förefaller vara närmast obefintlig. Med anledning av detta aktualiseras problem avseende rätten till en rättvis rättegång som återfinns i bl.a. 2 kap. 11 § RF samt art. 6 i EKMR. Avslutningsvis visade uppsatsens resultat även problematik avseende bl.a. SiS myndighetsutövning i förhållande till legalitetsprincipen, verksamhetens likabehandling mellan pojkar och flickor samt barns rätt att komma till tals. (Less)
Abstract
SiS youth homes are institutions where children and adolescences in need of special supervision are placed, with legal support mostly found in the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. Many youths at the SiS youth homes have impulsive temperaments, mental and psychosomatic disorders and can be outspoken. Due to this, the staff at SiS youth homes have special authorities, of which one is placing a youth in separation in accordance with § 15 c the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. The procedure may be used if the youth shows violent behavior or is uncontrollable due to intoxication. During the separation, the youths are normally placed in a locked room.

The purpose of this... (More)
SiS youth homes are institutions where children and adolescences in need of special supervision are placed, with legal support mostly found in the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. Many youths at the SiS youth homes have impulsive temperaments, mental and psychosomatic disorders and can be outspoken. Due to this, the staff at SiS youth homes have special authorities, of which one is placing a youth in separation in accordance with § 15 c the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. The procedure may be used if the youth shows violent behavior or is uncontrollable due to intoxication. During the separation, the youths are normally placed in a locked room.

The purpose of this thesis is to study and analyze the separation procedure in the perspective of children’s and young people’s freedoms and rights. After reviewing current law, audits of SiS as an authority and performing a case study, I conclude that several issues exists. For example, problems arise regarding art. 19 of the UN Convention on the Rights of the Child, which stipulates children's right to protection against physical and psychological violence, injury, etc. According to the UN Committee on the Rights of the Child, psychological violence can mean isolation, which is very similar to separation.

The case study showed that the youths’ chance to succeed with an appeal of a separation decision seems to be close to non-existent. This is problematic in relation to Chapter 2 11 § Instrument of Government and Article 6 of The European Convention on Human Rights, which stipulates the right to a fair trial. Lastly, the results of the essay also showed problems regarding e.g. the exercise of SiS authority in relation to the principle of legality, the equal treatment of boys and girls and the children's right to be heard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gröön, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
Separations at SiS youth homes - An study in relation to children’s and young people’s freedoms and rights
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Socialrätt, Statens institutionsstyrelse, SiS, Avskiljning
language
Swedish
id
9046323
date added to LUP
2021-06-11 07:51:39
date last changed
2021-06-11 07:51:39
@misc{9046323,
 abstract   = {{SiS youth homes are institutions where children and adolescences in need of special supervision are placed, with legal support mostly found in the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. Many youths at the SiS youth homes have impulsive temperaments, mental and psychosomatic disorders and can be outspoken. Due to this, the staff at SiS youth homes have special authorities, of which one is placing a youth in separation in accordance with § 15 c the law (1990: 52) with special provisions on the care of young people. The procedure may be used if the youth shows violent behavior or is uncontrollable due to intoxication. During the separation, the youths are normally placed in a locked room.

The purpose of this thesis is to study and analyze the separation procedure in the perspective of children’s and young people’s freedoms and rights. After reviewing current law, audits of SiS as an authority and performing a case study, I conclude that several issues exists. For example, problems arise regarding art. 19 of the UN Convention on the Rights of the Child, which stipulates children's right to protection against physical and psychological violence, injury, etc. According to the UN Committee on the Rights of the Child, psychological violence can mean isolation, which is very similar to separation.

The case study showed that the youths’ chance to succeed with an appeal of a separation decision seems to be close to non-existent. This is problematic in relation to Chapter 2 11 § Instrument of Government and Article 6 of The European Convention on Human Rights, which stipulates the right to a fair trial. Lastly, the results of the essay also showed problems regarding e.g. the exercise of SiS authority in relation to the principle of legality, the equal treatment of boys and girls and the children's right to be heard.}},
 author    = {{Gröön, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter}},
 year     = {{2021}},
}