Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett särskilt hedersbrott - En problematisering av förslaget om ett hedersbrott utifrån straffrättsliga principer om kriminalisering

Johansson, My LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Regeringen vill med hårdare tag bekämpa hedersrelaterad brottslighet och menar att införandet av ett särskilt hedersbrott är ett sätt att ytterligare markera att sådant våld och förtryck är oacceptabelt. Regeringen gav därför i juli 2019 en särskild utredare i uppdrag att analyser och ta ställning till en särskild straffbestämmelse som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen presenterades i oktober 2020 och fick namnet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott.

Vid kriminalisering ställs flera centrala principer upp för lagstiftaren att förhålla sig till. Principerna är inga absoluta krav och lagstiftaren kan således kriminalisera ett beteende trots att några eller flera av principerna inte anses uppfyllda.... (More)
Regeringen vill med hårdare tag bekämpa hedersrelaterad brottslighet och menar att införandet av ett särskilt hedersbrott är ett sätt att ytterligare markera att sådant våld och förtryck är oacceptabelt. Regeringen gav därför i juli 2019 en särskild utredare i uppdrag att analyser och ta ställning till en särskild straffbestämmelse som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen presenterades i oktober 2020 och fick namnet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott.

Vid kriminalisering ställs flera centrala principer upp för lagstiftaren att förhålla sig till. Principerna är inga absoluta krav och lagstiftaren kan således kriminalisera ett beteende trots att några eller flera av principerna inte anses uppfyllda. För lagstiftaren att gå emot principerna utan att presentera någon särskild orsak riskerar dock påverka hur man ser på bestämmelsens lämplighet som grund för straffansvar. I uppsatsen ställs det förslagna hedersbrottet mot principerna om intresse, skada och effektivitet, mina överväganden och reflektioner presenteras i en utvärdering av hedersbrottet.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen som på flera grunder skiljer sig från annat våld i nära relationer. För ett svenskt vidkommande kan fenomenet inte längre ses som främmande, men det innebär inte att det är enkelt att hantera. Uppsatsen presenterar bl.a. hur svårt det är att med svenska straffrättsliga principer komma åt hedersbrottslighetens kollektiva uppbyggnad. Detta påverkar framförallt hur man bedömer hedersbrottets förväntade effektivitet. Det finns flera omständigheter kring hedersbrottets konstruktion och uppbyggnad som gör att jag ställer mig kritisk till bestämmelsens möjligheter att uppfylla sitt syfte, att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersbrottet kommer troligen vara svårt att tillämpa och därför få endast en symbolisk funktion utan någon verklig effekt. Att införa sådan lagstiftning riskerar resultera i att allmänheten förlorar förtroendet för lagstiftaren och deras möjlighet att bekämpa ett oönskat beteende. (Less)
Abstract
The Swedish Government wants to fight honor-related crime and believes that the introduction of a special honor crime is a way to further highlight that such violence is unacceptable. Therefore, in July 2019, the Government commissioned a special investigator to analyze and take a position on a special criminal provision that explicitly aims at honor-realtered violence and oppression. The inquiry was presented In October 2020 and was given the name SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott.

In criminalization, several central principles are set for the legislator to adhere to. The principles are not absolute requirements, and the legislator can thus criminalize a behavior even though one or more of the principles are not considered... (More)
The Swedish Government wants to fight honor-related crime and believes that the introduction of a special honor crime is a way to further highlight that such violence is unacceptable. Therefore, in July 2019, the Government commissioned a special investigator to analyze and take a position on a special criminal provision that explicitly aims at honor-realtered violence and oppression. The inquiry was presented In October 2020 and was given the name SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott.

In criminalization, several central principles are set for the legislator to adhere to. The principles are not absolute requirements, and the legislator can thus criminalize a behavior even though one or more of the principles are not considered fulfilled. For the legislator to go against the principles without presenting any particular reasons why, however, risks affecting how one views the suitability of the provision as the basis for criminal liability. In the essay, the proposed honor crime is set against the principles of interest, harm and efficiency, my considerations and reflections are presented in an evaluation of the provision.

Honor-related violence and oppression is a complex phenomenon that on several levels differs from other violence in close relationships. The phenomenon can no longer be seen as just foreign, but that does not mean that it is easily handled. This essay presents how difficult it is to use Swedish principles of criminal law to access the collective structure of honor crimes. This primarily affects how the expected effectiveness of the crime is assessed. Several circumstances surrounding the construction and structure of the honor crime makes me critical of the provision´s possibility to fulfill its purpose to reducing honor-related violence and oppression. The honor crime will probably be difficult to use and therefor only have a symbolic function, without any real effect. The introduction of such legislation risks resulting in the public losing confidence in the legislator and their ability to prevent undesirable behavior. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, My LU
supervisor
organization
alternative title
A problematization of the proposal for the introduction of a crime of honor based on principles of criminalization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Hedersbrott, hedersmotiv, kriminalisering, straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
9046357
date added to LUP
2021-06-14 12:26:40
date last changed
2021-06-14 12:26:40
@misc{9046357,
 abstract   = {{The Swedish Government wants to fight honor-related crime and believes that the introduction of a special honor crime is a way to further highlight that such violence is unacceptable. Therefore, in July 2019, the Government commissioned a special investigator to analyze and take a position on a special criminal provision that explicitly aims at honor-realtered violence and oppression. The inquiry was presented In October 2020 and was given the name SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. 

In criminalization, several central principles are set for the legislator to adhere to. The principles are not absolute requirements, and the legislator can thus criminalize a behavior even though one or more of the principles are not considered fulfilled. For the legislator to go against the principles without presenting any particular reasons why, however, risks affecting how one views the suitability of the provision as the basis for criminal liability. In the essay, the proposed honor crime is set against the principles of interest, harm and efficiency, my considerations and reflections are presented in an evaluation of the provision.

Honor-related violence and oppression is a complex phenomenon that on several levels differs from other violence in close relationships. The phenomenon can no longer be seen as just foreign, but that does not mean that it is easily handled. This essay presents how difficult it is to use Swedish principles of criminal law to access the collective structure of honor crimes. This primarily affects how the expected effectiveness of the crime is assessed. Several circumstances surrounding the construction and structure of the honor crime makes me critical of the provision´s possibility to fulfill its purpose to reducing honor-related violence and oppression. The honor crime will probably be difficult to use and therefor only have a symbolic function, without any real effect. The introduction of such legislation risks resulting in the public losing confidence in the legislator and their ability to prevent undesirable behavior.}},
 author    = {{Johansson, My}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett särskilt hedersbrott - En problematisering av förslaget om ett hedersbrott utifrån straffrättsliga principer om kriminalisering}},
 year     = {{2021}},
}